Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku Avukatı

Bilgi toplumu ve tüketim çağı, modern yaşamı tanımlar. Tüketim, modern çağın belirleyici vasfıdır. Bilginin yayılması ve tüketimin modern yaşamın temel belirleyeni haline gelmesiyle tüketicinin korunması da kamu otoritelerinin temel gündem maddeleri arasında yer almıştır. Tüketici Hukuku, tüketicinin korunmasını amaçlar. Mal ve hizmet piyasasının genişlemesiyle birlikte hukuki işlemlerin zayıf ve güçsüz tarafı olan tüketiciyi ve daha genel anlamda bu sıfatı taşıyan vatandaşı korumaya dönük kanun koyucu tarafından düzenlemeler yapılmıştır.

Tüketici Hukuku, aynı zamanda hukuk devleti olmanın ve sosyal devlet politikalarının da önemli bir parçasıdır. Diğer yandan genişleyen insan hakları kavramı ekseninde tüketici hakları da genişlemekte, düzenleme alanı bulmakta ve piyasayı düzenleyen ekonomik politikalarla birlikte uygulama alanı bulmaktadır.

Kamu yararını korumayı ve bu kapsamda tüketiciyi korumayı amaçlayan tüketicinin korunması, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir ve bir dizi alt düzenleyici belgede buna dair hükümlere yer verilmiştir.

Kanun, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektedir.

Tüketici Hukuku, hukuki işlem konusu olan pek çok alanda düzenlemeleri içeren bir özel hukuk alanıdır. Kısmen kamu hukuku yönü de bulunan ve emredici normları da içeren bu alanda çok geniş bir çerçevede düzenlemelerin yapıldığı ve tüketicinin talepleri kapsamında da bu alanın her geçen gün daha da genişlediği bilinen bir olgudur.

Bu kapsamda Tüketici Hakem Heyetleri, tüketici hukukunun korunması bakımından öncelikle görev yapan ve mülki idare örgütlenmesi içerisinde yer alan başvuru mercileri olarak görev yapmaktadır. Ticaret Bakanlığı’nca bu alana özgü uygulamalar düzenlenmekte ve koordineli olarak ülke genelinde uygulanmaktadır.

Yine belirli yerlerde iş yoğunluğuna bağlı olarak kurulan Tüketici Mahkemeleri, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan genel görevli Asliye Hukuk Mahkemeleri’nden ayrı olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kurulan özel görevli mahkemelerdir. Tüketici Mahkemeleri, isminden de anlaşıldığı üzere tüketicilerin mal ve ya hizmet bakımından yaptıkları iş ve işlemleri nedeniyle yaşadıkları uyuşmazlıkları yargısal olarak çözümlemek ile görevli mahkemelerdir.

Tüketicilere dair ilkeler ve tüketici işlemleri Tüketici Hukuku’nun temel iştigal sahasını teşkil etmektedir.

Modern yaşamda piyasanın tüketiciye sunduğu hizmet alanlarının genişlemesi ve malların çeşitlilik kazanması ve sunumu ile internet ve mesafeli satış gibi olguların ortaya çıkmasıyla birlikte tüketicinin korunması bakımından tüketici hukuku daha da önemli bir hukuki alan haline gelmiştir.

Cayma hakkı, ayıplı mal/hizmet, mesafeli satış, ön ödemeli satış, taksitle satış, haksız şart, seçimlik hak gibi bir dizi konuda kanunda ve diğer mevzuatta tüketiciyi korumaya dönük düzenlemeler yapılmıştır.

Tüketici odaklı bir hukuk anlayışını benimseyen ve tüketiciyi korumayı amaçlayan Tüketici Hukuku, gününüz ekonomik koşullarında ve gelişen tüketim toplumuyla birlikte tüketici haklarını korumak için önemini korumaya ve gelişmeye devam edecektir.

OR HUKUK ve DANIŞMANLIK olarak bu alanda da size en iyi kalitede ve bir tüketici olarak haklarınızı korumak için hizmet sunmaktayız.

Tüketici, bulunduğu konum ve hukuki ilişkideki konumu ve hizmetten yararlanan veya malı edinen taraf olarak zayıf konumda olması itibariyle de her zaman için haklarının korunması yönüyle uzman bir hukuksal destek almak ve haklarının korunması yönüyle danışmanlık almak durumundadır.

Ofisimize 0553 674 85 85 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.