Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Fuhuş Suçu, Cezası ve Nitelikli Halleri

Fuhuş suçu,  5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının topluma karşı suçlar başlıklı üçüncü kısmının genel ahlaka karşı suçlar başlıklı yedinci bölümü altında 227. maddede düzenlenmiştir. Ancak madde metininde veya kanunun herhangi bir yerinde fuhşun tanımı yapılmamıştır.

Bu makalemizde fuhuş suçu, fuhuşun cezası, fuhuşa teşvik, fuhuş tck, fuhuştan yakalanmanın cezası 2019, fuhuştan yakalanmanın cezası 2020, evde fuhuşun cezası, fuhuşun para cezası 2019, fuhuşun para cezası 2020, fuhuşa teşvik suçu, fuhuşa aracılık, fuhuşa yer temin etmenin cezası, fuhuş yapmanın cezası, fuhuşta yakalanan erkek cezası, fuhuşun cezası 2019, fuhuşun cezası 2020, otelde fuhuşun cezası, fuhuşa yardım ve yataklık cezası gibi konularda bilgilendirmeler yapılacaktır.

Fuhuş, en basit tanımıyla menfaat karşılığı cinsel ilişki kurulması demektir. TDK sözlüğünde, “içinde bulunulan toplum-kurallarına uymayan bir biçimde bir veya birkaç kişiyle para karşılığında cinsel ilişkide bulunma” şeklinde izah edilmiştir.

Doktrinde ve yargı kararlarında fuhuş ile ilgili çeşitli tanımlar yapılmıştır. Hepsinde üzerinde durulan ortak noktalar;

 • Cinsel ilişki yolluyla sağlanan kazanç,
 • Haz duygusundan yoksunluk,
 • Seçme imkanının olmayışı ve
 • Bütün bunların tekrarlı olması hususlarıdır.

Türk Ceza Kanunundaki düzenleme bakımından fuhuş yapmak bizzat suç olarak görülmemiştir. Buna mukabil;

 • Fuhşa teşvik,
 • Fuhuş için aracılık yapma,
 • Fuhuş için yer temin etme,
 • Fuhuş yapmayı kolaylaştırma,
 • Fuhuş için tedarikte bulunma veya barındırma vb.

eylemler suç olarak düzenlenmiştir.

Madde metninde, kişilerin ve özellikle çocukların fuhşa teşviki, sürüklenmesi fiillerinin hangi koşullarda suç oluşturduğu hususunda düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler yapılırken, Türkiye’nin fuhuşla mücadele ile ilgili olarak milletlerarası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri göz önünde bulundurulmuştur.

Maddenin birinci fıkrasında çocukların mağdur olduğu fiillere, ikinci fıkrasında ise yetişkin mağdurlara ilişkin fiillere yer verilmiştir. Maddenin beş, altı ve yedinci fıkralarında ise faile daha fazla ceza verilmesini gerektiren nitelikli haller düzenlenmiştir.

TCK 227/1 Maddesi

Maddenin birinci fıkrasında, çocuğu fuhşa teşvik etmek, çocuğa fuhşun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla çocuk tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmek, suç olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketlerinin de tamamlanmış suç gibi cezalandırılması kabul edilmiştir. Bu suçun işlenmesi suretiyle bir kazanç elde edilebileceği için, karşılığında hapis cezasının yanı sıra adlî para cezası da öngörülmüştür.

TCK 227/2 Maddesi

İkinci fıkraya göre; bir kimseyi (çocuk olmayan yetişkin bir kimseyi) fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek, ayrı bir suç oluşturmaktadır. Bu bağlamda, fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin bu yolla sağlanmasının, fuhşa teşvik sayılacağı kabul edilmiştir. Keza, yine burada da bu suçun işlenmesi suretiyle bir kazanç-elde-edilebileceği için, karşılığında hapis cezasının yanı sıra adlî para-cezası da öngörülmüştür.

TCK 227/3 Maddesi

Üçüncü fıkrada, Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır denilmiştir.

TCK 227/4 Maddesi

Dördüncü fıkrada ise, cebir, tehdit veya hile ile ya da çaresizliğinden yararlanılarak bir kimsenin fuhşa sevk edilmesi veya fuhuş yapmasının sağlanması, bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâli olarak kabul edilmiştir.

TCK 227/5 Maddesi

Beşinci fıkraya göre, yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların, eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlât edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde, bu fıkralara göre verilecek ceza belli oranda artırılacaktır.

