Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Babalık (Babalığın Tespiti) Davası

Babalık (Babalığın Tespiti) Davası, çocukla babası arasında kurulacak bağın tespit ve tayini açısından önemli bir davadır.

Babalık (Babalığın Tespiti) Davasını Kimler Açabilir?

Babalığın tespiti davasını anne ve çocuk açabilir.

Evlilik dışında doğan çocuğu babası tanımak istemediği takdirde, baba ile soy bağının kurulabilmesi için yasa hâkim hükmünü gerekli görmüştür. Ana ve çocuk dava açarak babanın tespiti ve baba ile soy bağının hâkim hükmü ile kurulmasını isteyebilmektedir. Çocuk küçük ise onun adına davayı kayyım açar, çocuğu davada kayyım temsil eder. Ayrıca babalık davasında da yine anne ile çocuğun menfaatlerinin çatışması söz konusudur. Çocuğa kayyım atanmalıdır. Ayrıca babalık davasında hazine ve Cumhuriyet savcılığına davanın ihbarı gerekir. Amaç babanın mahkeme kararı ile belirlenmesidir.

Babalık davası ana tarafından açılmışsa, çocuğun davada temsil edilmesi için mutlaka kayyım atanması gerekir. Hak düşürücü süreler de kayyım atanması ve kayyıma tebligat yapılmasından itibaren başlayacaktır.

Söz konusu davalarda bir hak kaybına uğramama adına uzman bir boşanma avukatı ile çalışmanız ve destek almanız her zaman yararınıza olacaktır.

Ana ve çocuğu babalık davalarında aynı vekil temsil edemez.

Babalık davası genetik baba olduğu iddia olunan ve çocuğu tanımak istemeyen kişiye, ölmüş ise mirasçılarına karşı açılır. Nüfus müdürlüğünün taraf sıfatı yoktur.

Bu davada soy bağı ile ilgili diğer dava türlerinden farklı olarak ihbar zorunluluğu vardır. İhbar üzerine gelip davayı takip edip etmeyecekleri ve davaya müdahil olarak katılıp katılmayacakları ihbar edilenlerin iradesine kalmıştır.

Cumhuriyet savcısına, Hazineye, dava ana tarafından açılmışsa kayyıma, kayyım tarafından açılmışsa anaya dava ihbar edilir.

Babalık Davası Açma Süresi

Babalık davası, çocuk doğmadan önce veya çocuk doğduktan sonra açılabilir. Ananın dava açma hakkı, doğumdan başlayarak 1 yıl geçince düşer.

Doğum sonrası çocuğa kayyım atanmış ise, çocuk için 1 yıllık dava açma süresi, atamanın kayyıma tebliğ tarihinde işlemeye başlar. Hiç kayyım atanmamış ise çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.

Babalık davalarında hak düşürücü sürelerin hakim tarafından re’sen dikkate alınarak davanın süre geçmiş ise reddi gerekir.

Çocuk ile başka bir erkek arasında soy bağı ilişkisi mevcut ise, babalık davası açmak için 1 yıllık süre, soy bağı ilişkisinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.

Başka bir erkekle olan soy bağının öncelikle ret edilmesi gerekir. Bu şekilde ret kararı aldıktan sonra babalık davası dinlenebilir hale gelir. Ancak uygulamada soy bağının reddi ile babalığın tespiti davaları birlikte de sürdürülebilmektedir. Önemli olan babalığa karar verildiği sırada başka erkekle daha önce kurulmuş bir soy bağının bulunmamasıdır.

Bu davayı açmak için 1 yıllık süre geçtikten sonra, gecikmeyi haklı kılan nedenler varsa, bu nedenlerin ortadan kalkmasından itibaren 1 ay içerisinde dava açılabilir.

Babalık Davasında İspat Vasıtaları

DNA testi ile çocuğun babası saptanabilir. Davalı kişi kendisinin baba olmasının imkânsızlığını kanıtlarsa, üçüncü kişinin baba olması ihtimalinin kendisinin baba olması ihtimalinden fazla olduğunu kanıtlarsa babalık karinesi çürütülmüş olur.

Babalık Davasında Yetki, Görev ve Usul

Bu dava, taraflardan birisinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri Aile Mahkemesi’nde açılır. Aile mahkemesi kurulmamış olan yerlerde davaya Asliye Hukuk Mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla bakmak zorundadır.

Süreler hak düşürücü süre niteliğindedir.

Deliller serbestçe araştırılır. Tarafların gösterdiği deliller toplanır.

Cinsel ilişki her türlü delille ispat edilebilir.

Davanın tarafları ve üçüncü kişiler, soy bağının belirlenmesi için gerekli olan ve sağlıklarını tehlikeye atmayacak olan incelemeler ve araştırmalar yapılmasına müsaade etmek zorundadır.

Davalı kişi soy bağının belirlenmesi için gerekli araştırma ve incelemelere müsaade etmez ise, hâkim durum ve koşullar gereğince, araştırma ve incelemeden çıkacak sonucun, müsaade etmeyen kişinin aleyhinde olduğunu varsayabilir.

Bu dava kamu düzeni ile ilgili olup re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. Babalık davasında kabul sonuç doğurmaz. Davacının davasının, davalılar tarafından kabul edilmesi halinde hâkim bu kabul ile bağlı kalmadan tüm araştırmaları yapmak, kuşkuya yer vermeyecek şekilde baba olduğu iddia edilen kişinin babalığını belirleme yoluna giderek,  nihai kararı vermek durumundadır.

Babalık Hükmünün Nüfus Kaydı ve Soyadına Etkisi

Babalık davası sonucu babalığa karar verilince başka bir belgeye, ana babanın isteğine ve işleme gerek kalmadan çocuk önceden ananın hanesinde  kayıtlı ise,  babanın soyadı ile babanın hanesine taşınır. Çocuk hiç kayıtlı değilse doğum tutanağı ile doğrudan babanın soyadı ile baba hanesine yazılır. Çocuk ile ana arasında gerekli soy bağı kurulur.

Babalık Davasında Ananın Mali Hakları

Ana, babalık davası ile birlikte veya babalık davasından ayrı olarak taleple, baba ve mirasçılarından aşağıda sayılan giderlerinin karşılanmasını isteyebilir:

1-Doğumdan kaynaklanan giderler.

2-Doğumdan önceki 6 hafta ve doğumdan sonraki 6 haftalık geçinme giderleri.

3-Nafaka talepleri babalık davasının eki niteliğindedir. Ayrıca nispi harca gerek yoktur. Ret ya da kabul nedeniyle taraflara vekalet ücreti de ödenmez.

4-Gebelikten ve doğumdan kaynaklanan diğer giderler

5-Çocuk ölü doğmuş olsa dahi hâkim sayılan giderlerin karşılanmasına karar verebilir.

6-Üçüncü kişiler tarafından veya sosyal güvenlik kuruluşları tarafından anaya yapılan yardımlar ve ödemeler, hakkaniyet şartları dahilinde tazminattan indirilir.

Şuna da değinmek gerekir; Yeni TMK da eski MK’den farklı olarak manevi tazminat düzenlenmemiştir. Bu nedenle bu davanın kabul edilmiş olması anaya manevi tazminat verilmesini gerektirmez. Babalık davası ile birlikte manevi tazminatta istenmişse bu talep aile mahkemesince tefrik edilir. Çünkü bu isteğin yasal dayanağını Borçlar Kanununu oluşturmaktadır. Bu nedenle de görevli mahkeme Aile mahkemesi olmayıp genel mahkemeler olmaktadır.

Soy Bağının (Nesebin) Reddi Davası ile ilgili makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Aile ve boşanma davaları ile ilgili olarak Aile ve Boşanma Davaları başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler