Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku Avukatı

Sözleşme yapmak ve bir sözleşmenin tarafı olmak hukukun esasını oluşturur. Hak sahibi olan ve fiil ehliyeti bulunan herkes sözleşme yapma özgürlüğünü haizdir.

Sözleşme, tarafların bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamaları ile yapılan hukuki öneme sahip bir belgedir. Sözleşmenin tarafları, içeriğine ve edimlerin nasıl ifa edileceğine göre belirlenir ve iki taraflı sözleşmeler olduğu gibi çok sayıda gerçek veya tüzel kişinin de bir sözleşmenin tarafı olması mümkündür.

Sözleşme yapma hürriyeti, anayasal koruma altındadır ve sözleşmelerin yapılması bakımından başta Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu olmak üzere pek çok kanunda sözleşmelerin yapılmasına dair hükümlere yer verilmiştir.

Sözleşme Hukuku Avukatı Kapsamı Nelerdir?

Sözleşme hukuku, özel hukukun temelini oluşturur ve bu alanda çalışan bir sözleşme hukuku avukatının, yazılı anlaşmanın hukuka uygun düzenlenmesini sağlama, vekili olduğu tarafın haklarının güvence altına alınmasını temin etme ve imza edilen anlaşmaya aykırı eylemlere yönelik hukuki sürecin başlatılması ve takibi görevleri bulunmaktadır. Avukat, sözleşmenin müvekkili bakımından en iyi şekilde icrasının sağlanamsı ve takibi açısından görev yapan ve hukuki danışmanlık sunan bir kamu görevlisidir.

Sözleşme hazırlama, takip etme ve müvekkilinin haklarını azami ölçüde korumak bakımından Sözleşme Hukuku Avukatı, vazgeçilmez uzman kişidir.

Sözleşme Türleri Nelerdir?

Hukukumuzda var olan sözleşeme türleri bakımından genel anlamda “sınıflandırma” yapmak mümkün değildir. Ancak birçok kanun içeriğine göre farklı türde sözleşmeleri düzenlemiştir. Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu bu kanunlardan ikisidir. Sözleşmeleri bazı başlıklar halinde saymak mümkündür:

 • Satış Sözleşmeleri
 • Kira Sözleşmeleri
 • Eser Sözleşmeleri
 • Vekalet Sözleşmeleri
 • Simsarlık (Aracılık) Sözleşmeleri
 • Bağış Sözleşmeleri
 • Komisyon Sözleşmeleri
 • Adi Ortaklık Sözleşmeleri
 • Kefalet Sözleşmeleri
 • Gayri Menkul Satış Vaadi Sözleşmeleri
 • Her türlü Sigorta Sözleşmeleri (Hayat, Mal, Sorumluluk vb.)
 • Taşıma Sözleşmeleri
 • Acente Sözleşmeleri
 • Yetki Sözleşmeleri
 • Tahkim Sözleşmeleri
 • Mal Rejimi Sözleşmeleri
 • Evlilik Sözleşmeleri
 • Mal Ayrılığı Sözleşmeleri
 • Miras Sözleşmeleri.

Sözleşmenin Esaslı Unsurları Nelerdir?

Sözleşmeler, esaslı bir unsura binaen yapılması gereken anlaşama metinleridir. “Esaslı unsur” sözleşmenin yapılmasını gerektiren ve mutlaka var olması gereken hukuki sebeptir. Sözleşmenin var olmasını sağlayan unsurlar esaslı unsurlardır ve sözleşmenin yapılma nedenini oluşturur.

Yapılan sözleşmenin ne olduğuna ve neye binaen yapıldığına göre de Sözleşmenin esaslı unsuru değişecektir. Sözleşmenin bir taraf için yapılmasına esas alınan asli unsur ve bu asli unsura karşılık diğer tarafın ifa etmesi gereken edimler sözleşmenin esaslı unsurlarıdır ve bu esaslı unsurlar var olmayacak olsaydı sözleşme yapılmayacak ise bu unsurları “Esaslı Unsur” kabul etmek gerekmektedir.

Sözleşme Hazırlarken Avukatın Önemi Nedir?

Sözleşme hazırlamak ve kaleme almak hukuk bilgisi yanında eldeki bilgiyi kodifiye etmeyi bilmeyi, sözleşme unsurlarını asli ve tali olarak ayırıp buna göre maddelerde düzenleme yapmayı ve tarafların hak ve menfaatleri ile yükümlülükleri konusunda ölçülü ve dengeli bir şekilde düzenleme yapmayı gerektiren bir alandır.

Bu sebeple avukatın hukuki yardımı yanında özellikle danışmanlık yönüyle teknik bilgisi ve deneyimleri de size yön verecektir.

Sözleşme Hukuku Avukatına ulaşmak için 553 674 85 85 nolu telefonu arayabilirsiniz.