Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Miras Hukuku

Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku, Özel Hukuk alanının en önemli konuları arasında yer almaktadır. Bir kişinin ölümü sonrasında bıraktıklarına dair mirasta hak sahibi olanların hukuki açıdan hak ve taleplerine dair işlemler ile ölüme bağlı tasarrufları belirleyen bir hukuk dalıdır. Miras Hukuku, tasarrufların niteliğine ve ölüm sonrasında malvarlığı değerlerinin hak sahipleri arasında paylaşımı bakımından önem arz eder.

Ölüme bağlı olarak yapılan ve yapılması gereken işlemler bakımından size yol gösterecek ve haklarınızı edinmenizi sağlayacak ya da ölen yakınınızın yaptığı ölüme bağlı tasarrufların yerine getirilmesi yönüyle hukuki yardım almak gereklidir. Miras avukatı, bu işlemler sırasında size kılavuzluk yapan, ölüme bağlı olarak haklarınızı edinmenizde size yol gösteren ve ölen kişinin de ölümüyle birlikte yapılmasını arzu ettiği malvarlığına dair işlemleri yürütmede hukuki danışmanlık sunan bir avukattır.

Miras, uzmanlık gerektiren ve teknik detaylara ve yargılama sürecinde de usul işlemlerine ve Müvekkilin talepleri bakımından ise Kanun hükümlerine hakim olmayı gerektiren bir alandır.

Bu alanda OR Hukuk olarak hizmet sunmaktayız. Miras alanında uzmanlık ve deneyimlerimizle size danışmanlık sunmaya ve hukuki her türlü yardımı yapmaya hazırız. OR Hukuk deneyimini size en iyi şekilde yaşatmak için hukuki bilgimizle yanınızdayız.

OR Hukuk, Ankara’da faaliyet gösteren alanında uzman ve yetkin avukatları bünyesinde istihdam eden bir Avukatlık Bürosu’dur. Ankara Barosu’na kayıtlı avukatlarımızca kurulan ve Özel Hukuk ve bu alanın en önemli parçası olan Miras Hukuku alanında ağırlıklı olarak çalışmalar yürüten bir hukuk bürosudur.

Miras Hukuku alanında deneyim sahibi, mirasa ilişkin yasal süreç ve usul işlemeri konusunda uzman bir kadroyla hizmet sunmaktayız.

Miras Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

Ölen kişinin sahip olduğu mal ve değerler bakımından 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen tedbirlerin alınması, veraset belgesi (mirasçılık belgesi) başta olmak üzere mal paylaşımı ve ölüme bağlı tasarrufların gecikmeksizin yapılarak ölümden sonra ortaya çıkan durumun gereklerinin kanun çerçevesinde yerine getirilmesinde Miras Avukatı hukuki destek vermek ve hukuki danışmanlık sunmak amacıyla görev yapar.

Ölüm, sonuçları itibariyle hukuki bazı işlemlerin yapılmasını da gerektiren insani hem de hukuki bir durumdur. Bu insani durumun sonuçları bakımından Miras Hukuku çerçevesinde birtakım yasal gerekilikler de yerine getirilir.

Bu yasal iş ve işlemlerin ölümle birlikte yapılması bakımından Miras Avukatları görev yapar.

Hangi Durumlarda Miras Davası Açılır?

Ölümle birlikte hak sahibi olan ölenin yakınları yönüyle malvarlığı değerlerinin paylaşımı en önemli konuların başında gelmektedir.

Ölümden önce yapılan ve “muvazaalı olduğu değerlendirilen tasarruflar” konusundaki anlaşmazlıklar, “ölenin sağlığında yaptığı ve mal paylaşımına etki ederek hakları olumsuz etkileyen tasarruflar, saklı payların edinilmesiyle ilgili sorunlar, mirastan çıkarma, mirasın reddi, mirasta istihkak davası, terekenin reddi, mirastan feragat, miras payının devri, miras paylaşım sözleşmesi” gibi konular Miras Hukuku alanının bir parçasıdır.

Her türlü miras anlaşmazlığında sorunun tespiti ve haklarınızın korunması bakımından bize başvurmaktan çekinmeyin. Anlaşmazlıkların belirlenmesi ve izlenecek usulün belirlenerek haklarınıza kavuşmanız bakımından size hukuki destek vermeye çalışmaktayız.

Miras Hukuku Avukatı Hangi Dava Türleri ile İlgilenir?

Miras hukuku alanında çalışan avukatlar genel olarak aşağıdaki davaları açmaktadırlar:

  • Ölümden önce miras bırakanın yaptığı muvazaalı olduğu düşünülen tasarruflarının iptali davası,
  • Saklı paylara müdahale anlamına gelen tasarrufların iptali davası,
  • Mirastan çıkarmanın iptali davası,
  • Mirasta istihkak davası,
  • Terekenin reddi davası,
  • Mirastan feragat davası,
  • Veraset İlamının iptali,
  • Miras kaynaklı tapu iptal ve tescil davaları,
  • Miras kaynaklı ortaklığın giderilmesi davası,
  • Tenkis davası.

Miras Davası için Avukat Şart Mıdır?

Miras hukuku, kendine özgü işlemleri yapmayı gerektiren ve nereye nasıl ve hangi şekilde başvurulacağına dair deneyimi ve bilgi birikimin zorunlu kılan bir alandır. Avukatlık çağımızda uzmanlaşma ile birlikte sürekli gelişen ve bilgi edinme süreciyle ilerleyen bir kamu hizmetidir. Miras davalarında veya mirasa ilişkin açacağınız bir davada hak kaybına uğramamak için uzman ve alanında yetkin bir avukatla çalışmanızda fayda bulunmaktadır. Bu yönüyle miras bırakanın tasarrufları başta olmak üzere her anlamda kalan mirastaki payınıza ulaşmanız bakımından avukat ile çalışmanız gerektiği değerlendirilmektedir.

Avukatlık, güven üzerine kurulu ve Müvekkille ilişki bakımından da karşılıklı olarak mutabakat ve özenin egemen olduğu bir meslektir. Avukatlığın insanlar arası ilişkilerin modern çağda geldiği durum itibariyle de güven sorunu yaşayan kişilerce de yürütülebildiği ve mesleğin genel ilkeleri ile bağdaşmayan kişilerin avukat olabildiği ve Baro’nun mesleki denetiminin yetersiz kaldığı günümüzde “Güvenilir Miras Hukuku Avukatı” denildiğinde size başarıyla hizmet sunmak bakımından “OR Hukuk” olarak yanınızdayız.

“Güven”, Büromuz hizmetleri bakımından bir kelimeden ibaret bir kavram olmayıp, sizinle kurduğumuz ilişkinin tamamına yansıması gereken bir tutumu ifade etmektedir. Bizim açımızdan güven, sorumluluk almayı ve üstlenilen işi gereklerine uygun yapmanın da başka bir adıdır.

Miras Davalarında Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Avukatlık, kamu hizmeti niteliği bulunan ve koşulları kanunla belirlenmiş, mesleki ilkeleri olan ve evrensel etik ilkelere tabi bir meslektir. Bu sebeple avukatlık ücretleri de asgari olarak belirlenmiş olup, ücretsiz hizmet sunumu yasayla belirlenen belirli hallerde söz konusu olan ve avukatlık ücret tarifesi bakımından ise ekonomik değişkenlerin mutlaka gözetilmesi gereken bir niteliğe sahiptir.

Ülkemizin son yıllarda yaşadığı enflasyon sorunu, paranın değer kaybı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde dönemsel olarak yapılan düzenlemeler gibi etkenler ücretleri belirlemektedir.

Miras avukatlığı bakımından ise yapılan işin kapsamı ve niteliği, davaya konu ya da mirasa esas malvarlığı değerlerinin büyüklüğü, anlaşmazlığa taraf olan kişi sayısı, anlaşmazlık konularının kapsamı ve niteliği gibi bir dizi unsur etkilidir. Bütünü bu konular bizimle çalışmaya karar verdiğinizde sizinle brilikte değerlendirilmekte ve asgari ücret tarifesi de esas alınarak piyasa koşulları da gözetilerek en uygun şekilde Avukatlık Ücreti belirlenmektedir.

Bu nedenle dosya kapsamı ve anlaşmazlığın niteliği analiz edilmeden buna dair genel bir ücret belirlemesi yapmak mümkün değildir.

Ofisimize 0553 674 85 85 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.