Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku Avukatı

İcra ve iflas hukuku, alacağa ulaşmayı sağlayan bir hukuk dalıdır. İcra hukuku ve iflas hukuku olmak üzere ikiye ayrılan bu alanda takip işlemleri ve genel anamda alacağın elde edilmesi icra hukuku ile söz konusu olur. Ancak bazı hallerde iflas hukuku yöntemlerine de başvurmak ve bu şekilde takibat yapmak da mümkündür.

İflas hukuku, takip bakımından borçlunun bütün malvarlığına gidilmesi ve iflasın sağlanarak elde edilen maldan alacağın temin edilmesine dayanır. Ancak iflas hukukuna, iflasa tabi borçlular bakımından başvurulabilir. Buna külli icra takibi de denilmektedir.

İzlenecek takip yöntemleri ve alacağın etkin bir şekilde elde edilmesi bakımından bu konuda uzman ve deneyimli avukat kadromuzla hizmetinizdeyiz.

İcra Hukukunda Alacaklının Hakları Nelerdir?

Alacaklı bir mahkeme ilamına dayanarak ya da var olduğunu iddia ettiği bir borca istinaden her zaman icra takibi başlatabilir.

Alacaklı, hakkına ulaşmak bakımından usule göre takip yapmak suretiyle icra takibi başlatma, devam ettirme ve sonuca ulaşmak, icra takibi ile ulaşamadığı alacağına genel dava yoluyla erişmek hakkına sahiptir.

Alacak hakkı, kurulan ilişkiler ve ticari bağlantılar çerçevesinde menfaatler dengesine ve edimlerin karşılıklı ifasına bağlı olarak ortaya çıkan bir hak olup kimi zaman da haksız bir fiile istinaden de ortaya çıkabilir.

Alacak bakımından alacaklı, alacağına ilişkin yasal süreci ve zamanı takip etmekle yükümlüdür ve zamanında belirlenen usule uygun olarak icra takibi başlatabilir. Alacak hakkı kişiye buna ilişkin takip yapma ve bu amaçla kamu gücüne başvurmak hakkını bahşeder. Kamu gücü hakkın korunması bakımından yapılan takipte icra olarak görev ifa eder. Bu amaçla İcra Daireleri ve İcra Hukuk Mahkemeleri teşkil edilmiştir.

Haciz İşlemleri Nasıl Yapılır?

Haciz, ilâmlı icrada ve ilâmsız icrada başvurulabilen bir takip yoludur. Haciz icra takibi işlemlerinin bir aşamasıdır. Haczetme işlemi, cebren kişinin malından alacağın alınabilmesi için malvarlığındaki eşyanın kanunda gösterilen şekilde zorla alınmasını ifade eder.

Haczetmekle işlem sona ermez ve devamında haczedilen malların satışı ile elde edilen gelirden yapılan masrafların ve alacaklının alacağının ödenmesi gerekir. Taşınır ya da taşınmaz mallar başta olmak üzere söz konusu alacağın tahsiline imkan veren her türlü varlık haciz konusu olabilir. 

Başlatılan icra takibi kesinleştikten sonra alacaklı haciz için de talepte bulunmalıdır. Bu talep yapılmadan haciz işlemi yapılamaz.

Borcun ödenmesine yeter düzeyde malın haczedilmesi gerekir. Haczedilecek mallar konusunda İcra dairesi görevlilerinin takdir yetkisi bulunmaktadır.

Takip talebinde haciz yolu da belirtilmemişse haciz yolu ile takibini devam ettirilmesi söz konusu olmaz. Bunun için;

 • Takip talebinde bulunulmalı ve bu talepte haciz yoluna da yer verilmelidir.
 • Borçluya ödeme emri gönderilmelidir.
 • Ödeme emrine borçlu tarafından itiraz edilmemiş olmalı ve takip kesinleşmelidir.
 • Takip kesinleştikten sonra haciz için de talepte bulunulmalıdır.
 • Hacze konu mallar, alacağın temini bakımından açık artırma veya pazarlık suretiyle satışa sunulur.
 • Haciz ve satış ile elde edilen gelir alacaklı ya da alacaklarılara pay edilir.

İcra ve İflas Hukukunda Temel İlkeler Nelerdir?

İcra ve iflas hukukunda uygulama belirli ilkeler temelinde yerine getirilir. Bu ilkeleri kısaca şöyle sıralamak mümkündür:

 • Tasarruf İlkesi
 • Taraflarca Getirilme İlkesi
 • Doğrudanlık İlkesi
 • Takip Ekonomisi İlkesi
 • Alenilik İlkesi
 • Yazılılık ve Sözlülük İlkesi
 • Kanunilik İlkesi
 • Para Alacakları ile Diğer Hak ve Alacakların Ayrılması İlkesi
 • Cebri İcra Yollarının ve Tedbirlerinin Sınırlı ve Belirli Olması İlkesi
 • Paraya Çevirme İlkesi
 • Şekle Sıkı Sıkıya Bağlılık İlkesi
 • Ölçülülük İlkesi

Alacakların Tahsilinde İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra Takibi, icra dairesine hitaben hazırlanan Takip Talebi ve bu belgeye ek olarak sunulan borca ilişkin kanıtlar ve beller ile başlatılır. İcra dairesi başvuruya ilişkin gerekli yasal incelemeleri yaptıktan sonra borçluya Ödeme Emri gönderir ve bu ödeme emrinin kesinleşmesi ile sonraki takip aşamalarına geçilir.

İflas Durumunda Hukuki Olarak Neler Yapılmalıdır?

Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir sayılan kişiler iflasa tabidirler. Gerçek kişi ve tüzel kişi olmak üzere tacirleri ayrıma mümkündür.

Borçlu doğrudan Asliye ticaret Mahkemesine başvurarak ve delillerini sunarak doğrudan iflasına karar vermesini isteyebilir. Bunun yanında takip yapan alacaklılar da tacirin iflasını isteyebilirler.

Müflisin iflas bakımından bazı yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir:

Mal beyanında bulunmalıdır,

            * İflas Dairesine malları hakkında bilgi vermekle yükümlüdür,

            * İflas kararı verilmeden önce ve verildikten sonra defter tutulurken hazır bulunmakla yükümlüdür,

            * Mallarını İflas Dairesinin emrine hazır bulundurmakla yükümlüdür,

            * Tutulan defteri imzalamak, doğruluğu ve noksansız olduğu hakkında beyanda bulunmakla yükümlüdür,

            * İflas Dairesinin emri altında bulunmakla yükümlüdür,

            * İflası kapsamında kendisine gelen postaları açmamakla yükümlüdür.

İflâsa tâbi bir borçluya karşı alacaklının, haciz veya iflâs yoluyla takip yapması mümkündür. Hatta bu yollardan birini seçmiş ve takibe başlamış olan alacaklı, bir defaya mahsus olmak üzere, başlamış olduğu takip yolunu bırakarak, diğer yola başvurabilir

Ofisimize 0553 674 85 85 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.