Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku Avukatı

Rekabet Hukuku; mal ve hizmet piyasasında piyasa ekonomisi koşulları çerçevesinde rekabetin korunması ve bu kapsamda tüketicinin aleyhine olabilecek ve piyasa koşullarını bozabilecek olumsuzlukların önüne geçilerek rekabetçi bir piyasanın sağlanması bakımından mevcut kuralların uygulanmasını ve korunmasını sağlamayı amaçlayan bir hukuk alanıdır.

Rekabet hukuku alanı yasaklar ve kontrol kurallarından oluşur ve bunlar piyasayı korumayı amaçlar.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar, bu girişimlerin var olan piyasa güçlerini ve yasal haklarını kötüye kullanamaları ile bu girişimlerin tekelci ve kartel oluşturma amaçlı hâkim durum yaratmaya veya var olan bir hâkim durumu güçlendirmeye yönelik ve bunun sonucu olarak rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme veya devralma niteliğindeki her türlü hukuki işlem ve davranışları, Rekabet Hukuku’nun konusunu oluşturmaktadır.

Rekabet hukuku avukatı, piyasada mal ve hizmetler bakımından rekabet hukuku kuralarına aykırı eylem ve kötüye kullanmaları bilen, bu alanda hangi eylemlerin rekabeti ihlal ettiği konusunda deneyim sahibi ve ilgili mevzuata ve uygulamaya hakim bir hukuk adamıdır.

Hangi Konular Rekabet Hukuku Alanına Girer?

Rekabet ortamını bozduğu değerlendirilen her türlü eylem ve girişim ile rekabet bakımından ortaya çıkan uyuşmazlıklar bu hukuk alanının konusunu oluşturur.

Rekabetin ihlali olarak kabul edilen eylemlerin araştırılması, tespiti ve sonrasında yaptırıma bağlanması bakımından yapılan her türlü hukuksal işlem, özellikle rekabeti bozucu eylem iddiasının ileri sürülmesi, gerekli başvuruların yetkili mercilere yapılması ya da özel hukuk ilişkisi bakımından dava açılması, sonrasında gerekli tespitlerin yetkili kurumlar ya da mahkemeler eliyle yapılarak kamusal ve özel hukuk yaptırımlarının uygulanmasının sağlanması Rekabet Hukuku alanının temel konularını teşkil etmektedir.

Rekabet Hukuku İhlalleri Nedeniyle Yaptırımlar ve Cezalar Nelerdir?

İhlaller sebebiyle hem kamusal hem de de özel hukuk yaptırımları söz konusu olabilmektedir.

Rekabet hukukunu bozan eylemlere uygulanan güvenlik önlemleri, para cezaları ve hapis cezaları kamusal yaptırımları oluşturmaktadır.

Bir mahkeme kararına dayalı olarak yapılması gereken tazminat ödemeleri ise özel hukuk yaptırımlarını oluşturmaktadır.

Piyasadaki rekabet koşullarının korunması, düzenin sağlanması bakımından kamusal ve özel çıkarlar arasında bir denge kurulması söz konusudur. Kamusal çıkarların zarar gördüğü durumda her halükarda kamu harekete geçmek sayılan yaptırımları tatbik etmek durumundadır.

Ancak bazen kamunun harekete geçmesine rağmen özel çıkarları zedelenen ve rekabeti bozucu eylemlerden etkilenen gerçek ve tüzel kişiler de mahkemeler eliyle bu eylemleri işleyenle gerekli tazminat yaptırımlarının uygulanmasını sağlamak için harekete geçebilmektedir.

Rekabet Hukuku İçin Uzman Avukat

Rekabet hukukunu ihlal eden eylemlerin belirlenmesi, bu ihlale bağlı olarak Müvekkilin haklarının korunması ve piyasa gözetiminin sağlanması ve caydırıcılığın temin edilmesi ve rekabet ortamının genel anlamda korunması bakımından izlenecek hukuki süreç konusunda yardımcı olan ve hukuki danışmanlık sunan OR HUKUK ve DANIŞMANLIK olarak hizmet sunmaktayız.

Rekabet hukuku alanı her anlamda geniş kapsamlı süreç analizini gerekli kılan ve hukuki anlamda rekabeti bozucu eylemlerin var olup olmadığı konusunda kamusal anlamda ve özel hukuk yönüyle adınıza takip yapmayı gerektiren bir hukuk alanıdır. Bu sebeple uzman ve konu hakkında yetkin bir uzman avukat kadrosuyla çalışmanız sizin menfaatlerinizin korunması bakımından hayatidir. OR HUKUK ve DANIŞMANLIK olarak bu amaçla çalışmaktayız.

Ofisimize 0553 674 85 85 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.