TCK 227/6 Maddesi

Maddenin altıncı fıkrasında, bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezanın ayrıca artırılması kabul edilmiştir. Dikkat edilmelidir ki, bu ağırlatıcı sebep, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmekten ya da kurulmuş olan örgüte üye olmaktan dolayı ayrıca cezalandırılmaya engel teşkil etmemektedir.

TCK 227/7 Maddesi

Yedinci fıkrada, bu madde kapsamında tanımlanan suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı kabul edilmiştir.

TCK 227/8 Maddesi

Sekizinci fıkrada, fuhşa sürüklenen kişinin, tedavi veya terapiye tabi tutulacağı kabul edilmiştir. Bu düzenlemede, fuhuş yapan kişi açısından ceza yaptırımı değil, özel güvenlik tedbiri öngörülmüştür. Zira, fuhuş yapan kişi, vücudu üzerinde başkalarının cinsel davranışlarda bulunmasına katlanmaktadır.

Fuhuş Suçu – Unsurları

 1. a) Maddi Unsur

Fuhuş suçu seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. Madde metninde yazılı seçimlik hareketlerden birinin gerçekleşmesiyle suç meydana gelir. Seçimlik hareketlerden birden fazlasının gerçekleşmesi suç çokluğu meydana getirmez. Ortada yine bir suçun varlığından bahsedilebilir. Ancak bu durum TCK 61.maddesi gereğince alt ve üst sınırlar arasında temel ceza tayininde hakim tarafından göz önünde bulundurulur.

Maddenin birinci fıkrasında, çocuğu fuhşa teşvik etmek, çocuğa fuhşun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla çocuk tedarik etmek veya barındırmak, ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmek suç olarak tanımlanmıştır. Hatta taraf olunan milletlerarası sözleşmelerin getirdiği yükümlülük gereği bu suçun işlenişine yönelik hazırlık-hareketlerinin de tamamlanmış suç gibi cezalandırılması kabul edilmiştir.

İkinci fıkraya göre; bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak veya fuhuş için aracılık-etmek veya yer-temin-etmek suç olarak düzenlenmiştir. Öte yandan ikinci fıkra gereğince fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanarak tamamen veya kısmen geçimin bu yolla sağlanması hali de fuhşa teşvik olarak kabul edilmiştir.

Birinci fıkrada suçun mağduru çocuktur. İkinci fıkradaki suç mağduru ise on sekiz yaşını doldurmuş olan yetişkin bir kimsedir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus; birinci fıkradaki, çocuğa karşı gerçekleşen çocuğu fuhşa teşvik etmek, çocuğa fuhşun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla çocuk tedarik etmek veya barındırmak, ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmek eylemleri ile ikinci fıkradaki, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek eylemleri gerçekleşirken mağdura karşı cebir, tehdit veya hile gibi hukuka aykırı davranışlara başvurulmamaktadır.

Yani diğer bir deyişle mağdurlar kendi istek ve rızaları doğrultusunda fuhşa sürüklenmektedirler. Aksi durumun, yani cebir, tehdit veya hilenin varlığı halinde aynı-maddenin dördüncü fıkrasındaki ağırlaştırıcı-nedenler ve cezanın miktarında artırım söz konusu olacaktır.

Karşılık Olmadan Gerçekleştirilen Birliktelikler

Karşılık olmadan gerçekleştirilen birlikteliklerin hukuki açıdan fuhuş olarak değerlendirilemeyeceği kabul edilmektedir. Bununla birlikte bir kimseye fuhuş yaptıran failin karşılık olarak bir yarar-elde-etmesi suçun düzenlendiği madde-metninde suçun oluşumu bakımından bir-şart olarak aranmamıştır. Ancak fuhşun tanımı yapılırken, duygusallıktan yoksunluğunu vurgulamak adına bir karşılığın elde edilmesinden bahsedilmektedir. Uygulamada da zaten bu eylemlerin karşılık alarak gerçekleştirildiği bilinmektedir.

Fuhuş için yer temin eden, fuhşa aracılık eden, fuhuş yapılması için mağduru temin eden kimse genellikle bunun karşılığında para alır. Bazen de tamamen veya kısmen geçimini bu yolla temin ederler. Kimi zaman para yerine maddi veya manevi herhangi başka bir menfaat da temin edilebilir. 227.maddenin 2. fıkrasında fuhuş yapan kişinin kazancından yararlanma, suçun bir şekli olarak düzenlenmiş olduğundan, kanun koyucu tarafından da fuhuş karşılığında kazanç sağlama unsurunun kabul edildiğini söylemek mümkündür.

Kanun maddesinde geçen fuhuş suçuna sebebiyet veren seçimlik hareketleri, yani suçun maddi unsurlarını kısaca irdelemek gerekirse;

Fuhşa teşvik

Bir kimsede önceden var olmayan fuhuş yapma iradesinin oluşturulması için söz ve davranışlarda bulunma veya kişide var olan fuhuş iradesini güçlendirme yönünde telkinde bulunmaktır. Bir eylemin fuhşa teşvik sayılması için, mağdurun üçüncü kişi ile cinsel birlikteliğine yönelik bir teşvik olması gereklidir.

Fuhşa teşvik edilen kimsenin daha önceden fahişelik yapmış olması da sonuç üzerinde etkili değildir. Daha önce fuhuş yapan, ancak bunu bırakmak isteyen veya bırakan kimsenin fikrinin değiştirilmesine yönelik hareketlerle de fuhşa teşvik mümkündür.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun bir kararında teşvik; “şehevi duyguları kamçılayarak bir kimseyi fuhşa sürükleme gayreti, başkasının şehevi duygularını doyurmaya alet olma fikir ve duygusunu uyandıracak nitelikte manevi telkin ve tesirlerde bulunmak” şeklinde tanımlanmıştır.

Fuhşa teşvik, bir tehlike suçu olarak nitelendirilmektedir. Bu açıdan failin mağduru teşvik etmesi ile suç tamamlanmış olacaktır. Mağdurun fiilen fuhuş hayatına atılması ve diğer insanların şehvet duygularını tatmin etmeye başlaması suçun tamamlanmış olması açısından zorunlu değildir.

Fuhşun Yolunu Kolaylaştırma

Fuhşa teşvik etme ile benzer kavramlar olmakla birlikte, kanunda ayrı birer seçimlik fiil olarak düzenlenmiştir. Fuhşun yolunu kolaylaştırma, mağdurun fuhşa yönelmesini sağlayıp bunu kolaylaştıracak fırsatlar yaratılması ve olanaklar sağlanmasıdır. Mağdura yüksek kazanç, üst derecede bir yaşam seviyesi vaat edilmesi, ona iyi yerlerde ve kaliteli koşullarda yaşayacağının söylenmesi, hatta bu tür imkânların bir süreliğine sağlanması yoluyla mağdurun bunlara özendirilmesi ve yönlendirilmesi de bir nevi fuhşun yolunun kolaylaştırmadır.

Teşvikte daha çok fuhuş yaptırılacak kişinin iç dünyasına yönelik etkide bulunulmaktadır. Fuhuş yapma düşüncesi olmayan birinde bu düşünceyi oluşturma ya da böyle bir düşüncesi olan kişinin bu iradesini güçlendirme adına gerçekleştirilen davranışlarla teşvik sağlandıktan sonra bu kez fuhşun yolunu kolaylaştırmaya yönelik eylemler devreye girecektir.

Fuhuş İçin Tedarik Etme

Sadece maddenin birinci fıkrasında yer verilen seçimlik bir harekettir ve mağdurunun çocuklar olduğu fiiller için söz konusudur. Daha önce fuhuş yapmakta olan veya fuhuş yapmayan, ancak yapmaya karar vermiş çocuk yaştaki birinin araştırılıp bulunması ve ücret yahut menfaat karşılığı başkalarına sunulması tedarik etme eylemidir.

Fuhuş Maksadıyla Barındırma

Fuhuş yapmaya karar veren veya zaten yapan bir kimsenin bu amaçla birlikte yaşanılan yerde veya egemenliğinin söz-konusu olduğu sürekli-olarak tutulmasıdır. Yani, failin egemenlik alanına girmiş olan mağdurun fuhşa sürüklenmesi amacıyla bir yere yerleşmesini ve orada yaşamasını sağlamaktır. Kuşkusuz burada failin amacı, mağdur yararına bir iş yapmak değildir. Elde etmeyi hedeflediği yararların gerçekleşmesi için mağdura uygun koşullar sağlamaktır. Barındıran kişi tarafından mağdurun beslenme, konaklama gibi ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Failin, barındırma fiilini gerçekleştirdiği yerin bir ev, otel veya pansiyon odası vb. bir yer olması önem taşımamaktadır. Ancak mağdurun buna-rızası-olmadığı, yani zorlamayla burada tutulduğu durumlarda aynı-zamanda TCK’nın 109.maddesinde düzenlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu da gündeme gelecektir. Böyle bir durumda fail, hem fuhuş suçundan hem de hürriyete karşı suçtan sorumlu tutulacaktır.

Fuhuş İçin Aracılık Etme

Fuhşa sürüklenen mağdur ile onunla cinsel ilişkiye girmek isteyen kişilerin buluşmalarının sağlanmasıdır. Aracılık faaliyetinde genellikle fail mağduru önceden tanımaktadır ve aracılık ile tedarik etme fiilleri arasındaki farkı yaratan husus da budur.

Fuhuş İçin Yer Temini

Maddenin ikinci fıkrasında yer verilen bir seçimlik harekettir. İlk fıkrada yer temin etmekten söz edilmemiştir. Fuhuş için temin edilen yer devamlılık unsuru taşıyan randevu evi şeklinde bir yer olabileceği gibi geçici olarak buluşma amacıyla kullanılan bir yer niteliğinde de olabilir. Mağdur bu yola teşvik edilen bir kişi olsa da fuhşu meslek edinen bir kişi olsa da onun fuhuş yapması için yer temin edilmesi ile söz konusu suç oluşacaktır.

Maddenin 1. fıkrasında barındırma suç oluşturduğu halde, 2. fıkraya göre fuhuş için yer temin etmek suç oluşturmaktadır. İki fıkra arasındaki fark, birinci fıkrada barındırma açısından devamlılık arandığı halde ikinci fıkrada böyle bir devamlılığın gerekmemesidir. Fuhuş için yalnızca bir kez olsun yer temin edilmesi yeterli olacaktır.

Kazançtan Yararlanma

Kanun maddesinin 2. fıkrasının son cümlesinde yer verilmiş bir kavramdır. Buna göre fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanarak kısmen veya tamamen geçimini sağlayan kişinin eylemi de fuhşa teşvik sayılmakta ve cezalandırılmaktadır. Burada dikkat edilecek husus mağdurların on sekiz yaşından büyükler olduğudur. Fuhuş yapan kadının kazancından yararlanılması, onun bu yöndeki davranışlarının benimsendiği ve onaylandığı anlamına da geldiğinden bu eylem bir tür teşvik hali sayılmaktadır.

Gelişen teknoloji ile birlikte maddede sayılan seçimlik hareketlerin internet vasıtasıyla işlenebilmesi de mümkün olmaktadır. Buna göre çocuk ve yetişkinleri fuhşa teşvik etme, bunun yolunu kolaylaştırma ya da aracılık fiillerinin internet ortamında yapılan yayınlar yoluyla işlenebilmesi mümkün hale gelmiştir.

Fuhuş suçu seçimlik hareketli bir suç olmasına ve hareketlerden birinin icrasıyla suç işlenmiş olmakla birlikte, bahse konu seçimlik hareketler anlam itibariyle birbirine benzer ve yakın kavramlar olup, çoğu zaman birbiri içine geçmekte veya birlikte işlenmesi söz konusu olmaktadır.

 1. b) Manevi Unsur

Fuhuş suçu, ancak kasten işlenebilir, taksirle işlenmesi olanağı bulunmamaktadır. Türk Ceza Kanunu sisteminde, suçlar düzenlenirken belirlenen kast türleri genel kast ve özel kast olarak ikiye ayrılmaktadır.

Genel kast, bilindiği üzere fail tarafından hareketin ve neticenin bilinmesi ve istenmesidir. Yani suçun oluşması için failin bilerek ve isteyerek neticeyi gerçekleştirmeye yönelik hareketi yapmasının yeterli görüldüğü durumlarda genel kast aranıyor demektir.

Buna karşılık, suçun oluşabilmesi için kanuni tanımda failin belirli bir saik ile hareket etmesi aranıyorsa, yani failin sadece bilerek ve isteyerek hareket etmesi yeterli görülmüyorsa bu halde özel kast aranıyor demektir.

Suç teşkil eden her fiil belli bir saikle gerçekleştirilmesine rağmen bunlar her zaman ceza hukukunun ilgisine girmemektedir. Ceza hukuku açısından önem arz edebilmeleri için suçta özel kastın aranması gereklidir. TCK’da gördüğümüz üzere özel kastın arandığı durumlar madde metninde “amacıyla” ya da “maksadıyla” sözcükleri ile ifade edilmiştir. Yargıtay CGK’nun bir kararında özel amaç hususu tartışılmıştır. Özel kastın genel kasttan daha özel bir bilinç, daha yoğun ve açık bir irade gerektirdiği belirtilmiştir.

Fuhuş suçu için gereken kastın niteliği açısından öğretide görüş birliği bulunmamaktadır. Bir görüş suçun oluşması için genel kastı yeterli görmesine, failin özel bir amaç ya da saikle hareket etmesinin gerekli olmadığını, yani özel kastın varlığının şart olmadığını ileri sürmesine karşın, bir diğer görüş tarafından ise, bu suçun ancak fuhuş yaptırmak özel kastı ile işlenebileceği, failde fuhuş yaptırmak özel kastı yoksa suçun oluşmayacağı savunulmaktadır.

Bütün bu tartışmalarla birlikte uygulama açısından kabul edilen şudur ki; fuhuş suçu için failin kastı, birinci fıkra yönünden;

 • mağdurun çocuk olduğunu ve yaptığı hareketle mağduru fuhuş yapmaya teşvik ettiğini,
 • fuhşun yolunu kolaylaştırdığını,
 • bu amaçla tedarik ettiğini, barındırdığını, aracılık ettiğini, yer temin ettiğini bilmesini ve
 • fuhuş yapılmasını istemesini içerir.

İkinci fıkra yönünden ise yetişkin kişi ile ilgili olarak sayılan fiillerin gerçekleştirilmesini içerir.

 1. c) Suçun Ağırlaştırıcı Nedenleri

Maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında suça etki eden dört neden öngörülmüştür. Bunlar;

–           Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk etmek veya fuhuş yapmasını sağlamak,

–           Fiilin eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından işlenmesi,

–           Fiilin kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi,

–           Suçun suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi, halleridir.

Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk etmek veya fuhuş yapmasını sağlamak

Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da mağdurun çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk etmek veya fuhuş yapmasını sağlamak halinde fail hakkında suçun temel şeklinin cezası yarısından iki katına kadar artırılır.

Kavram olarak irdelenecek olursa cebir; fiziksel zorlamayı, fiziksel şiddeti ifade eder. Cebrin amacı yetişkinin veya çocuğun fuhuş yapmak konusunda direncini kırmak, onu fuhuş yapmaya zorlamaktır.

Tehdit; failin, isteğinin yerine getirilmemesi halinde belirli bir kötülük yapılacağını mağdura bildirmesidir. Tehdit, mağdurun iç dünyasındaki dinginliği bozarak belirli bir konuda serbest iradesiyle karar vermesini engeller. Tehdit, fuhuş yapması istenen kişinin kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratılacağından söz edilerek yapılabilir. Tehdide konu olan kötülük, failin kendisi kadar; yakınına da yönelik olabilir. “Yakın” kavramı, sadece akrabaları değil; mağdurun yakın hissettiği herkesi kapsar. Tehdidin konusunun o anda yerine getirilecek olup olmaması, önem taşımaz. Önemli olan, fuhşa sürüklenen kişinin tehdidi ciddiye almış, tehdidin onun üzerinde etki yaratmış olmasıdır. Tehdit sonucunda fuhşa sürüklenen kişini, istenileni yapmadığı takdirde, tehdidin konusunun gerçekleştirileceğine dair korkuya kapılmış olmalıdır.

Hile; oyun, aldatma, düzen demektir. Objektif olarak hataya düşürücü ve başkasının tasavvuru üzerinde etki doğurucu her davranış, hiledir. Hilede bedensel zorlama yoktur. Mağduru hataya düşüren kurnazca hareketler hileyi oluşturur. İkna ederek kandırma da hile teşkil eder.

Kişilerin çaresizliğinden yararlanılması; kişinin içinde bulunduğu ekonomik, ailevi veya manevi zorluktan yararlanılarak fuhşa sürüklenmesini ifade eder. Çaresizlikten söz edebilmek için kişinin muhtaç durumda bulunması, bu muhtaç halin yarattığı sonuçtan yararlanılarak sömürülmesidir. Buradaki çaresizlikten, hayatını devam ettirmek, bir yerde kalmak ve iş bulmak konusunda yapacak bir şeyi olmayan kimseyi anlamak gerekir.

Fuhuş suçu yukarıda anlatılan şekilde cebir veya tehdit kullanarak veya hileyle ya da mağdurun çaresizliğinden yararlanarak işlenirse mağdura verilecek ceza, yarısından iki katına kadar artırılarak verilir.

Fiilin eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından işlenmesi

Maddenin beşinci fıkrasına göre ise fuhuş suçunun; eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından işlenmesi hali de ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmiştir. Burada belirtilen sıfatları, sorumlulukları veya yükümlülükleri taşıyan kişilerin bu halleri kanundan veya sözleşmeden doğar. Belirtilen sıfatlara sahip olan kişilerin fuhşa teşvik edilen kişiler ile arasındaki güven ilişkisini kötüye kullanması ve bu sıfatların suçların işlenmesini kolaylaştırması nedeniyle yasa koyucu bu halleri suçları ağırlaştıran neden olarak kabul etmiştir. Bu hallerde ve fiilin kamu-görevi veya hizmet-ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi, durumunda faile verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Suçun suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi

Fuhuş suçu, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde de işlenebilir. Bu da bir diğer ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmiş ve bu durumda da suçun temel şekline göre verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı belirtilmiştir.

 1. d) Suçun Faili

Fuhuş suçu açısından fail herkes olabilmektedir. Bu suç özgü bir suç değildir, bu bakımdan suçun failinde aranan ayrı bir özellik söz konusu değildir. Ancak beşinci fıkrada sayılın bir takım kimseler tarafından suçun işlenmesi ağırlaştırıcı ve dolayısıyla cezanın artırımı nedeni olarak kabul edilmiştir.

Fuhuş yapan kişi suçun faili değil mağdurudur. Yine para karşılığı mağdur ile cinsel ilişkiye giren kişi de suçun faili değildir. Zira kanunumuza göre bizzat fuhuş yapmak suç değildir. Bu bakımdan ilişkideki her iki taraf için de fail olma durumu söz konusu değildir. Fuhuş suçunda fail fuhuş ilişkisinde bulunanlar için yer temin eden veya bu kişilerin fuhuş yapmasına aracılık eden yahut bu kişileri fuhşa teşvik eden kişidir.

 1. e) Suçun Mağduru

Suçun mağduru herkes olabilmektedir. Uygulamada bu suçun mağduru genellikle kadınlar olmakla birlikte erkeklerin de bu suçun mağduru olabilmesi mümkündür. Bir fuhuş ilişkisinde, suçun mağduru, para karşılığında veya herhangi bir menfaat temini için, müşterisiyle cinsel ilişkide bulunan kişidir. Mağdur, seçme imkânından yoksundur, haz duygusu yoktur, ilişki duygusallıktan uzaktır. Tamamen maddi bir menfaat için veya zorlamayla yahut çaresizlikten ilişkiye girmek durumunda kalmıştır. Müşterisiyle cinsel ilişkiye giren kişi bu suçun doğrudan mağduru olmakla birlikte, fuhuş suçunun ortaya çıkardığı sonuçlar itibariyle toplum da bu suçtan dolaylı olarak zarar görür.

 1. f) Suçun Özel Görünüş Türleri

Teşebbüs

5237 Sayılı TCK’nın 227/1 maddesinde düzenlenen çocuğu fuhşa teşvik etmek, fuhşun yolunu kolaylaştırmak, fuhuş amacıyla tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmek suçlarının işlenişine yönelik hazırlık hareketlerinin, birinci fıkranın ikinci cümlesine göre, tamamlanmış suç gibi cezalandırılacağının öngörülmesi karşısında bu fıkrada düzenlenen suçlara teşebbüsün olanaklı olmadığını söylemek mümkündür. Zira, anılan hükme göre bu suçlarda teşebbüsün tamamlanmış suç gibi cezalandırılmasından bir adım öteye gidilmiştir. Hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılmıştır.

Genel kural olarak hazırlık hareketleri suç olarak nitelendirilemez ve dolayısıyla da cezalandırılmaz. Ancak kimi zaman kanun koyucu bu genel kuralın dışına çıkarak, korumayı amaçladığı hukuki değerin önemini göz önünde bulundurarak ve izlenen suç politikasının gereği olarak, teşebbüs evresini de tamamlanmış suç gibi cezalandırma yoluna gidebilir. Bu şekildeki düzenlemelere doktrinde teşebbüs (kalkışma) suçu denilmektedir. Teşebbüs derecesinde kalan suçlarda da, teşebbüsün maddi unsurunu oluşturan fiil ile fail arasında psikolojik bir bağ bulunmaktadır.

Maddenin 2.fıkrasında düzenlenen, yetişkinlerin fuhşa teşviki, fuhşun yolunun kolaylaştırılması ya da fuhuş için aracılık edilmesi veya yer temini suçları ise, sırf hareket suçu olduğundan, hareketlerin kısımlara bölünebildiği oranda teşebbüse olanaklıdır. Çünkü suçun oluşumu için kanunda sayılan hareketlerin yapılması yeterli görülüp ayrıca fuhşun gerçekleşmesi de aranmamıştır.

Belirtilen eylemler gerçekleştirildikten sonra, fuhuş yapılmasa bile eylem teşebbüs aşamasında kalmış olmaz, suç tamamlanmış olur. Örneğin, bir kimsenin fuhuş için aracılık etmesine karşın, anlaştığı kimse mağdurun yanına gelmez ise, eylem tamamlanmış sayılır. Ancak failin, fuhuş yapması için karşı-tarafa teklifte bulunmasına rağmen bu-kişi tarafından teklifi kabul edilmez ise, eylem teşebbüs aşamasında kalmış sayılır.

 İştirak

Fuhuşla ilgili olarak belirtilen bu suçlara iştirakin her türlüsü mümkündür. Maddede iştirak açısından özel bir düzenleme getirilmiş olmadığından, bu konuda TCK’nın 37 vd. maddelerinde yer alan suça iştirak hükümleri uygulanır. Burada önemli olan husus, bizzat fuhuş yapan kimsenin, suçun mağduru olduğundan, suça iştirak edemeyeceğidir.

İçtima

TCK sistemindeki genel kural gereğince fail, aynı suçu işleme kararının yerine getirilmesi amacıyla değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçu birden fazla kez işlerse veya tek bir eylemle aynı suçu birden fazla kimseye karşı işlerse, TCK’nın 42. maddesi gereğince hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanır. Bu durumda aile tek ceza verilir, ancak bu ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar arttırılır.

Yargıtay’ın Değerlendirmesi

Yargıtay’ın istikrar kazanan kararlarında fuhuş suçlarının bünyesinde teselsülü barındırdığı kabul edilmektedir. Bünyesinde teselsül bulundurduğu için de fuhuş suçunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı belirtilmiştir. Bunun gerekçesi olarak da yapılan fuhuş tanımında birçok cinsel münasebet ifadesinin kullanılmış olması gösterilmektedir. Eylemin birden fazla defa gerçekleştirilmesi yasal unsur olarak görülmektedir. Gerçekten de bir kimse fuhuş yapmaya teşvik ettiği kişiye yalnızca bir kez fuhuş yaptırmakla yetinmemektedir. Onun fuhuş yapmasını kolaylaştırma, yer temin etme, aracılık etme vb. gibi kanunda suç olarak sayılan fiilleri değişik zamanlarda tekrarlamaktadır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanan fail, bu şekilde geçim sağlayarak suç işlemektedir. Bu da bir defaya mahsus bir eylem olmayıp devamlılık arz etmektedir. Bu hallerde fail hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanmaz ve failin eylemi tek suç oluşturur.

Yargıtay 5. CD’nin; …… “Fuhuş için başkasına kadın tedarik etme suçunun yapısında teselsülü de kapsadığı cihetle sanık hakkında … Asliye Ceza mahkemesine dava açılıp açılmadığı, açılmış ise sonucu araştırılarak eylemler arasında hukuki ve fiili bir kesintinin bulunmaması durumunda tek suç oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması…” denilerek ve yine, başka bir kararında “Fuhşun bünyesinde teselsülü de kapsadığı dikkate alınmadan tayin edilen cezanın ayrıca TCK.nun 43. Maddesiyle arttırılması…” ifadelerine yer vererek vermiş olduğu bozma kararları uygulamada fuhuş suçu için zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı, fail hakkında yalnızca bir tek cezalandırma yapılabileceğini göstermektedir.

Öte yandan failin fuhşuna aracılık ettiği birden fazla mağdur bulunması durumunda tek fiil ile suçun birden fazla kimseye karşı işlenmiş olup olmadığı hususu da teselsül için tartışılacak olsa da Yargıtay böyle bir durumda da zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağını, mağdur adedince, yani fuhuş yapması sağlanan kişi adedince suç oluşacağını kabul etmektedir.

 1. g) Korunan Hukuki Değer

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda suçların sınıflandırılması korudukları hukuki yarar gözetilerek yapılmıştır. Daha önce fuhuş suçunun TCK’nın ikinci kitabının topluma karşı suçlar başlıklı üçüncü kısmının genel ahlaka karşı suçlar başlıklı yedinci bölümü altında 227.Maddesinde düzenlenmiş olduğunu belirtmiştik. Bu bakımdan fuhuş suçu ile korunan hukuki yararın toplumun genel ahlaki değerleri ve toplum sağlığı olduğunu söylemek mümkündür. Fuhşa sürüklenen kişinin cinsel özgürlüğünü korumak da yine bu suçla korunan hukuki bir yarar olarak görülebilir.

 1. h) Soruşturma ve Kovuşturma

Türk Ceza Kanunu 227. maddesinde düzenlenen fuhuş suçu, tüm görünüm ve işleniş şekilleri itibariyle resen soruşturma ve kovuşturmaya tabidir. Bu suçun soruşturma veya kovuşturması için şikâyet şartı bulunmamaktadır. Bu uçlarda davaya bakmakla görevli mahkeme ise Asliye Ceza Mahkemeleridir.

 1. i) Suçun Yaptırımı

Maddenin birinci fıkrasında mağdurun çocuk olduğu fiillerin cezası düzenlenmiştir. Buna göre; çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişinin, dört yıldan on yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülmüştür. Bunun yanında fuhuş suçu ekonomik bir kazanç yahut maddi veya manevi bir menfaat temini amacıyla işlendiğinden kanun koyucu hürriyeti bağlayıcı cezayla birlikte fail için adli para cezasına da hükmedilmesini uygun görmüştür. Bu nedenle failin dört yıldan on yıla kadar hapis cezasının yanı sıra beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Maddenin ikinci fıkrasında ise yetişkinlerin mağdur olduğu fiillerin cezası belirtilmiştir. Suç teşkil eden fiiller seçimlik olarak sayılarak, bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişinin, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı ifade edilmiştir.

Maddenin Üçüncü fıkrasına göre, fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Nitelikli Haller İçin Yaptırım

Maddenin  4., 5.  ve 6. fıkralarında fuhuş suçu için ağırlaştırıcı nedenler belirtilmiş ve bu durumda failin cezasının artırılacağı ve ağırlaştırılacağı ifade edilmiştir. Buna göre, çocuk veya yetişkin mağdura karşı, maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen eylemlerin cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak işlenmesi, mağdurun bu yolla fuhşa sevk edilmesi veya fuhuş yapmak zorunda bırakılması durumunda fail hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılacağı belirtilmiştir. Burada artırımı yapılacak cezanın yarısı ile iki katına kadar olan makas içerisindeki miktarı tayin etme yetki ve görevi somut olayın özelliklerini dikkate alarak yargılamayı yapan hâkime düşmektedir.

Beşinci fıkraya göre söz konusu suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, faile verilecek ceza yarı oranında artırılması gerekmektedir. Altıncı fıkraya göre de söz konusu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Bu türden hürriyeti bağlayıcı cezalar ve adli para cezalarının yanı sıra fuhuş suçundan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı ve fuhşa sürüklenen kişinin de, tedaviye veya psikolojik terapiye tâbi tutulabileceği hususları maddede düzenlenmiştir.

Ceza davaları ile ilgili olarak ağır ceza avukatı başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz

2 yanıt

 1. Merhaba, TCK 227/2 özelinde bir soru sormak istiyorum.
  Biliyorsunuz sosyal medyada orada burada fuhuşa teşvik eden sayısız ilan, reklam vb mevcut. Bir genç, bu ilanlar vasıtasıyla eve ya da kaldığı hotele bu kişileri çağırdığında yer temin etme suçunu mu işlemiş olur?

  Yani yer temininde bazı yorum farklılıkları görüyorum, yer temini, kendisi ve birlikte olduğu şahıs dışındaki 3. şahıslara yer temin etmek demek midir? Yoksa sadece kendisi için, kendisi ve ilişkide bulunacağı kişi haricinde başka kimsenin bulunmadığı kendisine kayıtlı bir yerin (otel/ev) ayarlanması da yer temini suçunu mu oluşturur?

  1. Merhabalar dosyanızı incelemeden bir değerlendirme yapılması mümkün değildir. Bu nedenle alanında uzman bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz. Avukatlar danışmanlık ücreti alarak bu hizmeti vermektedirler. Randevu alarak danışırsanız veyahut başka bir alanında uzman avukata, danışarak ilerleminizi tavsiye ederiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler