Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Nelerdir?

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsamında basit ve nitelikli cinsel saldırı, basit cinsel taciz, nitelikli cinsel taciz, sarkıntılık, reşit olmayanla cinsel ilişki ve çocuklar bakımından cinsel istismar suçları söz konusudur. Bu suçlar TCK’da ayrı maddeler halinde ve nitelikli hallerini de içerecek şekilde düzenlenmiştir.

Düzenlenen suçlar, birbirini tamamlayan suçlardır ve mağdurun yaşı ve kişisel özelliklerine göre de işlenen suça uygulanacak ceza hükmünün belirlenmesi gerekir.

Cinsel Saldırı Suçu Nasıl Tanımlanır?

Cinsel saldırı, kişiye istemediği bir cinsel davranışın yapılması anlamına gelir ve vücut dokunulmazlığı bu eylem ile ihlal edilmiş olur. Vücuda temasın olmadığı eylemler cinsel taciz kapsamında kabul edilmektedir.

Saldırı fiili bir eylemdir ve cinsel tatmin amacına matuf olarak yapılmış olmalıdır ve yapılan saldırı eylemi bakımından kast söz konusu olmalıdır. Cinsel saldırı tabiri cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar tabirine göre daha dar kapsamlıdır ve belirli cinsel eylemleri içerir. Cinsel saldırının daha ağır hali vajinal, oral ve anal yoldan vücuda organ veya isim sokulması suretiyle işlenmiş olur.

Çocuklara Karşı Cinsel Suçlar Nelerdir?

Çocuklara yönelik cinsel suçlar TCK Md. 103’te “cinsel istismar” olarak ve Md. 104’te ise “reşit olmayanla cinsel ilişki” olarak iki ayrı maddede düzenlenmiştir.

Bununla birlikte çocuklara karşı yapılan sarkıntılık eylemleri ise TCK Md. 103/1’de düzenlenmiştir. Yetişkinlere yönelik sarkıntılık eylemleri ise Tek md. 102/1 2. Cümle kapsamında bir suçtur.

Özellikle çocuklara yönelik cinsel taciz suçunda TCK Md. 105 hükmü uygulama alanı bulmaktadır. Cinsel taciz ise “basit hali” ve “nitelikli hali” olmak üzere iki ayrı şekilde maddede düzenlenmiştir.

Özellikle cinsel istismar suçu, çocuklara yönelik ve vücuda temas içeren her türlü cinsel saldırıyı kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

          “Cinsel istismar” deyiminden;

          a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,

          b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar,

          anlaşılır.’ denilmiştir.

          Kanun, 12 yaşını tamamlamamış çocukları, 15 yaşından küçükleri ve 15-18 yaş arasındakileri birbirinden ayırmış ve bunlar bakımından farklı cezalar belirlemiş ve değişik eylemleri suç kabul etmiştir.

Cinsel Taciz Suçu Nasıl Kanıtlanır?

Cinsel taciz özellikle 12 yaşını tamamlamamış ve daha küçük çocuklar bakımından beyanları ile kanıtlanabilen ve bunun yanında ÇİM gibi çocukların izlemeye alınarak durumlarının değerlendirilerek cinsel bir saldırıya maruz kalıp kalmadıklarının raporlanması ile kanıtlanabilmektedir.

          Yetişkinler bakımından özellikle eylemi imkanlar ölçüsünde kayda alma, davranışları belgelendirme ve maruz kalınan saldırıyı içeren her türlü belge ve kayıt ile olaya tanık kişilerin beyanları ile suç kanıtlanabilir. Taciz kabul edilen eylem, söz, hareket, yazı vb. fiiller ile fail, bizzat mağduru hedeflemeli ve ona yönelik bu eylemler yapılmış olmalıdır.

          Cinsel taciz sözle davranışla ve yazıyla yapılabilir. Mağdurun vücuduna temas varsa cinsel saldırı ya da cinsel istismar söz konusu olur. Taciz vücuda temas içermeyen bir eylemdir. Cinsel taciz suçunda çoğu zaman sözler hareketlere eşlik eder. Ayrıca cinsel yönden söylenen söz rahatsızlık verici olmalıdır ve cinsel dürtüleri tatmin için sanıkça söylenmelidir.

          Özellikle tanıkların beyanları ya da yakın arkadaş beyanları, iletişim vasıtalarındaki kayıtlar ve taciz kabul edilen eylemi gösteren her türlü fail kaynaklı araç ispat vasıtasıdır.

Cinsel Suçlarda Mağdurun Hakları Nelerdir?

Mağdur ve şikâyetçinin de kendilerine karşı işlenen bir suçta Vekil görevlendirilmesini isteme hakları bulunmaktadır.

          *Cinsel saldırı,

          * Çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçları ile,

          * Kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçlarında ve,

          * Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda,

Baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme hakları vardır.

          Mağdur; onsekiz yaşını doldurmamış,  sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de bulunmazsa istemi aranmaksızın ZORUNLU OLARAK bir vekil görevlendirilir.

          Mağdurun yürütülen suç soruşturması bakımından lehine olan bütün delillerin toplanmasını isteme ve soruşturmanın gerektiği gibi yürütülmesi için talepte bulunma hakkı da vardır.

          Mağdur, soruşturmanın yürütülmesinde müdahil olma ve sonrasında hüküm verilinceye kadar yargılamaya Katılan olarak iştirak etme ve hükme ilişkin istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurma hakları da söz konusudur.

          Katılan da kendi başına kanun yoluna başvurabilir. Cumhuriyet savcısının başvurusuyla bağlı değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler