Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku Avukatı

Şirketler hukuku, ticaret hukukunun en önemli başlıkları arasında yer alır. Bu yönüyle şirketlerin kuruluşu, işleyişi, personel istihdamı, iştigal alanları gibi çok çeşitli alanlarda hukuki danışmanlık önem arz eder.

Şirketlerin yasal statüleri, vergi hukukuna ilişkin yükümlülükleri, mülkiyet hakları ve mülkiyet yapısı bakımından şirketler hukuku özel hukuk alanında yer alır ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde bu alana ilişkin olarak kurulan/kurulacak şirketlerin işleyişinde hukuki danışmanlık almaları ve uzman ve yetkin bir avukatın hizmetinden yararlanmaları gereklidir.

Yine şirketlerin iştigal alanları bakımından yaptıkları sözleşmeler ile iş ilişiklerine dair tatbik ettikleri sözleşmeler de bu kapsamda bu alanın önemli bir parçasıdır.

Şirketler Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Şirketlerde, İş Hukukundan kaynaklanan davalar yanında Vergi Hukukuna ilişkin davalar ve yine tüzel kişilik olarak iştigal sahası bakımından ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar, şirketler hukuku avukatların temel iş alanları oluşturmaktadır.

Şirketlerin kuruluşundan işleyişine ve sonrasında herhangi bir sebeple ticari açıdan tasfiyesine kadar her alanda hizmet sunmak da bu alanda önemli bir görev sahasıdır.

Şirketlerin ticari iş ve eylemlerinden doğan davalar da özel bir hizmet alanıdır.

Dolayısıyla şirketler hukuku avukatı, görev yaptığı şirket adına bir uyuşmazlık sebebiyle açılan ya da şirket aleyhine ikame edilen her türlü davaya ilişkin görev yapan bir avukattır. Şirketler hukuku avukatı, şirketin ticari menfaatlerini hukuksal olarak korumayı amaçlayan ve bunun için hukuki süreçte hizmet sunan bir görevlidir.

Şirket Kuruluşu İçin Hangi Hukuki Prosedürler Takip Edilmelidir?

Şirket kurululuşu, kurulacak şirketin niteliğine göre değişilikler arz eder. Ancak genel anlamda şirket kuruluşu bakımından bazı temel basamakların bulunduğu kabul edilmektedir. Bu aşamaları kısaca şöylece sıralamak mümkündür:

 • Şirket sözleşmesinin hazırlanması ve kurucu imzalalarının tasdik edilmesi,
 • Şirket yetkililerinin imza beyanlarının alınması (ticaret sicili müdürlüklerince yapılır),
 • Ticaret sicili müdürlüğü vasıtasıyla Rekabet Kurumu payı ile nakdi sermayenin ödenmesi,
 • Şirket sermayesine dair iş ve işlemler,
 • Tescil için ticaret sicil müdürlüğüne başvurulması.


Kısaca bu başlıklar altında yer alan prosedürlerin kurulacak şirketin niteliğine göre ve kooperatif kurulmasına göre birisinden ayrılması ve farklılaşması da söz konusudur. Bu sebeple kuruluş aşamasında hukuki danışmanlık alınması gereklidir.

Şahıs Şirketleri Kurmak İçin Gerekenler

Şahıs şirketleri kuruluşu en fazla tercih edilen şirketlerdendir. Şahısların şirket adına bütün mal varlıkları ile sorumlu oldukları bu şirketler, adi şirket, kolektif şirket ve komandit şirket şeklinde kurulabilmektedirler.

Şahıs şirketleri sermaye ve ortalık yapısı bakımından bu üç şekilde kurulabilmektedir.

Anonim Şirketler İçin Şirket Hukuku Avukatı

Şirket ortaklarının sorumluluğunun sermaye yatırımı miktarının ötesine geçemeyen şirketler anonim şirketlerdir.

Türk Ticaret Kanunu, bu şirketlerin kuruluşu bakımından bazı koşulları aramaktadır ve kuruluş için bu belgeler ve prosedürler tamamlanmış olmalıdır:

 • Kurulacak şirketin ticari unvanı ve merkezinin bulunacağı yer,
 • Şirketin iştigal sahası ve neye ilişkin ve hangi konuda teşkil edildiği,
 • Şirketin sermayesi, ödenmesi, her payın itibari değeri ve bu sermayenin ödenmesine işikin şartlar ve ödenme şekli, aynı sermaye konulmuşsa buna dair bir sınırlama bulunmadığına dair belgeler,
 • Kuruluş ve kurucularla ilgili sözleşmeler,
 • Belirli paylara tanınan imtiyazlar ile payların devirine dair sınırlamalar,
 • Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin imza beyannameleri,
 • Şirketin kuruluşunda yer alan ancak payı bulunmayan kişilerin bu hususu kabul ettiklerine dair yazılı beyanları,
 • Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin imza beyannameleri,
 • Genel kurulun toplantıya çağrılmasına dair ilkeler ve üyelerin oy kullanma şekilleri,
 • Şirket kurucuları imzalarını içeren Şirket Sözleşmesi,
 • Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları ve ayni sermaye konulmuşsa bunların sınırlı olmadığına dair kayıtlar,
 • Rekabet Kurumu payının ödemediğine dair ödeme belgesi,


Ana Sözleşme ile kurulan bu Şirketler bakımından kuruluş için gerekli birçok belgenin hazırlanması ve ilgili mercilere başvuru yapılması bakımından Şirket Hukuku alanında çalışan deneyimli ve yetkin bir avukattan uzmanlık alanızda fayda bulunmaktadır. OR HUKUK DANIŞMANLIK olarak siz bu alanda hizmet sunmaktayız.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited Şirket konulan sermaye yatırımına göre sorumluluğun söz konusu olduğu şirketlerdir. Limited şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından yalnızca malvarlığıyla sorumlu olan şirkettir. Gerçek kişiler ve tüzel kişiler şirkete ortak olabilirler.

Çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmeler için tercih edilen bir şirket türüdür.

Yasak olmayan her türlü ekonomik ve ticari bir amacın gerçekleştirilmesi amacıyla kurulabilir.  Bankacılık ve sigortacılık  alanlarında iştigal edemez. Ortak sayısı elli kişi ile sınırlıdır. Halka açık şekli yoktur. Ortaklar mali anlamda sınırlı sorumludur.

Şirket tüzel kişiliği, hukuken ve kanun gereğince “tacir sıfatı”nı haizdir. Şirketin, Şirket borç ve yükümlülükleri sebebiyle sadece var olan malvarlığı ile sorumludur.

Limited şirketin esas sermayesi en az 10.000 Türk Lirasıdır. Limited şirketin, yazılı ve merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil edilen bir şirket sözleşmesi bulunur. Limited şirket paylarının devri genel kurul onayına tabidir.

Limited Şirketin iki organı vardır: Genel Kurul ve Müdürler Kurulu.

Limited Şirketin tescili için gereken işlemler:

 • Kurucuların imzaları tasdik edilmiş şirket sözleşmesi,
 • Ortak olmayan müdürler kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları,
 • Şirket müdürlerinin imza beyannameleri,
 • Rekabet Kurumu payının ödendiğini gösterir ödeme belgesi,
 • Müdürler kurulunda bir tüzel kişinin bulunması halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı ve soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği,
 • Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitime ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
 • Ayni sermaye konulmuşsa, konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
 • Ayni sermaye konulmuşsa, ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
 • Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlara da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,
 • Kurucuların imzaları ticaret sicili müdürlüğü tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi.

Limited Şirket İçin Hukuki Destek

Limited şirketler kurulma şekli, mali yapısı ve konulan sermaye niteliği ve kurulmasına dair iş ve işlemler bakımından kendine özgü bir yapıya sahip olup, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde bu konuda hukuki destek ve danışmanlık alınması sürecin kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanması bakımından önem taşımaktadır.

Şirketler hukuku alanında uzman avukat kadromuzla size şirket kuruluşunda yol gösterici olmak ve hukuki destek sunmak için OR HUKUK ve DANIŞMANLIK olarak hizmet sunmaktayız.

Yabancı Sermaye ile Şirket Kuruluşu: Türkiye'deki Yasal Düzenlemeler Nelerdir?

Yabancı gerçek kişi veya tüzel kişilerin sermaye katkısı ve ortaklığı ile şirket kurulması da mümkündür. Belirli bir sermaye koymak suretiyle limited veya anonim şirket kurabilir.

Bu şirketlerde yabancı kişiler çalışacak ve bu kişiler Türkiye’de ikamet edecek iseler bunların hakkında çalışma ve ikamet izni alınması gerekmektedir. Bu durumda şirketin kuruluşu sırasında bu prosedürlerin tamamlanması yasal bir sorumluluktur.

Burada dikkat edilecek en önemli husus ise şirket kurulumu için seçilen mali müşavirin aynı zamanda yabancılar kanununa ve yabancıların çalışma ve ikamet izinleri konularına hakim olması gerekliliğidir. Çünkü yabancı uyruklular şirket kurduktan sonra çalışma izni almak ve Türkiye’de ikamet etmek istiyorlarsa bazı ek hususlarında şirket kurulumu sırasında yerine getirilmesi zorunludur.

Yabancı uyruklu kişilerin şirket kurması bakımından bazı yasal sınırlamalar da söz konusu olabilmektedir. Buna göre yabancı uyruklular şirket kurarken veya bir şirkete ortak olurken aşağıdaki konulara çok dikkat etmelidirler:

 • Şirketin sermayesi
 • Şirketin ödenmiş sermayesi
 • Yabancının şirketteki yüzde olarak hisse oranı
 • Yabancının TL olarak sermayedeki oranı
 • Anonim şirket ise yabancının yönetim kurulunda olup olmadığı
 • Limited ise Türkiye’de ikamet ediyor veya edecek olması
 • Limited şirket ise müdür olup olmadığı


Anonim şirket
 kuran veya anonim şirkete ortak olan yabancılar her koşulda çalışma izni almak zorundadır

Limited şirkette müdür olan yabancılar ise Türkiye’de ikamet etmeseler dahi çalışma izni almakla yükümlüdürler

Şirket Hukuku Avukatına ulaşmak için 553 674 85 85 nolu telefonu arayabilirsiniz.