Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Emlak Vergisi Muafiyeti, Şartları ve İadesi

Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? 200 m²’nin altında taşınmazı bulunan kişi hangi şartlarda emlak vergisinden muaftır? Metre kare hesabı neye göre yapılır? Brüt mü, yoksa net alan mı dikkate alınır?

1319 sayılı Kanunu’nun 8/2.maddesinde; “Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere;

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin,

Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların,

Gazilerin,

Özürlülerin,

Şehitlerin dul ve yetimlerinin,

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Maddede yer alan bu yetki çerçevesinde; 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesi ile, 1319 sayılı Kanunu’nun 8/2.maddesi gereğince; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), söz konusu meskene ait bina vergisi oranı, 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmiştir.

Anılan düzenlemelerde emlak vergisi muafiyetinden yararlanma koşulları ve metre kare hesabında brüt alanın dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca çıkarılan Emlak Vergi Genel Tebliğlerinde brüt-alanın hesabına ilişkin farklı yöntemlere yer-verilmesi nedeniyle bu konuda çeşitli ihtilaflar doğmasına neden olunmuştur.

Haksız Yere Ödenen Emlak Vergileri Geri Alınabilir Mi?

Emlak vergisinden muaf olduğu-halde emlak vergisi ödeyen kişiler geriye-dönük-olarak 5 yıllık süre içinde ödedikleri emlak vergilerini düzeltme-şikayet hükümleri-uyarınca geri alabilirler.

Bunun için ilgililerin;

Emlakın bulunduğu yerdeki belediye mali hizmetler müdürlüğüne emlak vergisinden muaf olduklarından, muafiyet şartlarını taşıdıklarından bahisle düzeltme başvurusu yapmaları,

Düzeltme talebinin reddi halinde bu defa belediye başkanlığına şikayet başvurusu yapmaları,

Şikâyet başvurusunun da reddi halinde ise 30 gün içinde yetkili Vergi Mahkemesinde dava açmaları gerekmektedir.

https://or.av.tr/faaliyet-alanlari/vergi-avukati/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler