Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Nazım İmar Planı Nedir?

Nazım imar planı; Arazilerin kullanım kararlarının (Örneğin konut alanı, park alanı, ticaret alanı vb.) belirlendiği imar planlarıdır. 1/5000 ile 1/25.000 arasında bir ölçekte olabilirler. Nüfus yoğunluğu, ulaşım sistemleri (10 metrelik ve daha fazla genişlikteki yollar) başlıca bölge tipleri (konut bölgesi, ticaret bölgesi, sanayi bölgesi vb.)  bu planda gösterilir.

Nazım İmar Planına Nasıl Dava Açılır?

Nazım imar planlarının iptali istemiyle idare mahkemelerine dava açılabilir. Yürütmenin durdurulması da istenilebilir. Dava dilekçeleri 2577 sayılı Kanunun 3. ve 5. maddelerine uygun olmalıdır. Menfaat birlikteliği olan kişiler birlikte dava açabilirler. Taşınmaz ada ve parsel numaraları, uyuşmazlığın hangi plandan kaynaklandığı belirtilir. 2577 sayılı İdari Yargılama usulü Kanununda belirtilen süreler içerisinde açılmalıdır.

Nazım İmar Planına Hangi Durumlarda Dava Açılır?

İmar uyuşmazlıklarında sorunun hangi plandan kaynaklandığı netleştirilmelidir. Sorun yapılaşma şartları ve bunlar uygulama imar planından kaynaklanıyor ise nazım imar planına açılan dava anlamsız olacaktır. Sorun üst ölçekli farklı bir plandan da kaynaklanıyor olabilir (örneğin 1/25000 ölçekli nazım imar planı ya da çevre düzeni planı vb.). Nazım imar planından kaynaklanıyor ise ilandan sonra süresi içerisinde ya da uygulanması üzerine dava açılabilir. Yargı kararlarıyla geliştirilen içtihatlar çerçevesinde plan değişikliği talebi üzerine ya da kısıtlılık hali bulunması durumlarında imar durumu üzerine dava konusu edilebilir.

Açıklama Raporu Olmadan Nazım İmar Planı Hazırlanabilir Mi?

Hayır, bu imar planı açıklama raporu ve plan notlarıyla bir bütündür. Açıklama raporu bulunmayan imar planları iptal edilir.

Plan Notları Dava Konusu Edilebilir Mi?

Edilebilir. Plan notları dava açma süresi içerisinde ya da bir uygulama üzerine tek başına dava konusu edilebilir. Örneğin; “ticaret alanlarında bulunan taşınmazların zemin katlarında asma kat yapılamaz” şeklinde bir plan notu bulunduğunda asma kat yapmak isteyen ilgili şahıslar sadece bu plan notunu dava konusu edebilir.

Uygulama İmar Planları Nazım İmar Planına Uygun Olmak Zorunda Mıdır?

Evet zorundadır. Uygulama imar planı ile nazım imar planına aykırı belirlemeler yapılamaz. Örneğin nazım imar planında yeşil alan olan bir taşınmaz uygulama imar planında da yeşil alan olarak belirlenmelidir, konut alanı olarak belirlenemez. İstisnai durumlarda sadece uygulama imar planı ölçeğinde belirlenebilecek büyüklükte farklılıklar olabilir. Örneğin 5 metrelik bir yaya yolu nazım imar planında bulunmadığı halde uygulama imar planında yapı adaları oluşturmak üzere öngörülebilir.

Nazım İmar Planı Çevre Düzeni Planı Olmadan Hazırlanabilir Mi?

Evet hazırlanabilir. Çevre düzeni planı varsa nazım imar planı bu plana uygun olarak hazırlanır. Yoksa çevre düzeni planı olmadan da sadece nazım imar planı hazırlanabilir.

Nazım İmar Planları İlan Edilmeli Midir?

Evet kabul edildikten sonra İmar Kanunu uyarınca bir ay süreyle hem askıya çıkartılmalı hem de internet sitesinde ilan edilmelidir. İlan edilmeyen planlar şekil yönünden hukuka aykırılık gerekçesiyle iptal edilir.

Nazım İmar Planları Kabul Edilmeden Önce Komisyon Raporu Hazırlanmalı Mıdır?

Belediye ve il özel idareleri tarafından kabul edilen planlarda imar komisyonu raporu hazırlanması zorunludur. Aksi halde iptal edilir.

Uygulama İmar Planının Kabulü ve İlanı Üzerine Nazım İmar Planına Dava Açılabilir Mi?

Evet, Danıştay kararlarıyla da kabul edildiği üzere uygulama imar planları nazım imar planlarının uygulanması niteliğinde idari işlemlerdir. Uygulama imar planlarının ilanı üzerine süresi içerisinde nazım imar planı dava konusu edilebilir.

Nazım imar planı davasının tarafı dava devam ederken alınabilecek tedbirlerden  ve önlemlerden yararlanabilmesi, dava açılması ya da geçici tedbire karar verilmesi için gerekli idari başvuru ve dava açma sürelerini kaçırmamaları, davalarının en hızlı şekilde sonuçlanması ve dava sonunda nazım imar uygulamasından kaynaklı diğer haklarını da tam olarak kazanabilmesi için profesyonel hukuki yardımdan faydalanmaları gerekmektedir.

İdari davalar ile ilgili olarak Ankara İdare Avukatı başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler