Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Yağma ve Yağmaya Yardım Suçu – Yargıtay Kararı

Yağma (Gasp) ve Yağmaya Yardım suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 148., 149. ve 150 maddelerinde düzenlenmiştir. Aşağıda yer verilen kararda Yargıtay bu suçla ilgili belirlemelerde bulunmuştur.

Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin E: 2011/19363; K: 2014/15741 Sayılı Kararı

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi (Kapatılan … 2.Ağır Ceza Mahkemesi)

SUÇLAR: Yağma, Hürriyeti tahdit,

HÜKÜM: Mahkûmiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm sanıklar …, … savunmanları tarafından duruşmalı olarak da temyiz edilmekle;

Sanık …’a gönderilen duruşma gününü bildiren davetiye, “ismen tanınmıyor” şerhi düşülerek Dairemize iade dönmüştür. Sanık … savunmanı Av….’ın duruşma gününden usulen haberdar edildiği halde duruşmaya gelmediği ve bir mazeret de bildirmediği anlaşılmaktadır. Adı geçen sanık yönünden duruşmasız, sanık … hakkında duruşmalı olarak yapılan inceleme sonunda;

Başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre tayin edilen günde yapılan duruşma sonunda dosya okunarak gereği görüşülüp düşünüldü;

Karar

I- Sanık … hakkında yağma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde:

Soruşturmanın sonuçlarını içeren tutanaklar, belgeler ve sanık … hakkında duruşmalı inceleme sırasında ileri sürülen savunma doğrultusunda yapılan incelemede;

 • Sanığa yükletilen dava konusu yağma eyleminin yasada öngörülen suç tipine uygun olaraknitelendirildiği,
 • İddiaya, savunmalara ve toplanıp karar yerinde gösterilen yeterli kanıtlara göre belirtilen suçun sanıktarafından işlendiği,
 • Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ileri sürülen iddia, itiraz ve savunmaların incelenip tartışıldığıve kanıtlara uygun olarak değerlendirildiği,
 • Yasal ve takdiri arttırıcı ve indirici nedenlerin gözetildiği,
 • Duruşma sonunda oluşan vicdani kanı ve uygulama maddeleri uyarınca cezanın doğru olarakbelirlendiği,

Anlaşıldığından, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları ile sanık … savunmanının temyiz dilekçelerinde ve sanık … savunmanı Av….’ün duruşmada ileri sürdüğü tüm itiraz ve savunmaların reddiyle,

Sanık hakkındaki yağma suçu yönüyle duruşmalı temyiz incelemesi yapılan hükmün, istem gibi ONANMASINA,

II-Sanıklar … ve … hakkında hürriyeti tahdit, sanık … hakkında yağma suçundan kurulan hükümlere yönelik yapılan temyiz incelemelerinde;

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Yağma İle İlgili Olay ve Yargıtay’ın Değerlendirmesi

Ancak;

1-

 • …Büro Amirliğinde görevli olan Sanık …’ın resmi aracın şoförü olup araçtan hiç inmediği,
 • Sanık …’inise ekip amiri olduğu ve olay günü ihbar olduğundan bahisle müştekinin aracını durdurup kimlikkontrolü yaptığı,
 • Bilahare “araman yokmuş ancak vergi dairesine kaydın yok, bu şekilde malsatamazsın, polis merkezine götürüp 5000 TL ceza kestireceğim” demesi üzerine müştekinin “sen polismisin? yoksa vergi memuru musun?” dediği,
 • Bu söze kızan Dursun’un müştekiye iki … attığı ve “seninişini halledeceğim 4000 TL vereceksin” dediği,
 • Müştekinin üzerindeki yaklaşık 2000 TL parasını aldığıayrıca iki ayrı banka ATM’sinden de 1800 TL para çektirmek suretiyle fiilin tamamlandığıolayda;

Sanıkların yağma suçunu birlikte işleme konusunda fikir-eylem birliğine vardıklarına dair yeterli inandırıcı ve her türlü şüpheden uzak kesin delillerin bulunmadığı;

Ancak sanık …’ın sanık …’un yanında bulunarak suçun icrasını kolaylaştırdığı, yardım eden sıfatında olduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Sanıklar hakkında hürriyeti tahdit suçundan 5271 sayılı CMK’nın 170/3 ve 225/1. Maddelerinde öngörülen yönteme ve biçime uygun olarak açılmış dava bulunmamaktadır. Bu halde, iddianame düzenlettirilmeden, ek savunmayla yetinilerek bu suçtan da hükümlülüklerine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

Sanıklar … ve … savunmanları ile o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz dilekçelerinde ve sanık … savunmanı Av…’ün duruşmada ileri sürdükleri itirazları bu itibarla yerinde görülmüştür.

Hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, üye …’in sanık … hakkındaki yağma suçuna ilişkin bozma hükmüne yönelik karşı oyuyla oy çokluğuyla,

Diğer hususlarda iseoybirliğiyle alınan karar 24.09.2014 gününde Yargıtay Cumhuriyet Savcısı …’nın katıldığı oturumda,

Sanık … savunmanı Av. …’ün yokluğunda açıkça ve yöntemince okunup anlatıldı.

KARŞI OY:

24.09.2014 tarihli kararla Sanık …’ın eyleminin, hakkındaki hükmün onanmasına karar verilen …’in yağma eylemine yardım etmek sureti ile katılma (TCK 39/2-c mad.) olacağı gerekçesi ile … hakkındaki yağma hükmünün bozulmasına karar verilmiştir.

Aşağıda belirtilen nedenlerle sayın çoğunluğun bu kararına katılmıyorum.

1-Olayın oluş şekli, müşteki ve tanık beyanlarına göre; Sanık …’ın, diğer sanık …’in yasal olmayan bir eylem gerçekleştirdiğini bilerek eyleme katıldığına dair,

 • Cezalandırılmasına yeterli, şüpheden uzak,kesin ve inandırıcı delil olmadığı;
 • Resmi görevi gereği polis aracının şoförlüğünü yaptığı ve yine resmigörevi gereği ekip amiri olan …’in yanında yer aldığı

Dikkate alınarak beraatine karar verilmesi gerekirken, yardım eden olarak suça katıldığına karar verilmesi;

2-Kabule göre de; sanıklar olay tarih ve saatinde resmi görevde olup, asayiş ekibi olarak görev yapmaktadırlar. Kontrol amacıyla durdurulan müştekinin vergi kaydının bulunmadığı ve bu nedenle kendisine vergi cezası yazdırılacağı tehdidi ile kendilerine para verilmesini istemeleri eyleminin TCK’nın 250/1. maddesinde düzenlenen irtikap suçunu oluşturacağı;

 • Müştekinin aracının içinde gerçekleştiği belirtilen … atma eylemi ile sanık …’un irtikap eylemininyağmaya dönüştüğü,
 • Polis aracının içinden hiç inmeyenve sanık …’un müessir fiil eyleminden haberdar olmayan sanık …’ın yağmadan sorumlututulamayacağı,
 • Eyleminin irtikap olarak kabulü gerektiği,

Sanık … hakkında kurulan hükmün bu gerekçe ile bozulması gerektiği düşüncesindeyim. 24.09.2014

Yağma(Gasp) Suçu, Cezası ve Nitelikli Halleri başlıklı makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Ceza davaları ile ilgili olarak Ankara Ceza Avukatı başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler