Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Haczedilen Menkul Malların Satışı

Haczedilen Menkul Malların Satış Usulü Nedir?

Haczedilen Menkul Malların Satış işleminin nasıl yapılacağı, usulü ve açılacak davalarda hangi hususların ileri-sürüleceği Vergi İcra Hukuku’nun önemli konularından biridir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 85.maddesine göre; menkul mallar, tahsil-dairelerinin satış-mahallinde açık artırma ve peşin parayla satılır. Tahsil dairesince uygun görülmesi halinde, artırma menkul malın mahallinde de yapılabilir. Açık artırma ile satışa çıkarılan menkul mal, artırma sonunda üç defa yüksek sesle duyurulduktan sonra en çok artırana ihale edilir. Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilir. İlk artırmada satılamayan menkul malların ikinci artırması bir başka il veya ilçede yapılabilir.

Gerekli hallerde artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat, satılacak malların nevi ve evsafı önceden ilan olunur.

İlanın şekli, artırmanın tarzı, yeri ve günü alacaklı amme idaresinin ve borçlunun menfaatine en uygun gelen şekil göz önünde tutularak alacaklı amme idaresince tespit olunur.

Satılan menkul mal, bedeli alınmadan teslim edilmez. Tahsil dairesi mal bedelinin ihale gününü takip eden günden itibaren üç gün içinde ödenmesi için mühlet verebilir.

Bir kısım malların satışı ile amme alacağı karşılandığı takdirde geriye kalan malların satışından vazgeçilir ve bunlar üzerindeki haciz kaldırılır.

Gayrimenkul malların satış prosedürü ise anılan Kanunun 90 ve devamı maddelinde açıklanmıştır.

Haczedilen Menkul Malların Satış İşlemine Karşı Açılan Davada Neler İleri Sürülebilir?

Ödeme emri ve haciz aşamaları usulüne uygun tamamlanıp satış aşamasına geçilmişse artık burada açılacak davada ileri-sürülebilecek hususlar çok daha sınırlıdır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 90 ve devamı maddelerinde belirtilen usule uyulmadığı ileri sürülebilir. Yani satış usulü, satış komisyonlarının teşekkülü, değer biçme, satış şartnamesi ve ilanı gibi hususlar bu noktada önemlidir.

Haczedilen menkul malların satışıyla ilgili tarafların gerekli başvuruları etkin ve süresinde yapmaları ve dava açma sürelerini kaçırmamaları önemlidir. Ayrıca açılacak dava sonunda satışa ilişkin işlemlerden kaynaklanan haklarını da tam olarak kazanabilmesi için profesyonel hukuki yardımdan faydalanmaları gerekmektedir.

Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz, haczedilen menkul malların satışı ile ilgili yapılacak işlemlerde ve açılacak davalarda uzman avukatlar ve güçlü iş ve çözüm ortakları ile birlikte çalışmaktadır.

Vergi Hukuku

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler