Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

E-Haciz İle Karşılaşınca Ne Yapılmalı?

E-haciz, günümüzde vergi daireleri ve SGK tarafından yaygın olarak kullanılan bir haciz yöntemidir.

Vergi Avukatı – Bugünlerde yazılı basında milyonlarca kişinin banka hesaplarına haciz tatbik edildiği haberlerini görmekteyiz. Habere göre bu hacizler kamu haczi olup, çoğunluğu vergi daireleri, bir kısmı ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılmaktadır.

Vergi daireleri tarafından yapılan hacizler vergi borcu kaynaklı, SGK tarafından yapılan hacizler ise genellikle sigorta prim borcu ve idari para cezası kaynaklıdır.

Peki, Bu E-Haciz Yasal Mıdır?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 62. maddesinde; borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarının tahsil dairesince haczolunacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan hüküm uyarınca bir amme alacağının cebren (zorla) tahsili amacıyla haciz tatbik edilmesi mümkündür. Ancak, amme alacağının tahsili prosedürü direk haciz ile başlamaz. Haciz işlemi öncesinde alacaklı kamu idaresi tarafından bir takım işlemlerin usulüne uygun şekilde tamamlanması gereklidir.

Örneğin haciz işleminden önce alacaklı amme idaresince borçlu adına bir ödeme emri düzenlenip usulüne uygun şekilde tebliğ edilip borcun ödenmesi istenilmelidir. Öncesinde borçlu adına ödeme emri düzenlenip usulüne uygun şekilde tebliğ edilmeden haciz tatbiki yasal değildir.

Burada borçlunun gerçek kişi (şahıs) olması ile tüzel kişi (şirket) olması arasında takip usulü açısından bir takım farklılıklar da mevcuttur. Mesela tüzel kişinin borçlu olduğu hallerde önce tüzel kişi adına ödeme emri düzenlenip tüzel kişilikten borcun tahsiline çalışılması, tahsil edilemezse kanuni temsilcileri ile ortaklarına başvurulması gerekir.

Yukarıda kısmen belirtildiği üzere, haciz veya e-haciz tatbiki, bir takım yasal kurallara uyulmasına bağlıdır. Bu kurallara uyulmadan yapılan hacizler iptale mahkûmdur.

Yasal Olmayan E-Haciz Karşısında Ne Yapabilirim?

Bir e-haciz işlemi ile karşılaşıldığında, bu haczin yasal olmadığı düşünülüyorsa buna karşı yetkili ve görevli yargı merciinde süresi içinde dava açılmalıdır. Açılacak davada görevli ve yetkili yargı mercii ve dava açma süresi haczi tatbik eden idari birime göre farklılık gösterecektir. Ayrıca açılacak davada, dava dilekçesi ve savunmaya cevap dilekçelerinde işlenecek argümanlar da çok önemlidir.

Bu tür davalar spesifik bilgi ve tecrübe gerektiren davalar olup, alanında uzman Vergi Avukatı kişilerce açılıp takip edilmediği takdirde bir takım hak kayıplarına uğranılması kaçınılmazdır.

Bu nedenle, böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman, bu alanda uzman kişilerden hukuki destek alınarak sürecin yürütülmesini tavsiye ederiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler