Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avukatı

İş ve sosyal güvenlik hukuku çalışma yaşamı ve iş ve istihdam koşulları bakımından önem arz eden bir hizmet alanıdır.

Bu kapsamda hem işveren hem de işçi yönüyle bu alanın uzmanlık gerektirdiği ve hakların kapsamı ve edinilmesi yönüyle bütün toplumu etkileyen ve iş barışına doğrudan etkili bir alan olduğu görülmektedir.

İş ilişkisi ve istihdam bakımından uzman avukat kadromuzla her zaman İşveren ve işçi olarak haklarınızı korumanız ve açılan davalarda size hukuki destek vermemiz bakımından OR HUKUK DANIŞMANLIK olarak hizmet sunmaktayız.

Sosyal Güvenlik Hakları Nelerdir?

Sosyal güvenlik hakkı, ikinci kuşak haklar arasında yer alır ve eğitim, sağlık, dinlenme, beslenme ve konut hakkı ile aynı kategoridedir. Bu haklar, yaşam standardının düzeyi konusunda belirleyicidir ve bu hakları niteliğinden ülkenin gelişmişlik düzeyi ortaya çıkar. Özellikle İskandinav ülkelerinde, sosyal güvenlik hakları bakımından devlet daha etkindir ve katı düzenlemeler yapmıştır.

Bu haklar kapsamında 5510 sayılı Kanun gereğince işçinin ücretine göre hesaplanan ve doğrudan sosyal güvenlik kurumu fonlarına aktarılan paralar sosyal güvenlik haklarının temelini oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik ülkemizde gittikçe önem kazanan ve talep edilen bir hak olarak daha fazla gündeme gelen bir niteliğe sahiptir.

İş Mahkemesinde Görülen Dava Türleri

İş mahkemeleri çalışma yaşamında ortaya çıkan istihdam ve alacak haklarına dair sorunlar sebebiyle teşkil edilmiş bulunan uzmanlık alanı iş kaynaklı anlaşmazlıklar olan, işveren ile işçi arasındaki davaların bakıldığı mahkemelerdir.

Bu mahkemelerde genel olarak görülen davalar şunlardır:

 • İşe iade davası,
 • İş kazası tazminat davası,
 • Kıdem tazminatı alacağı davası,
 • İhbar tazminatı alacağı davası,
 • Hizmet tespiti davası,
 • Kötü niyet tazminatı davası,
 • Fazla mesai alacağı davası,
 • Haklı veya haksız fesih davaları,
 • Maaş alacağı davaları,
 • Uslusal bayram ve hafta tatili alacağı,
 • Maluliyet ve ölüm sebebiyle tazminat davası,
 • Çalışma ve istihdam ilişkisinden doğan diğer davalar.

Şirketler İçin İş Hukuku Danışmanlığı

Şirketler çalışma alanları itibariyle profesyonel bir örgütlenme niteliğine sahiptir. Bu kapsamda geniş bir alanda ticari iş yapan şirketlerin istihdam koşulları ve istihdam ettiği personel yönelik uyguladığı politikaların hukuki yönü önem taşımaktadır.

Şirketlerin istihdam bakımından 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler göre çalışma yaşamını sürdürmeleri ve kendi personelinin istihdamını düzenlemeleri gerekir. Bu bakımdan İş Hukuku alanında şirketlerin danışmanlık almaları ve kendilerine buna özgü olarak belirli alanlarda uzmanlık hizmeti sunulması işin daha kalifiye ve efektif yürütülmesine de olanak sağlayacaktır.

Şirketlerin personelin çalıştırılması, istihdamı, işine haklı bir sebeple son verilmesi, işe son vermenin delillendirilmesi, işçi alacakları ve yasal güvenceleri gibi çok geniş bir alanda hukuki danışmanlık almalarının gerektiği tartışmasızdır.

Çağımız uzmanlık alanlarını gerekli kılmakta ve personel istihdamı da değişik kanun hükümleri gereğince bu alanda yetkin ve uzman avukatlardan hukuki danışmanlık alınmasını zorunlu kılmaktadır.

İşe İade Davaları Hangi Durumlarda Açılabilir?

İşe iade davası, tamamen işçinin işverence haksız bir şekilde işine son verilmesine ilişkin açılan ve işçinin tekrar işine iadesini amaçlayan bir davadır. İşe iade davasının açılabilmesi bakımından işçinin işine son verilmeden önceki istihdamı yönüyle bazı koşullar söz konusu olmalıdır:

 • İşçi, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam ediliyor olmalıdır.
 • İşyerinden en az 30 işçi çalışıyor olmalıdır.
 • İşçi ayrıldığı işyerinden en az 6 aydır çalışıyor olmalıdır.
 • İş Sözleşmesi belirisiz süreli bir sözleşme olmalıdır.
 • İş Sözleşmesi geçerli ve haklı bir sebebe binaen fethedilmemiş olmalıdır.
 • İşveren Vekili ya da işyerini sahibi adına idare ve sevk eden , işçiyi işe alma ve çıkarma yetkisi bulunan bir kişi sıfatı taşımamalıdır.

İşveren Avukatı

İşveren avukatı istihdam edilen personelin çalışma ve iş koşullarına dair işverene hizmet sunan ve işverenin maddi kayıp yaşamaması ve işçi istihdamı yönüyle herhangi bir hukuki sorunla muhatap olmaması bakımından hukuki danışmanlık ve hizmet sunan bir uzmandır. İşverenin işyeri sicil dosyasını nasıl tutacağı, bordroları nasıl hazırlayacağı, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, disiplin suçlarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, iş sözleşmesinin feshinin haklı bir sebeple yapılması ve dava açıldığında bunların bir araya getirilerek savunmaların sunulması gibi iş davalarında işverene avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İşveren adına her türlü hukuki ilişkinin işçilerle kurulması ve işverenin hukuki yönüyle haklarının savunulması ve korunması bakımından İşveren Avukatı önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

İşçi Avukatı

İstihdamın diğer ve zayıf kısmını işçi oluşturur. İşçinin vekaletini üstlenen avukat, onun her anlamda haklarının korunması, edindiği ya da eksik aldığı haklarının alınması, mahrum kaldığı haklarının edinilmesi ve alacakları yönüyle hizmet sunan bir avukattır.

İşçi bakımından iş kazası tazminatı, ihbar ve işçi kıdem tazminatı, işe başlatmama tazminatı, kötü niyet tazminatı gibi alacaklar yanından İş Sözleşmesi hazırlanması, yıllık izin ücreti, ulusal bayramlar, resmi tatil ve hafta tatili ücretleri, gibi geniş tabanlı ücretin kapsamının ortaya konulması ve işverenden talep edilmesi, sigortasız çalıştırılan işçiler için hizmet tespit davası, kaza, ölüm veya iş görmezlik durumlarına ilişkin davaların açılması ve takibi, prim tespiti davası, geçersiz fesih nedeniyle işe iade davası gibi konular İşçi adına avukatı tarafından takip edilen konulardır.

Ofisimize 0553 674 85 85 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.