Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Vergi İcra Hukukunda Haciz

Haciz, Vergi icra hukukunda, vergi borcunu usulüne uygun olarak ve zamanında ödemeyen vergi mükellefinin kendi beyan ettiği veya idarenin tespit ettiği, mükellefin kendisinde veya üçüncü kişilerde bulunan haczedilebilir taşınır, taşınmaz, alacak ve haklarının vergi borcuna yetecek miktarına el konularak paraya çevrilmesidir.

Hacze karşı ne yapılmalı?

Haciz ile karşılaşılması durumunda 30 gün içinde yetkili Vergi Mahkemesi’nde dava açılmalıdır.

Açılacak davada, haciz aşamasına gelmiş bir vergi borcunun bulunmadığı veya haczedilemeyecek mal, alacak ve hakların haczedildiği gibi iddialar ileri sürülebilir.

Hacze karşı dava açma süresi ne kadardır? Dava açma süresi ne zaman başlar?

Haciz işlemine karşı dava açma süresi 30 gündür.

Bu 30 günlük süre öğrenmeden itibaren başlar. Haciz işlemlerinin mükellefe tebliği gerekmediğinden, genellikle tebliğ yapılmamakta, bu nedenle de süre öğrenmeden itibaren başlamaktadır. Örneğin, maaşa konulan hacizden maaş çekilmeye gidilince haberdar olunur ve dava açma süresi bu tarihte işlemeye başlar.

Kişinin evi haczedilebilir mi?

Borçlunun haline münasip evi, ancak evin değeri fazlaysa bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabilir.

Emekli maaşı haczedilebilir mi?

6183 sayılı Yasanın 71. maddesinde emekli maaşlarının 1/4 oranında haczedilebileceği hükmüne yer  verilmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5754 sayılı Kanun’un 56.maddesiyle değişik 93.maddesinde farklı bir düzenleme getirilmiştir. Bu değişiklik 08.05.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre gelir, aylık ve ödenekler; 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin taleplerin, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedileceği kuralı getirildiğinden vergi borçları dolayısıyla mükelleflerin emekli maaşlarına haciz uygulanmasının mümkün olmadığı yönünde birçok vergi mahkemesi kararı mevcuttur.

Yeminli Mali Müşavirler (YMM) adına, tasdik sözleşmesi imzaladıkları mükelleflerin vergi borçları nedeniyle ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulanabilir mi?

6183 sayılı Yasa’nın teminat isteme ve ihtiyati haciz ile ilgili hükümleri, kamu alacağının cebren tahsil ve takip işlemleri değildir. Bunlar icrai muamelelere başlamadan önce tahsile konu amme alacağının tehlikeye girmemesi için korumaya yönelik işlemlerdir. Bu nedenle bunların asıl muhatabı amme borçlusu, diğer bir deyişle verginin mükellefi veya sorumlusudur.

Bu nedenledir ki, vergi mahkemeleri YMM’ler adına yapılan ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati hacizleri iptal etmektedir.

Haciz ile karşılaşan mükelleflerin, dava açma sürelerini kaçırmamaları ve alınacak tedbirleri bilmeleri önemlidir. Ayrıca haciz işleminden kaynaklı bir hak kaybı da yaşamamaları gereklidir. Bu nedenle mükelleflerin haciz ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde ve davaların takibinde profesyonel hukuki yardımdan faydalanmaları gerekmektedir.

Haczedilemeyen Mal, Hak ve Alacaklar ile ilgili makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler