Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Haksız Tahrik – Ceza İndirimi – Yargıtay Kararı

Haksız tahrik, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 29.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre haksız tahrik, haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleme olarak tanımlanmıştır.

Haksız tahrik altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Haksız tahrik altında suç işleyen kimsenin cezasında yukarıda belirtildiği gibi indirime gidileceği gibi, haksız tahrik ceza kovuşturması aşamasında hâkimin cezayı belirlemesinde de dikkate aldığı hususlardan biridir.

Bu çerçevede Yargıtay’ın aşağıda belirtilen kararında evine izinsiz girilen ve darp edilen sanık hakkında kasten öldürme suçu açısından haksız tahrik hükümleri uygulanmalıdır demiştir.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin E: 2018/5360; K: 2019/271 Sayılı Kararı

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ                : Kasten öldürme

HÜKÜM        : TCK’nin 81, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 10 yıl hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …”in maktul …’yi kasten öldürme suçunun sübutu kabul edilmiştir. Oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ilişkin cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmıştır.

Savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen mahkûmiyet hükmünde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bu nedenle sanık müdafinin, sanığın maktule yönelik eylemini meşru savunma, meşru savunmada sınırın aşılması sınırları içinde gerçekleştirdiğine, suçun vasfına, katılan vekilinin olayda tahrik bulunmadığına, suçun vasfına, takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir. Ancak; Maktulden sadır olup sanığı hedef alan ve haksız tahrik teşkil eden, sanığın konutuna izinsiz girme ve sanığa karşı yaralama şeklindeki eylemlerin ulaştığı boyut dikkate alınarak, sanık lehine makul oranda tahrik indirimi yapılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde en üst seviyeden tahrik indirimi yapılarak sanık hakkında eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiştir.

Sanık müdafi ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüştür.

Sonuç

Açıklanan nedenlerle,

  • İlk derece mahkemesi hükmünün bu sebepten dolayı 5320 sayılı  Kanunun 8/1.maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA,
  • Bozmanın mahiyeti, hükmolunan cezanın miktarı ve temyiz incelemesi dışında tutuklulukta geçen süre göz önüne alınarak sanığın tahliye talebinin REDDİNE,
  • 01.2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Ceza davaları ile ilgili olarak Ankara Ceza Avukatı başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler