Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Ayıplı 2. El Aracın İadesi Davası

Ayıplı mal satışı bakımından alıcıya bazı haklar tanınmıştır. Bu kapsamda ikinci el aracın iadesi yani malın iadesi de bir seçimlik hak olarak kabul edilmiştir. Türk Borçlar Kanunu Md. 227’de satıcının ayıplardan sorumlu olduğu hallerde alıcının seçimlik hakları;

   

   • Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

   • Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,

   • Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

   • İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme,

              Şeklinde 4 başlık halinde düzenlenmiştir.

  Sözleşmeden dönme ve satılanı geri verme bir malın iadesi davası açılmasına sebep olur.

  Bu dava kapsamında;

  – Ödenen satış bedelini faiziyle birlikte talep etme,

  – Yargılama giderlerini ve araca yaptığı masrafları isteme,

  – Aracın ayıplı çıkmasıyla uğradığı zararların tazminini talep etme,

  Hakkına alıcı/tüketici sahiptir.

  Böylece satın alınan ayıplı araç da mahkeme kararı ile iade edilerek bu nedenle uğranılan zarar karşılanmış olur.

  2. El Araç Satışlarında Hukuki Sorumluluklar Nelerdir?

  İkinci el araç satışı yapan ticari işletmeler ile bireysel satış yapan kişilerin bu satış sebebiyle birtakım yasal sorumlulukları bulunmaktadır. Ayıp sebebiyle ortaya çıkması söz konusu olan ayıptan sorumluluk bakımından satışı yapanın aracın nitelikleri konusunda alıcıya verdiği bilgilerin doğru olmadığı ayıbın belirlenmesi ile ortaya çıkar.

  Ayıp, ise satın alınandan beklenen faydanın elde edilmesini azaltan veya ortadan kaldıran eksikliklerdir.

  Bu eksiklikler ve sakatlıklardan, alınan malın satın alınması sırasında gözle ve olağan bir inceleme ile tespit edilebilen nitelikte olanlarını “Açık Ayıp” olarak kabul etmek gerekmektedir. Ancak sonradan kullanım ile ortaya çıkan, Satıcı tarafından önceden bilgi verilmeyen ve araçta olup satış esnasında alıcıdan gizlenen ve onun tarafından da olağan bir inceleme ile tespiti mümkün olmayan ayıpların ise “Gizli/Saklı Ayıp” olduğu kabul edilmektedir.

  Ayıplı mal, alıcıya teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, alıcının makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

  Buna göre bir ikinci el araç;

              – Satışta verilen İnternet ilanında bildirilen niteliklere aykırı özellikte,

              – Muadili olan araçlara göre daha yıpranmış olan ve onlara göre kullanım amacına uygun olmayan, kullanılsa dahi muadili olanlar kadar verimli olması mümkün olmayan,

              – Alıcının makul bir düzeyde beklediği faydaları sağlamayan, azaltan ve ortadan kaldıran eksiklikler içeren,

              – Devamlı olarak masraf yapılmasını gerektiren ve verimli kullanımı için en az satış bedelinin yarısı kadar harcama yapılmasını gerektiren,

              Nitelikte ise ayıplı araçtır.

  Ayıbın açık ve gizli olmasına göre ve alıcının bunu satış esnasında tespiti edilebilmesine ya da ayıpların bilerek ve istenerek kötü niyetli olarak gizlenmesine göre satıcının hukuki sorumluluklarının belirlenmesi gerekir.

  Bu bakımdan yukarıda sıralanan seçimlik 4 haktan hangisini kullanacağını alıcı hukuki danışmanlık alarak belirlemeli ve ayıbın niteliği ve araç sebebiyle oluşan kayıpları bakımından en uygun talepleri içerecek bir davayı açmalıdır.

  Alıcının, sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, durum bunu haklı göstermiyorsa hâkim, satılanın onarılmasına veya satış bedelinin indirilmesine karar verebilir (6098 sayılı Kanun Md. 227).

  Satılan araçta alıcıyı yanıltmak amacıyla ve hileli birtakım değişiklikler yapılmışsa (kilometre ile oynanması, aracın az kullanılmış olduğuna dair bazı göstergelerin değiştirilmesi vb.) bu konuda ayrıca cezai sorumluluk bakımında da inceleme yapılması gerekmektedir. Yapılan hileli işlemler, alıcının iradesini etkilemek için ve ondan daha fazla maddi menfaat temin etmek için yapıldığından alıcı zarar göreceğinden dolandırıcılık suçunun işlendiği de açıktır.

  Aracın yetkili olan ve Yönetmelik ile araç satışı bakımından izne tabi çalışan Galerilerden satın alınması halinde ise yine aynı seçimlik haklar söz konusu olup, bu durumda alıcı aynı zamanda “tüketici” vasfı kazanacak ve tacir sıfatı taşıyan satıcının sorumluluklarına göre taleplerde bulunabilecektir.

  Ayıplı 2. El Araç İadesi İçin Hangi Durumlarda Dava Açılabilir?

  Ayıplı ikinci el araç satışlarında öncelikle gizli ve saklı ayıplar bakımından dava açılması ve haklılığın ispatı ile tazminat talep edilmesi ya da Kanunda düzenlenen diğer seçimlik hakların kullanılması mümkündür.

  Ayıbın alıcı tarafından satış esnasında belirlenmiş olduğu ve buna istinaden de bedelde indirim yapılarak makbul bir şekilde sözleşme yapıldığının açık olduğu hallerde dava açılmasında hukuki bir yarar bulunup bulunmadığı değerlendirildikten sonra dava açılmalıdır.

  Ancak satıştan dönmenin mümkün olmayacağı ve ayıbın çok sıradan ve kolaylıkla bedeli karşılanmak suretiyle Satıcı tarafından giderilebileceği hallerde dava açılmasından önce anlaşma ile sorunun çözümünü sağlamak ve ihtarname ile gerekli işlemleri yapmak mümkündür.

  O nedenle dava açılmasında ayıbın niteliği ve tespitine satış esnasında olağan bir şekilde imkan bulunup bulunmadığı ile alıcının ayıp sebebiyle uğradığı zararlar dikkate alınarak dava açılmasına karar verilebilir.

  Kanunda düzenlenen 4 seçimlik hakkın kullanılması bakımından bunlara uygun bir ayıptan sorumluluk söz konusu ise dava açılmasında hukuki yarar vardır denilebilir.

  Ayıplı 2. El Araç İadesi Davasının Süreci ve Adımları

  Bu nitelikteki davalarda arabulucuya başvurma bir dava şartı olarak kabul edilmiştir. Öncelikle 2 yıl içerisinde gizli ayıp tespit edilmişse bunun satıcıya bildirimi gerekmektedir. 2 yıl geçtikten sonra talepte bulunmak mümkün olmayacaktır. Bazı ayıpların bildirimi bakımından ise süre daha da kısadır.

  Alıcının satılanın kendisine devrinden başlayarak iki yıl içinde bildirdiği ayıptan doğan def’i hakkı, bu sürenin geçmiş olmasıyla ortadan kalkmaz. Satıcı, satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, iki yıllık zamanaşımı süresinden yararlanamaz.

  Ağır kusurun varlığı satıcı bakımından tespit edilebilirse zamanaşımı süresi işlevsiz hale gelir ve satıcının sorumluluğu devam eder.

  Dava Asliye Hukuk Mahkemesinde görülür. Galeri satıcı ise dava Tüketici Mahkemesinde görülür. Arabulucuda anlaşmazlık olması halinde dava açılabilir.

  Dava Dilekçesi hazırlandıktan sonra dava, UYAP’tan açılır ve Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra Duruşmalı yargılamaya geçilir.

  Ayıplı Araç İadesi Davasında Gerekli Belgeler ve Kanıtlar Nelerdir?

  Ayıplı araca ilişkin davalarda delil olarak sunulabilecek ve önem arz eden belgeler şöyledir:

              – Ayıbı tespit etmeyi içeren Yetkili Servisin Düzenlediği Raporlar,

              – Araba Ekspertiz Raporları (Araç Test Merkezleri Raporları),

              – Araçta ayıp sebebiyle yapılan tamirata ve eksikliklere dair tamir masrafları,

              – Bilirkişi inceleme sonuçları,

              – Sulh Hukuk Mahkemesinden ayıba dair tespit yapılması talepli istem üzerine yerine getirilen tespitler,

              – Tanık beyanları (tamirci, yetkili servis görevlisi vb.).

              – Satış sırasında aracın niteliğine dair ilgili kişilerin beyanları.

  Ayıplı Araç Davası Ne Kadar Sürer

  Davanın, dava açılmadan önce satılan aracın ayıpları bakımından Uzman kişiler eliyle yapılan ayıba ilişkin tespitlere göre 2 yıl ile 4 yıl arasında sürebileceği öngörülmektedir. Yargılama sürecinde tespit yapılması halinde süreç daha da uzamaktadır. Bu sürelere kanun yolları olan istinaf ve temyiz aşamaları dahil değildir.

  Ancak ön tespitler ve dava açılmadan önde ayıplara dair tespitler zamanında ve gerektiği gibi yapılmışsa, davanın 1 yıl veya en fazla 1,5 yılda sonuçlanması da mümkündür.

  Bununla birlikte mahkemelerin iş yoğunluğu da göz önünde bulundurulmalıdır.

  Ayıplı Araç Davası Süresini Etkileyen Faktörler

  Özellikle bu davalar bakımından erken ve sağlıklı sonuç almayı olumsuz etkileyen başlıca konu sürecin ilk baştan eksik yürütülmesi, kanuni bildirim sürelerinin geçirilmesi, ayıbın niteliği bakımından tespitlerin gerektiği gibi ya da yasal merciler eliyle yapılmadan Mahkemede dava açılmasıdır.

  Ayıba dair tespitlerin açılan davada Mahkeme eliyle yapılması halinde süreç uzamakta ve Mahkeme “ayıplar, ayıpların niteliği, ayıbın ve uğranılan zararın tazmini” bakımından yeni Bilirkişiler atamak ve Rapor almak zorunda kalmaktadır.

  Diğer yandan satıcının hukuki sorumluluğu yönüyle de kanıtların yeterli olmaması ve eksik toplanması halinde dava süreci uzamakta ve Mahkeme araştırma yönüyle yeterli veriye ve bilgiye ulaşamamış ise süreç uzamaktadır.

  Açıklanan gerekçeler dava sürecini ve süresini olumsuz etkileyen başlıca konulardır.

  Ayıplı Araç Davası Açmadan Önce Arabuluculuk İmkanı var mı?

  Arabulucuya başvurma son yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde bir alacak ve ayıplı malın iadesi kapsamında Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinde açılan davalarda Dava Şartı’dır.

  Dolayısıyla arabulucuya başvurmak zorunludur. Anlaşma sağlanamaması halinde dava açılması gerekir.

  Ayıplı Araç Davası için Avukat

  Ayıplı araç satışı ülkemizin sosyal bir gerçekliğidir. Basın yayın organlarına yansıyan haberlere göre sıfır araçların dahi hasarlı ve ayıplı çıktığı bilinen bir olgudur. İkinci el araç piyasası ise hareketli bir ticari alan olup aynı zamanda vatandaş olarak bireylerin mağdur olma ve zarara uğrama ihtimallerinin yüksek olduğu güvenin azaldığı bir alandır. Bu nedenle gizli veya açık ayıp taşıyan ikinci el araç alım ve satımında ortaya çıkan sorunlar ve hak kaybına uğramamanız bakımından hukuki yardım alınmasında ve avukatın hukuki desteğinde dava sürecinin yürütülmesinde fayda bulunmaktadır.

  Aynı zamanda Avukatınız, dava açmadan önce ayıbın tespiti ve bildirim süreçleri ile satıcının konu hakkında ihtar edilip haklarınızın hatırlatılması bakımından da size gerekli desteği sağlayacaktır. Bu yönüyle konu hakkında daha detaylı bilgilere or.av.tr adresimizden ulaşabilir ve avukatlarımızın hukuki yardımına başvurabilirsiniz.

  21 yanıt

  1. İyi günler kolay gelsin,
   16.04.2024 tarihinde yalçın isimli şahısdan pegeout 301 araç satın aldım . Tarcanlar expertizde exper yaptırdım. Exper raporunda aracın motoru gayet temiz olarak çıktı . Lakin aracı aldıktam sonra 20.04.2024 tarihinde eskişehire gider iken ve daha 150 km yapmama rahmen araç motor arızası verdi . Bir kaç ustaya çekici yardımıyla götürdüm hepsi motor arızası dedi ve 80000₺-120000₺ arasında masrafın olduğunu belirtti. Satıcı ile görüştüğümde ise kaderine razı ol gibi üstü kapalı ifadelerle karşılaştım. Baktırmış olduğum ustalar bu motoru sen 150 km de bu hale getiremezsin ifadelerini kullandı. Hukuksal hakkımı aramak istiyorum. Tavsiyelerinize ve fikirlerinize ihtiyacım var. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
   Saygılarımı sunar
   İyi çalışmalar dilerim.

   Araç bilgileri
   2019 Model 165300km de
   pegeout 301 1.5BlueHdı

   1. ömer bey öncelikle geçmiş olsun. olayı daha detaylı değerlendirmemiz gerekir ancak olay anlattığınız gibi ise araçta gizli ayıp söz konusu ve dava açmanız durumunda kazanacaksınızdır. ofisimiz bu tarzda çok fazla dosyada başarı göstererek tecrbübeli olduğunu defaaten ispatlamıştır. vakit kaybetmeden dava açmanızı tespit yaptırmanızı tavsiye ederiz. araçları satarken bir katkı maddesi ekleyerek bitmek üzere olan araçları bir süre daha motoru sorunsuz göstererek experden geçecek hale getirebilmekteler. bu şekilde bir durum olabilir dava açmanızı ve durumu tespit ettirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. detaylar için lütfen ofisimizle irtibata geçiniz.

  2. kolay gelsin 13,04,2024 bi arac aldım exper yaptırmadık yanlız aracta tek degişen var dendi ama 22,05,2024 te muayeneye girdigimde daha büyük hasarlar olduğunu farkettim nasıl bir yol izleyebilirim yardımcı olurmusunuz

   1. raşit bey öncelikle geçmiş olsun gerekli evrakları alarak dava açmanızı tavsiye ederiz. uygulamada en çok dikkat ettikleri şey kusuru öğrenir öğrenmez ilgilisine derhal bildirilmesidir. vakit kaybetmemenizi tavsiye ederiz.

  3. Merhaba aracı aldıktan 1 gün sınra marş dinamosu bozukdu 2.500 tl
   Ve aracın motorunda ses olduğunu farkettik şuan henüz araba 5 günlük masrafı bilmiyoruz usta 15-20 bin tutacağını söyledi aracı alırken Exper yaptırmadık dava açmayı düşünüyoruz sizin fikriniz nedir

   1. önceki araç sahibine derhal yazılı bildirimde bulunup, bu bedeli talep edin tüm yapılan masrafları ve harcamaları fotoğraflayıp faturalandırın. exper raporu almanız önemli değil varsa internet ilanı, araçta beklenen işlevi göstermediğini delillendirip dava açmanızı tavsiye ederiz.

  4. Öncelikle kolay gelsin bi tanıdığımızdan bir araç aldık güvendiğimiz için eksper yaptırmadık 7 buçuk ay oldu alalı 5 ay kadar kullandıkdan sonra başka galeriye sattık aracı onlarda kendileri inceleyip aldılar ama ekspere sokmadılar aracı 2 gün önce başkasına satmış ve alan kişi ekspere sokmuş ve araç kesik çıkmış bizi dava edeceğini söylüyor bu konuda ne yapabiliriz yardımcı olursanız sevinirim.

   1. hayrettin bey öncelikle geçmiş olsun. davalar esnafın aleyhine bitiyor özellikle galericilerin. araç kesik çıktı ise kuvvetle muhtemel davayı kazanacaktır. herkes kendinden önce aracı satan kişiye rücu edecektir. avukat tutmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

  5. Merhabalar, aracımı satalı 9 ay oldu ve 9 ay sonra alıcı bana şu şekilde döndü, araçta yağ yakma sorunu var 5000 km de yağ bitti bir yere gösterdim 40-150 bin arası fiyat söylediler ben mağdur oldum bu masrafı sen karşıla dedi. Kabul etmedim gizli ayıplı mal sattın bana diyerek dava açtı. Alıcı 9 ayda 6500 km yol yapmış ve benden aldıktam sonra ilk bakımını 5000 km de yapmış, bu kdr kullandıktan ve 9 ay geçtikten sonra benden böyle bir şey talep etmesi iyi niyet midir? Sizce savunma için avukat tutmama gerek var mıdır? Çok teşekkürler

  6. 1 hafta önce araç aldım exper yaptırmadım konuşmalarım duruyor araçta 3-4 parça halinde 25 bin hasar kaydı var denildi 14 parça halinde 32 bin tl hasar kaydı var ve araç 2 gün önce arıza açtı 15 bin tl masraf var galeriyle iletişime geçiyorum aracı alması için almıyor masrafın da 5 bini karşılamak istiyor bende bunu kabul etmiyorum aracı iade edebilirmiyim ne yapmam lazım yardımcı olur musunuz

  7. Merhabalar. Benim de başıma böyle bir olay geldi 2001 model aracımı takas usulü satış yaptım üzerine para vererek. Bendeki aracı 1 yıl kullanmıştım. Takas ettiğim kişi aracın yağ yaktığını bilerek satın aldı. Bu konuda tanıklarım da mevcut. Şimdi ise arabanın motoru ölü diye benden masraf talep ediyor. Aksi durumda yasal yollara başvuru yapacağını söyledi. Kendi durumuma gelirsem aracım hakkında verdiğim ilanda aracım kusursuzdur, çok iyidir gibi bir şey söylemedim. 23 yaşında bir araba olduğunu biraz yağ yaktığını ama bunum ne ölçüde olduğunu yani motorum kötü ya da iyi olduğunu belirtmedim. Hatta kendisine eksper teklifi yaptım. Ancak karşı taraf kabul etmedi bu durumu. 2 farklı ustaya gösterdi ilk ustayı dinlemedim o anlarda ancak ikinci usta bu araç yağ yakıyor bilginiz olsun dedi. Açmadan ne olacağı bilinmez dedi. Ardından 1 hafta geçti alıcı kişi ben conta değiştirmek için geldim motor komple revizyona girecekmiş dedi. Benden önceki sahibi motora işlem yapmış ancak taşlatmadan motoru toplamışlar. Kaldı ki ben 1 yıl önce bu aracı alırken bu olayı bilmiyordum ve süreç içinde de böyle bir durumla karşılaşsaydım zaten ona göre bir konuşma yapardım. Bu durumda benim ne yapmam gerekiyor? Ben aracı kusurlu almışım ve araç ben sattıktan sonra kusuru ortaya çıkıyor. Bu durumda ben mi mağdur olacağım?

  8. Ekim 2021 tarihinde bir araç satın aldım. 2024 Ocak ayinda aracimin ön torpidosunun açıldığını fark ettim.
   Aracimi hemen yetkili servise gösterdim. Bana aracın airbaglarin orjinal olmadığını alttan darbe aldığını ve torpidonun orjinal olmayan bir kaplama ile kaplandigini yani gizlendigini söylediler. Hemen Satıcı ile konuştum sorumluluk kabul etmedi. Suçu ekpertiz firmasına atti.
   2 yıllık zamanasimi süreci burada geçerli olurmu? Daha once arabulucuda anlaşamadık. 1 ay once Ön inceleme durusmasi oldu,deliler toplanıyor. 2 sene zarfinda arac ile sadece 5000km yol yaptim hiç kaza yapmadim . sigorta kayitlarim temiz .20 gün sonra aracı bilirkişi inceleyecek.
   davayi kazanma olasılığım nedir?

   1. yakup bey öncelikle geçmiş olsun. Anladığımız kadarıyla hukuki süreciniz hali hazırda başlamış durumdadır. bu sorularınıza ilişkin avukatınızla somut dosyayı inceleyerek danışmanızı tavsiye ederiz. dosyayı görmeden yapılacak her yorum eksik olacaktır.

  9. Merhabalar 10 gün önce 2.el arac aldim ve inandım güvendim expere sokmadim..
   Hataydan almıştım Ankaraya gelince motoru bitik dediler
   Aradım mahkemeye ver dedi satan kişi
   Mahkeme 2 ile 5 yıl arası sürer diyorlar ne yapabilirim acaba lütfen yardım…

   1. süreç bu kadar sürmüyor funda hanım öncelikle geçmiş olsun 1 yıl içinde sonuçlanıyor bu süreçte tespitler yapıldıktan sonra aracınızı satabilirsiniz. sizden bekleninlen süre 10 günlük bir sabır süresi

  10. Merhaba ben daha yeni aracımı sattım alıcıya arabanın su eksilttigini motor arıza lambasının yandığını söyledim piyasanın çok altında fiyat verdi bende kabul ettim noterde kağıda araç kusurludur alicaya ilettim oda kabul etti yazıp imzalattim aracın kusurlarını biliyordu ben bu araç uzun yol yapmaz dedim oda İstanbul a çekici ile götüreceğini söyledi ama çekici ile goturmemis 1300km yol yapip beni bir hafta sonra arayıp 50 bin TL istedi motora yağ karışmış parayı vermezsen mahkemeye vericem dedi bende parayı vermedim beni mahkemeye vermiş davayı kazanabilir miyim nasıl yol izlemem gerekiyor ilk defa başıma boyle bir iş geldi yardımcı olursanız sevinirim

   1. bu konuda detaylı danışmanlık almanız gerekir fatma hanım ancak anlatımlarınız dolayısıyla ayıbı bilerek aldı ise bunu şerh düştüğünüzü varsayacak olursak dosya lehinize sonuçlanma ihtimali çok yüksek

  11. Kolay gelsin 5 ay önce araç aldım 2012 model astra arac 140 binde araçla toplamda 400 km tek yol yaptım. aracta yağ kaçakları vardı ve antifiriz kaçağı hepsi yaptım. Aracı aldığımda expertiz yaptım. Expertiz de motor üst kapak yapılmış denmedi bana sahibi de bunu bana söylemedi ve sonra yağ kaçağı devam etti sonradan bi usta yağın üst kapaktan geldiğini tespit etti bununda 50 bin 60 maliyeti olduğunu söyledi zaten aracı aldım 20 bin masraf yaptım üstüne motor yapmak hiç kullanmadığın bi aracdan bu kadar zarar gördüm üst kapak benden once yapilmis ve bana söylemediği için aracı geri iade edebilir miyim. Aracı 555 bin para verdim aldım toplam 400 km yol yaptım. Bu 400 km de sanayi yolunda geçti. Mahkeme verdiğim zaman kazanma olasılığı nedir acaba hakkımı tekrar geri alabilir miyim

   1. harun bey öncelikle geçmiş olsun araç şahıstan alınma ise açık ayıp kavramına giriyorsa alamazsınız. ancak gizli bir ayıp söz konusu ise yapmış olduğunuz masrafları faturalandırmanız durumunda dava açma hakkınız mevcuttur. şahıstan alınan araçlarda motorda gizlemeye yönelik bir hareket yok ise bunu delillendirmedi iseniz aleyhinize sonuçlanabilir. dolayısıyla dosyayı detaylı görüşmeden yorum yapmak çok doğru olmaz sadece ihtimaller üzerine konuşmuş oluruz.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  İlginizi çekebilecek makaleler