Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Avukatı

Ticaret hukuku, ticari yaşamın işleyişine dair mevzuatı ve bunun uygulanması ile yargılama süreçlerini içeren bir hukuk dalıdır.

İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. En kapsamlı mevzuat hükümlerinin bulunduğu bir alandır ve Türk Ticaret Kanunu, düzenlediği alanlar itibariyle farklı kitaplardan teşkil edilmiştir. Kanunda yer alan kitap başlıkları şöyledir:

 1. Ticari İşletme
 2. Ticaret Şirketleri
 3. Kıymetli Evrak
 4. Taşıma İşleri
 5. Deniz Ticareti
 6. Sigorta Hukuku

 İlgili mevzuatı, yargısal süreç ve işleyiş ile özellikle kıymetli evrak hukuku bakımından “Ticaret Hukuku”, bir uzmanlık alanıdır ve konu hakkında yetkinlik gerektiren bir iştigal sahasıdır.

Bu kapsamda ticari iş ve işlemler ile ticari ilişkilere konu şirketler, ortaklıklar, kooperatifler gibi alanlardaki uygulamalar ve anlaşmazlıklar bu alanın konusudur. Bun alan, uzmanlık gerektiren ve teknik detaylara ve yargılama sürecinde de usul işlemlerine ve Müvekkilin talepleri bakımından ise Kanun hükümlerine hakim olmayı gerektiren bir alandır.

Ticaret Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Bu davaları kısaca anlatmak mümkün değildir. Liste halinde yüzlerce davanın sıralanması mümkündür. Bu bakımdan örnek olarak bazı dava isimlerine yer verilecektir:

 • Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı Akacak Davası,
 • Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası,
 • Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası,
 • Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası,
 • Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisap Kaynaklı Alacak Davası,
 • Kıymetli Evrak Kaynaklı Alacak Davası,
 • Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası,
 • Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası,
 • Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası,
 • Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan Alacak Davası,
 • Ticari Temsilci Kaynaklı Alacak Davası,
 • Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası,
 • Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan Alacak Davası,
 • Genel Kurul Kararının İptali Davası,
 • İhalenin Feshi Davası,
 • Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası,
 • Sigorta Acentelikleri Ya Da Şirketlerle İlgili Uyuşmazlık Davaları.

Ticari Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Temel Unsurlar Nelerdir?

Ticari sözleşmeler hazırlanması, imzalanması ve uygulanması bakımından önem arz eden, sizi ticari yönden kayba uğratabilecek, bunun yanında menfaatlerinizin de sözleşme metninden en iyi şekilde korunması bakımından titiz bir şekilde ve özenle hazırlanmalıdır.

Bu sebeple hazırlanacak Sözleşme metinleri aşağıdaki hususları içermelidir:

 • Sözleşmede kime kim olduğu ve Sözleşme Tarafları net, tartışmadan uzak bir şekilde belirlenmiş olmalıdır. Bu kapsamda adres, ticaret sicili kayıtları vb. Tanımlayıcı bütün bilgilerin Sözleşmede yer alması sağlanmalıdır.
 • Tarafların sözleşme yapmaya yetikli kişileri hazır bulunmalı veya sözleşme için hazır bulunan kişilerin temsile yetkili oldukları belirlenmelidir. Temsil yetkisi bakımından var olan belgelerin kontrolü yapılmalıdır.
 • Sözleşme Belgesi imzaları tam içermeli, tarih mutlaka var olmalı ve sözleşme metninde tereddüt ve ileride uygulama bakımından şüpheye veya çekinceye sevk edecek bir kayıt ve ekleme var olmamalıdır.
 • Sözleşme’de tarafların edimleri karşılıklı olarak net ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde belirlenmiş olmalıdır. Asli ve tali edimler ve nasıl ifa edileceği belirlenmiş olmalıdır.
 • Lehe ve aleyhe konulmuş bulunan cezai şart vb. düzenlemelerin menfaatler dengesi ve taahhüt altına girilen edimler bakımından ölçülü ve kabul edilebilir olmasına özen gösterilmelidir.
 • Olağan olmayan ve Sözleşme kapsamı ile uyumlu olmayan taahhütlerden özenle kaçınılmalıdır.
 • Ticari riskler konusunda teminat mektubu almak vb. Yasal güvencelerin sağlanmış olmasına özen gösterilmelidir.
 • Sözleşme ve Ekleri birisiyle uyumlu olmalı, eklerin niteliğine uygun sözleşme metninde hükümlere yer verilmelidir.
 • Finansal işbirliği ve sözleşme ilişkisi bakımından ticari sırların paylaşılması ya da paylaşılmaması ile şirketler arası işbirliğinin diğer konularında gizlilik kurallarına ve kişisel verilerin işlenmesine dair temel kural ve ilkelere uyulmalıdır.
 • Sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri net olmalı ve sözleşmenin devamını içeren ya da belirli koşullarda yenilenmesine dair hükümler konulmasından kaçınılmalı ve hak ve menfaatlerin korunması bakımından mümkün olduğunca kendiliğinden sözleşmeyi yenileyen hükümlerden uzak durulmalıdır.
 • Sözleşmenin imza tarihi ve yürürlüğe girme ve uygulanmaya başlanma tarihi farkı ise Sözleşme bu konularda açık hükümler içermelidir. Bu konuda tereddüte mahal verecek kayıtlardan kaçınılmalıdır.
 • Fesih hükümleri bakımından haklı sebepler ve haklı bir sebebe dayanmayan fesih haller konularında yer verilen hükümler dikkatle ve hak ve menfaat dengesi gözetilerek Sözleşmeye derecedilmelidir.
 • Sözleşme’nin asıl suretleri üzerinde karalama, oynama ve düzeltme gibi işlemlerden kaçınılmalı ve sözleşme düzenlendiği haliyle korunmalı ve saklanmalıdır.
 • Sözleşme kapsamında diğer tarafa yapılacak bildirim ve ihtarların yazılı şekilde ve ispata olanak verir şekilde yapılmasına ve şekli kurallara uyulmasına dikkat edilmelidir.
 • Sözleşme maddeleri arasında tutarsızlık ve uyumsuzluk var olmamalıdır.
 • Sözleşme maddelerinde değişiklik yapılma şekli ve hangi surette bunun yapılacağı belirlenmiş olmalıdır.
 • Sözleşmenin uygulanması kaynaklı bildirimlerin taraflar arasında nasıl yapılacağı belirlenmiş olmalıdır.

Uzman Ticaret Avukatı

Uzmanlık ve deneyimlerimizle size danışmanlık sunmaya ve hukuki her türlü yardımı yapmaya hazırız. OR Hukuk deneyimini size en iyi şekilde yaşatmak için hukuki bilgimizle yanınızdayız.

OR Hukuk, Ankara’da faaliyet gösteren alanında uzman ve yetkin avukatları bünyesinde istihdam eden bir Avukatlık Bürosu’dur. Ankara Barosu’na kayıtlı avukatlarımızca kurulan ve Özel Hukuk ve bu alanın en önemli parçası olan Ticaret Hukuku alanında ağırlıklı olarak çalışmalar yürüten bir hukuk bürosudur.

Ticaret Hukuku alanında deneyim sahibi, mirasa ilişkin yasal süreç ve usul işlemeri konusunda uzman bir kadroyla hizmet sunmaktayız.

Ticari Anlaşmazlıklar İçin Avukat

Ticari anlaşmazlıkların sebebi, bunun yasal durumu, anlaşmazlığın çözümlenmesi için izlenmesi gereken yöntem ve yasal süreçler konusunda hukuki yardım alınması ve karşılaştığınız soruna dair hukuki danışmanlıktan yararlanarak çözüme gitmeniz her zaman haklarınızı korumak bakımından daha yerinde olacaktır.

Sizi en iyi şekilde haklarınız yönüyle temsil etmek ve haklarınıza ulaşmanız için hukuki danışmanlık vermek ve çözümler üretmek için OR HUKUK DANIŞMANLIK olarak hizmete hazırız.

Ticaret Hukuku Avukatına ulaşmak için 553 674 85 85 nolu telefonu arayabilirsiniz.