Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Doktor Hatası Nedeniyle (Malpraktis) Tazminat Davası

Tıbbi hatanın kasten veya ihmalen (taksir) gerçekleştirilmesi durumuna göre hekimin davranışı hukuki sorumluluk yönünden “haksız fiil” sayılacak ve Türk Borçlar Kanunu m.49 vd. hükümlerinde yer alan haksız fiil sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Sözleşme mevcut ise sözleşme hükümlerine aykırılıktan da sorumluluk mevcut olur.

Bu durumda hem manevi zarar hem de maddi zarar bakımından hem kurumsal hem de kişsel olarak doktorun sorumluluğuna gidilebilecek olup, ayrıca adam çalıştıranın sorumluluğu ve ifa yardımcılarının eylemleri bakımından 6098 sayılı Kanun’un 66 ve 116 ncı maddesi hükümleri de tazminat sorumluluğunda söz konusu olabilecektir.

Malpraktis Davalarında Tazminatı Kim Öder?

Malpraktis davaları bakımından hem kurum olarak özel hastanenin hem de kişi olarak tedaviyi yapan hekimin sorumluluğu söz konusu olur.

6098 sayılı Kanun’un 61 ve 62 inci maddesi hükümlerine göre müteselsil sorumluluk mevcut olduğundan maddi ve manevi zararın giderilmesi bakımından özel hastane ve hekim birlikte sorumlu olurlar. Kanun’un bahse konu hükmü “Birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde, haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır.” şeklindedir.

Zararı giderenin sorumlulukları bakımından ise hastane ve doktor arasında 6098 sayılı Kanun’un 62 inci maddesi hükmü uygulama alanı bulur.

Doktor Hatası Nedeniyle Ölüm Sonrası Ne Kadar Tazminat Alınabilir?

Yargısal süreçle ortaya konulan manevi ve maddi zarar bakımından her konu kendine özgü ve sebepleri farklı olduğundan bir tahmin yapmak mümkün değildir. Ancak malpraktis sebebiyle ölüm meydana gelmesi halinde aşağıdaki tazminat sitemleri söz konusu olur:

* Defin masrafları,

* Ölmeden önde ve hatalı tedavi sonrasında başkaca bir tıbbi uygulama yapılmışsa bunun masrafları,

* Çalışan bir kişi ise çalışmama sebebiyle yoksun kalınan alacaklar,

* Ölenden sürekli ve düzenli yardım görenlerin yoksun kaldıkları ödemeler (destekten yoksun kalma tazminatı),

* Ölenin yakınlarının duyduğu elem ve acının sonucu olarak manevi tazminat.

Bütün bu alacakların bilirkişi marifetiyle ve ölenin yaşı ve çalışma durumu esas alınarak kalem kalem belirlenmesi gereklidir. O nedenle tahmini bir bedel öngörmek olanaksızdır.

Ancak 30 yaşında ölen bir kişinin 65 yaşına kadar sigortalı olarak çalışacağı ve gelir elde edeceği hesaplanarak brüt asgari ücret üzerinden çalışmadan yoksun kalması sebebiyle yaklaşık 35 yıl üzerinden hesaplamada ulaşılan değer maddi tazminatın belirlenmesinde dikkate alınır.

Manevi tazminat bakımından ise yakınlarının sayısı ve yakınlık dereceleri önem arz eder.

Doktor Hatası Nedeniyle Sakatlık Sonrası Ne Kadar Tazminat Alınabilir?

Malpraktisin diğer bir sonucu da ölümden farklı olarak sürekli sakatlık hali ve engelli olmadır. Bu durumda malpraktis sebebiyle sakatlık meydana gelmesi halinde aşağıdaki tazminat istemleri söz konusu olur:

* Tedavi giderleri,

* Çalışma gücünün kaybından doğan alacaklar,

* Kişinin kendisine, ailesi ve yakınlarının ortaya çıkan olumsuz durum (ağır zarar) sebebiyle gördükleri elem ve acıdan kaynaklı manevi tazminat,

* Kişinin hayatını devam ettirmesi için ihtiyaç duyulan bakım giderleri ve ihtiyaç duyulan taşıt ve engelli sandalyesi (yürüteç vb.) diğerleri.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler