İdare Hukuku, dayanağını Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan bir hukuk dalıdır. Bu çerçevede amacı, idarenin işleyişini ve idarenin kişilerle olan ilişkilerini düzenlemektedir.

Kamu gücünü kullanan ve geniş bir takdir yetkisine sahip olan idarelerin gerçekleştirdiği işlemler gerçek ve kamu tüzel kişilerini yakından ilgilendirmektedir. İşlemlerin hukuka aykırı olması halinde, uyuşmazlığın niteliğine göre, bu uyuşmazlıkların çözümü ve aykırılıkların giderilmesi için idari yargı mercilerine başvurulması (idari başvuru) gerekmektedir. Buradan bir sonuç alınamaması halinde de idare avukatı tarafından idari dava açma süresi içerisinde görevli ve yetkili olan idari mahkemelerde dava açılması gerekmektedir.