Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Uygulama İmar Planı Nedir?

Uygulama İmar planı, Nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve 1/1000 ölçekli olan plandır. Yapılaşma şartları (yapının kaç m2 olacağı, yüksekliği, bahçe mesafeleri, cephe mesafeleri vb.) bu planda belirlenir. Etaplar halinde hazırlanabilir.

Uygulama imar planına nasıl dava açılır?

Uygulama imar planlarının iptali istemiyle idare mahkemelerine dava açılabilir. Yürütmenin durdurulması da istenilebilir. Dava dilekçeleri 2577 sayılı Kanunun 3. ve 5. maddelerine uygun olmalıdır. Menfaat birlikteliği olan kişiler birlikte dava açabilirler. Taşınmaz ada ve parsel numaraları, uyuşmazlığın hangi plandan kaynaklandığı belirtilir. 2577 sayılı İdari Yargılama usulü Kanununda belirtilen süreler içerisinde açılmalıdır.

Uygulama İmar Planına Hangi Durumlarda Dava Açılır?

İmar uyuşmazlıklarında sorunun hangi plandan kaynaklandığı netleştirilmelidir. Sorun arazinin ne şekilde kullanıldığından kaynaklanıyor ise (örneğin taşınmazın imara kapalı olması, yeşil alan ya da sosyal donatı alanı gibi belirlemeler yapılması) bu nazım imar planından kaynaklanmaktadır. Bu durumda uygulama imar planına açılan dava nazım imar planına uygunluk yönünden incelenir ve uygun ise reddedilir. Ancak sorun uygulama imar planı ile belirlenen bir husustan kaynaklanıyor ise (örneğin yapılaşma nizamının ayrık nizam olarak belirlenmesi ya da bahçe mesafesinin 5 metre olması ..vb) bu durumda ilandan sonra süresi içerisinde ya da uygulanması üzerine dava açılabilir. Yargı kararlarıyla geliştirilen içtihatlar çerçevesinde plan değişikliği talebi üzerine de dava konusu edilebilir.

Uygulama İmar Planları Nazım İmar Planına Uygun Olmak Zorunda Mıdır?

Evet zorundadır. Uygulama imar planıyla nazım imar planına aykırı belirlemeler yapılamaz. Örneğin nazım imar planında yeşil alan olan bir taşınmaz uygulama imar planında da yeşil alan olarak belirlenmelidir. İstisnai durumlarda sadece uygulama imar planı ölçeğinde belirlenebilecek büyüklükte farklılıklar olabilir. Örneğin 5 metrelik bir yaya yolu nazım imar planında bulunmadığı halde uygulama imar planında yapı adaları oluşturmak üzere öngörülebilir.

Nazım İmar Planı Olmadan Uygulama İmar Planı Hazırlanabilir Mi?

Hayır hazırlanamaz. Nazım imar planı hazırlanmalı, uygulama imar planı nazım imar planına uygun olarak hazırlanmalıdır. İmar planları bilgisayar üzerinden ölçek değiştirilerek de hazırlanamaz. Her plan ayrı ayrı hazırlanmalı, açıklama raporu bulunmalı, imar komisyonu raporu hazırlanmalıdır.

Açıklama Raporu Olmadan Uygulama İmar Planı Hazırlanabilir Mi?

Hayır, uygulama imar planı açıklama raporu ve plan notlarıyla bir bütündür. Açıklama raporu bulunmayan imar planları iptal edilir.

Plan Notları Dava Konusu Edilebilir Mi?

Edilebilir. Plan notları dava açma süresi içerisinde ya da bir uygulama üzerine tek başına dava konusu edilebilir. Örneğin; “ticaret alanlarında bulunan taşınmazların zemin katlarında yükseklik 5 metreyi geçemez.” şeklinde bir plan notu bulunduğunda ilgili şahıslar sadece bu plan notunu dava konusu edebilir.

Uygulama İmar Planları İlan Edilmeli Midir?

Evet, kabul edildikten sonra İmar Kanunu uyarınca bir ay süreyle hem askıya çıkartılmalı hem de internet sitesinden ilan edilmelidir. İlan edilmeyen planlar şekil yönünden hukuka aykırılık gerekçesiyle iptal edilir.

Uygulama İmar Planları Kabul Edilmeden Önce Komisyon Raporu Hazırlanmalı Mıdır?

Belediye ve il özel idareleri tarafından kabul edilen planlarda imar komisyonu raporu hazırlanması zorunludur. Aksi halde iptal edilir.

Uygulama İmar Planının Dava Açma Süresini Canlandıran Uygulamaları Nelerdir?

İmar uygulamaları, parselasyon, ifraz, tevhid, yapı ruhsatı, iskan belgesi, yıkım, kamulaştırma, imar durumu düzenlenmesi… vb durumlarda söz konusu uygulama üzerine uygulama imar planı da dava konusu edilebilir. Ayrıca plan değişiklik talebinin reddi halinde ret işlemi planla birlikte dava konusu edilebilir.

Uygulama İmar Planı davasının tarafının dava devam ederken alınabilecek geçici önlemlerden yararlanabilmesi önemlidir. Dava açılması ya da geçici tedbire karar verilmesi için gerekli idari başvuru ve dava açma sürelerini de kaçırmamaları gerekir. Ayrıca dava sonunda Uygulama İmar planından kaynaklı tüm haklarını da tam olarak kazanabilmesi için profesyonel hukuki yardımdan faydalanmaları gerekmektedir

İdari davalar ile ilgili olarak Ankara İdare Avukatı başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler