Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınavından Elenme ve İptal Davası

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav (mülakat) sonuçlarının açıklanması, bu sınavdan başarısız olanların hangi yolları izleyebileceği konusunu karşımıza çıkarmaktadır. Bu nedenle öğretmenlik mülakatta elenme sebepleri ve idari dava yolları yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Sözleşmeli Öğretmenlik Mevzuatı

Sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili temel mevzuat, 03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliktir. Bu çerçevede;

 • Sözleşmeli öğretmen olarak atanacaklarda hangi şartların aranacağı,
 • Sözlü sınav komisyonunun oluşumu ve görevleri,
 • Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları,
 • Sözlü sınav ve sözlü sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz,

Gibi konular bu yönetmelikte açıkça düzenlenmiştir. Belirtilen usullere veya şartlara aykırılık sözlü sınavın iptali sonucunu doğuracaktır. Şimdi yukarıda belirtilen konular ile ilgili açıklamalar yaptıktan sonra sınavdan başarısız olanların hangi yolları izleyebileceğini anlatacağız. Öğretmenlik mülakatta elenme sebepleri de yine yazının devamında izah edilecektir.

Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Aranan Başvuru Şartları

Sözleşmeli öğretmenliğe atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen genel şartların yanında özel şartlar da aranmaktadır. Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 5.maddesine göre aşağıdaki özel şartlar aranır:

 • Mezun olunan yükseköğretim programının atama yapılacak alana uygun olması,
 • Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç, Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması,
 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olması,
 • Kamu Personeli Seçme Sınavından, atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olması,
 • Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması.

Belirtilen şartlardan birinin sağlanmaması sözleşmeli öğretmenlik için atanmaya engel olacaktır.

Sözlü Sınav Komisyonunun Oluşumu Ve Görevleri

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav komisyonunun oluşumu ve görevleri, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 9 ve 10.maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Sözlü sınav komisyonu; Bakan veya görevlendireceği birim amiri tarafından belirlenen kamu görevlilerinden oluşacak bir başkan, iki asıl üyeden oluşur. İhtiyaç duyulduğunda değerlendirilmek üzere iki yedek üye de bulunabilir. Yedek üyeler, sınav merkezlerinde oluşturulan yedek üye havuzundan görevlendirilir.

Sözlü sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya Komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Başarı puanı, her üyenin verdiği puanın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilir.

Bakanlıkça, sözlü sınav merkezlerinde oluşturulan sözlü sınav komisyonlarının koordinasyonlarını sağlamak üzere Bakanlık merkez teşkilatı yöneticileri arasından görevlendirme yapılabilir.

Sözlü sınav komisyonunun görevleri;

 • Sözlü sınavları, 11 inci maddede belirtilen konulardan Bakanlıkça hazırlanan ve sınav merkezlerine gönderilen sorular üzerinden yapmak ve değerlendirmek,
 • Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak ve
 • Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamaktır.

Sözlü Sınav Konuları Ve Ağırlıkları

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav konuları ve ağırlıkları şu şekildedir:

 • Eğitim bilimleri ve genel kültür: %20,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %20,
 • İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %20,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %20,
 • Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: %20.

Burada verilen dağılımlara göre mülakata katılan adayların, almış oldukları sonuçlar bazında öğretmenlik mülakatta elenme sebepleri kapsamında kalıp kalmadıkları yönünde ön değerlendirme yapabilirler.

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav, Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz

Mülakatta elenen öğretmenler 2021 yılı için belirtilen tarihlerde itiraz edebilirler. KPSS sonucunda her alan için oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar için belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav, Bakanlıkça sözlü sınav komisyonu oluşturulması öngörülen sözlü sınav merkezlerinde yapılır. Sözlü sınava girmek isteyenler, tercihleri de dikkate alınarak belirlenen sözlü sınav merkezlerinden birinde sözlü sınava alınır.

Sözleşmeli öğretmenliğe atama için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olur.

Sözlü sınav sonuçları, tüm sınavların tamamlanmasından sonra o dönem için yayınlanan duyuruda belirtilen süre içinde Bakanlıkça ilan edilir. 2021 Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Duyurusuna göre sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde açıklanmıştır.

Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazda süre sözlü sınav sonuçları açıklandıktan sonra Aralık 2021 duyurusu için 3 gündür. Yani adaylarca 03 Ocak 2022 ile 07 Ocak 2022 tarihleri arasında sözlü sınavdan başarısız sayılmaya itiraz edilebilir. Bu itirazlar sözlü sınav komisyonunca incelenerek oy çokluğu ile karara bağlanır. İtiraz sonuçları, ilgili il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulur. Peki sözlü sınav itibariyle öğretmenlik mülakatta elenme sebepleri nelerdir?

Sözlü Sınavdan Başarısız Sayılmaya Karşı İptal Davası

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavından 60 puanın altında alarak başarısız sayılan kişiler bu başarısız sayılma işleminin iptali için doğrudan doğruya iptal davası açabilecekleri gibi sınav sonucuna itiraz ettikten sonra bu itirazın reddi üzerine de dava açabilirler.

Sözlü sınavdan başarısız sayılmaya veya itirazın reddi üzerine açılacak davalar İdare Mahkemelerinde açılır. Dava açma süresi, sınav sonucunun açıklanmasından itibaren veya itiraz edilmiş ise itirazın reddinin tebliğinden itibaren 60 gündür.

Dava dilekçesinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3 ve 5.maddelerine uygun olması gerekir. Bu çerçevede dava dilekçelerinde;

 1. Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
 2. Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,
 3. Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,

Gösterilir.

Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur. Eğer öğretmenlik mülakatta elenme sebepleri içerisinde olduğunuzu düşünüyor iseniz dava hakkınızı kullanabilirsiniz.

İptal Nedenleri

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavının Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak yapılması zorunludur. Aynı zamanda sözlü sınav aşamasındaki usulsüzlüklerin de ilgiliye verilen sınav sonucunu etkileyeceği ve iptale neden olacağı bilinmelidir.

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik ve Danıştay kararlarından çıkarılan iptal nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Sözlü sınav komisyonunun usulüne uygun oluşturulmaması,
 • Sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanmaması ve tutanağa bağlanmaması,
 • Her adaya sorulan soruların kayda geçirilmemesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmemesi,
 • Sözlü sınavın nesnel olarak yapılmaması,
 • Sorulara doğru cevap verilmesine rağmen sonucun başarısız olması,
 • Sınav komisyonunca takdir edilen puanların ayrı ve bağımsız bir şekilde takdir edildiğine dair şüphelerin bulunması.

Diğer Hususlar

Sözlü sınav sonucunun iptali istemiyle açılacak davalarda Yürütmenin Durdurulmasının talep edilmesi faydalı olacaktır. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması isteminin kabul edilmesi durumunda ilgili hakkında tekrardan sözlü sınav yapılacaktır.

Aynı zamanda ilgililer dava masraflarını karşılayacak durumları yoksa muhtarlıktan alınacak Fakirlik Belgesi ile belgelendirmek suretiyle davalarını Adli Yardımlı olarak da açabilirler.

Sözleşmeli Öğretmenlik sınav sonucu ile ilgili dava açmak için gerekli sürelerin kaçırılmaması ve 2577 sayılı Kanunda belirtilen usullere uyularak dava açılabilmesi için alanında uzman bir İdare Avukatından hukuki yardım alınması faydalı olacaktır. Eğer siz de öğretmenlik mülakatta elenme sebepleri içerisinde yer almadığınızı düşünüyorsanız yukarıda açıkladığımız yolları izleyerek sonuca itiraz edebilirsiniz.

“Danıştay Kararları Işığında Sözlü Sınav(Mülakat) Kriterleri” başlıklı makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler