Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

İcra Takibi Süreci Nasıl İşler?

İcra takibi, “takip talebi” adı verilen belge düzenlenip icra dairesine sunulmasıyla başlatılan ve son aşamasında alacaklının alacağına kavuşmasıyla son bulan, belirli şekli kuralları bulunan ve değişik takip yöntemleri belirlenerek uygulanan bir alacağın elde edilmesine dair cebri bir yöntemdir.

İlamlı ve ilamsız icra takibi ve haciz yolu ile icra takibi ve rehnin paraya çevirilmesi yoluyla icra takibi şeklinde değişik yol ve takip yöntemleri bulunmaktadır.

İcra takibi, uzun bir sürece dönüşebilir ve takip bakımından yasal sürelere ve takibin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine ilişkin temel kurallara uymak gerekmektedir.

İcra takibi yasal olarak ödenmesi gereken ve zamanında ika edilmeyen bütün borçlar bakımından izlenebilecek bir alacağı elde etme yöntemidir.

İcra takibi ve buna dair usul, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir.

İcra Takibi Başlatıldığı Nasıl Anlaşılır?

İcra takibi; alacaklı tarafından Takip Talebi düzenlenip, İcra Dairesi’ne sunulmasıya başlar ve İcra Dairesi talebi haklı ve dayanaklarını kanuna uygun bulursa 3 gün içerisinde “Ödeme Emri” düzenler.

          İcra dairesi tarafından düzenlenen Ödeme emri borçluya tebliğe çıkartılır.

          *İcra takibi öncelikle borçluya tebliğ edilen Ödeme Emri ile öğrenilir.

          *Tebligat söz konusu değilse UYAP e-devlet bilgilerinden kişi kendisi hakkında icra takibi var olup olmadığını sorgulamak suretiyle öğrenebilir.

          *İcra takibini yapan avukatın borçluya bildirimi ile de icra takibinin öğrenilmesi mümkündür.

          Ancak yasal anlamda tebligat, doğacak sonuçlar bakımından kanuni olan yöntemdir ve bu yönteme göre yapılan tebligat ile ödeme emri bakımından sonraki aşamalara geçilmesi mümkün olur.

İcra Takibi Başladıktan Sonra Ne Olur?

İcra takibine dair düzenlenen Ödeme Emri ile borçlunun haberdar edilmesi yapılacak tebligat ile sağlanmış olur ve bundan sonra borçlu açısından aşağıdaki durumlar söz konusudur:

          *Borca itiraz etmek ve delillerini ve gerekçelerini sunarak takibin durdurulmasını icra dairesinden talepte bulunmak,

          * Borcun var olduğunu kabul ederek tebliğ tarihinden itibaren yasal süre içerisinde mal beyanında bulunmak,

          *Borcu hemen ödeyip icra takibinin sona ermesini sağlamak.

          Üçüncü yöntemin tercih edilmesiyle İcra Takibi sona ermiş olur.

          Ancak ilk yöntemde icra takibi, alacaklı tarafından “İtirazın İptali Davası açılıncaya kadar durmuş olur. Ancak bu dava açılıp borcun var olduğuna karar verilirse yeniden takip süreci devam eder.

          Kişi, mal beyanında bulunduktan sonra icra takibinin diğer aşamalarına ve takip ile alacağın belirlenen koşullar çerçevesinde kanunen elde edilmesine geçilmiş olur.

İcra Takibi Kaç Gün Sürer?

İcra takibi sürecin normal ve itiraz olmadan sağlıklı işlemesi sonucunda borçlu ödeme emrinin gereklerini hemen yerine getirirse en fazla 15 gün içinde sonuçlanmış olur.

          Ancak haciz yolu ile takibe devam edilecekse bu sürecin malların haczedilmesi ve satılması sonrasında alacaklıya alacağının ödenmesi gibi değişik aşamaları bulunmaktadır. Bu halde icra takibinin, icra dairelerinin ve görevli mahkemelerin iş yoğunluğuna göre 6-12 ay arasında sürme ihtimali söz konusu olur.

          Takibin, borçlunun itirazı sonrasında durdurulması ve itirazın ardından 6 ay içerisinde itirazın iptali davası açılması halinde süreç başka bir şekilde işlemeye başlar ve bu dava sonucuna göre alacaklının haklı olduğuna karar verilirse diğer haciz ve paranın elde edilmesi için gerekli aşamalar izlenecektir.

          Bu çerçevede borçlunun mali durumuna, itiraz edip etmeyeceğine ve takibin yasal dayanakları ile takibe esas alınan belgelerin niteliğine bağlı olarak değişen takip süreleri söz konusu olacaktır.

          Bu nedenle her icra takibi, borcun konusu, kapsamı ve takibe göre değişik sürelerde sonuçlanabilir. Her bir takip için standart bir süre öngörmek mümkün değildir.

İcra Dosyası Açıldıktan Kaç Gün Sonra Haciz Gelir?

İcra takibinde alacaklı haciz yoluyla takibin yapılmasını da istemiş ise ödeme emrine ilişkin kanunda düzenlenen ön işlemler yapıldıktan sonra haciz ile alacağın elde edilmesini isteyebilir.

        Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer (Kanun Md. 78/2). Ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene içerisinde alacaklı haczi talep etmekle yükümlüdür. İcra dairesi, haciz talebinden sonra üç gün içinde haczi yapar (Kanun Md. 79). İcra dosyası açıldıktan sonra bir tarih vermek mümkün değildir. Ancak alacaklının haciz talebinden itibaren icra dairesi borçlunun tespit edilen taşınır mallarına ilişkin 3 gün içinde haczi yapar. Bununla birlikte bankalar ve taşınmazlar hakkında haciz işlemi ilgili hesaplar ve kayıtlar üzerinden yetkili kurum ve kuruluşlar eliyle haciz işlemleri icra edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler