Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Cinsel Taciz Suçu

Cinsel taciz, TCK Md. 105’te düzenlenmiştir. Cinsel taciz sözle, davranışla ve yazıyla işlenebilen bir suçtur ve cinsel dokunulmazlığı ihlal eder ancak kişinin vücuduna yönelik fiili bir eylemi içermez. İnternet ve sosyal medya üzerinden işlenen cinsel taciz suçları bakımından kanunda belirli şekillerde bu suçun işlenmesi nitelikli hal kabul edilmiştir.

Cinsel tacizin, “posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle” işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. İnternet ve sosyal medyanın da bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Cinsel içerikli mesajlar ve görüntülerin kişiden kişiye internet üzerinden gönderilmesi, sosyal medya vasıtasıyla bu nitelikte eylemlerin cinsel taciz teşkil edecek şekilde işlenmesi halinde suç meydana gelmiş olacaktır.

İnternet Üzerinden Cinsel Taciz Suçu Nasıl Tanımlanır?

İnternet üzerinden cinsel taciz suçu, internetin sağladığı iletişim kolaylığından istifade edilmek suretiyle işlenen ve cinsel amacı gerçekleştirmek için internetin araç olarak kullanıldığı bir suç türüdür.

Genel anlamda cinsel taciz; cinsel bir amaca binaen kişinin cinsel dokunulmazlığının ihlalini içeren ve eylemin kişinin vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeden işlenmesiyle oluşan bir cinsel suçtur. Taciz bir rahatsızlık vermeyi ve kişinin ruhi huzurunu cinsel eylemler ile bozmayı amaçlar. “Taciz”in sözlük anlamı, “tedirgin etme, rahatsız etme, rahatsızlık verme”dir.”

          Taciz eylemleri ve ifadeleri çok çeşitli olmakla birlikte her olayı ve kullanılan tabirleri tekil bir olgu olarak değerlendirmek gerekmektedir. Kullanılan tabirlerin sosyal bağlamından ve bilişim vasıtalarının kullanılmasından kopartılarak yorumlanmaması gerekir.

          Bireylerin cinselliklerine yönelmiş olan sözlü veya yazılı ve vücuda temas niteliğinde olmayan, rahatsız edici nitelikte olan cinsel amaçlı her türlü hareket/yazışma/iletişim bu kapsamdadır. Amacın cinsel nitelikte olması yeterlidir, bu cinsel amaca ulaşmak için yapılan davranışların ise cinsel nitelikte olması mümkün olabileceği gibi cinsel nitelikte olmaması da mümkündür. Bu nitelikte eylemlerin internet üzerinden işlenmesi ve sosyal medya platformlarının bu amaçla kullanılması ile suç işlenmiş olur.

İnternet Üzerinden Cinsel Taciz Suçu Nasıl Kanıtlanır?

Internet iletişiminde gönderilen mesajların ve taciz söylemleri ve görüntülerin kayda alınması ve depolanması en önemli kanıtların başında gelmektedir. Mağdur olan kişi bu kayıtların oluşturulduktan ve kendisine gönderildikten sonra silinebileceğini ve failin kendisi hakkında yapılacak bir şikayetten korunmak için gönderi kayıtlarını silebileceği dikkate alınmalıdır. Özellikle mesaj kayıtları ve WhatsApp yazışmalarının silinmesi ve geri alınması mutlaka dikkate alınması gereken bir konudur.

          Cinsel taciz suçunun işlenmesinde kullanılan bilişim araçlarının (cep telefonu, bilgisayar ve diğer aygıtların) elde edilmesi halinde teknik incelemeye tabi tutulması ile de kullanıcı kayıtlarına ulaşılması halinde suçun işlenip işlenmediğine dair bilgilere ulaşılabilecektir.

          Yine gönderici olan kişinin kimlik tespitine imkan verecek sosyal medya kullanıcı bilgisi, internette yapılan işlemlere dair kullanıcı kayıtları, kullanılan bilişim cihazlarının IP bilgileri ile bu bilgiler üzerinden yapılacak sahiplik ve kullanıcı bilgisi tespitleri ile suçun kanıtlanması mümkündür.

          Sosyal medya platformlarının ülkemizde oluşturdukları temas ve iletişim noktaları vasıtasıyla bu platformlar üzerinden işlenen suçların faillerini tespit amaçlı yapılacak kullanıcı bilgisi taleplerinin de soruşturma kapsamında karşılanması gerekmektedir. Temas noktalarının kullanıcıya dair tespitleri ve bu tespitlere dayalı olarak kolluk araştırması ile cinsel taciz suçunun failinin kim olduğu ve kimlik tespiti yapılabilmekte ve suçun işlenmesinde kullanılan bilişim cihazları da ele geçirilebilmektedir.

          5651 sayılı Kanun kapsamında ve adli bilişim incelemesi yönüyle de suç faillerinin tespit edilebilmesi mümkündür. Kolluk birimlerinde siber suçlar birimleri de bu hizmetleri yürütmekte ve bilişim alanındaki suçların soruşturmasında görev almaktadırlar.

Sosyal Medya Üzerinden Cinsel Tacizin Hukuki Boyutu Nedir?

Sosyal medya, modern yaşamın ve internetle birlikte ortaya çıkan iletişim alanlarının başında gelmektedir.

İnternet ve sosyal medya üzerinden işlenen cinsel taciz suçları, kanunda nitelikli bir hal olarak kabul edilmiştir. Bu araçlar kullanılarak işlenen cinsel taciz suçuna basit haline göre yarı oranında daha ağır ceza verilmesi öngörülmüştür.  Cinsel tacizin, “posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle” işlenmesi kapsamında, internet ve sosyal medya üzerinden işlenen cinsel taciz suçları da yer almaktadır.

İnternet ve sosyal medyanın, oluşturulan kullanıcı kayıtları üzerinden herkesin erişimine açık bir alan olması ve kişinin gerçek kimliği belli olmadan kolaylıkla iletişim kurmaya imkan vermesi, hukuki ve cezai sorumluluk bakımından anonim bir kullanıcı imajı vermesi itibariyle suç işlemede kolaylıkla araç olarak kullanılabilmektedir.

Sosyal medya ve internet üzerinden cinsel taciz, tek bir eylemle işlenebileceği gibi birden fazla eylemle zincirleme şekilde de işlenebilir. Ancak değişik zamanlarda ve biribirinden kopuk ve ayrı şekilde ve farklı bir olaya binaen işlenen cinsel taciz eylemlerinin ayrı suçlar olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Sosyal yaşamda yapılan sözlü ve eylemli cinsel taciz fiilleri, sosyal medya ve internet ortamında mesaj gönderme, teklifte bulunma ve cinsel içerikli tabir ve nitelemelerde bulunma ve bunun yanında cinsel teklifleri kişiye iletme suretiyle de işlenebilmektedir. Cinsel eylemi ima eden öpüşmeye dair, cinsel ilişkiye dair, kişinin bedenine ve vücuduna dair nitelemelerde yazışma veya emojiler gönderilerek de işlenebilmektedir. Bunların gönderilmesinde cinsel tatmin amacı varsa suç işlenmiş olacaktır.

Belirli haberleşme araçlarının sağladığı kolaylık ve oluşturduğu ortam sebebiyle işlenen bu suçlarda suç için belirlecek cezanın yarısı oranında artırılarak uygulanması Kanunda düzenlenmiştir.

İnternet Üzerinden Cinsel Taciz Suçlarında Uygulanan Cezalar Nelerdir?

Cinsel taciz için Kanunda temel ceza ile nitelikli halinde artırımlı ceza öngörülmüştür.

          * TCK Md. 105/1 hükmüne göre “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

          * Maddenin ikinci fıkrasında suçun niteliki halleri düzenlenmiştir. Buna göre interneti de kapsayacak şekilde (d) bendinde yer verilen suçun “Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle” işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.               

          * Kanunda diğer bir hal olarak da başka bir artırım sebebine yer verilmiştir. İşlenen cinsel taciz eylemi sebebiyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler