Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Yasa Dışı Bahis Suçları ve Yasa Dışı Bahis Oynamanın Cezası Nedir?

Yasa Dışı Bahis Suçları ve Yasa Dışı Bahis Oynamanın Cezası Nedir?

5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince kumar oynamak KABAHAT olarak düzenlenmiştir. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda SUÇ olarak düzenlenmiştir.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak, TCK Md. 228’de hapis ve adli para cezasına tabi bir suçtur. Kumar oynamanın cezası ise 5326 sayılı Kanun’da idari para cezasına tabi bir kabahattir.

Yasa dışı bahis oynatmak suçu ise 7258 sayılı Kanun’da suç olarak düzenlenmiştir. Bu kanun bahse konu oyunlar bakımından özel bir düzenlemedir ve hem oynatmaya yer ve imkan sağlanması hem de oynanması ayrı ayrı düzenlenmiştir.

*  7258 sayılı Kanun’da;

– Sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatma,

– Yasadışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlama,

– Yurt dışında oynanan bahis oyunlarına ülkemizden katılım sağlanmasına yer ve imkan sağlama,

– Yasa dışı bahis kaynaklı paranın nakline aracılık etme ve reklam vermek suretiyle ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etme,

          SUÇ TİPLERİ olarak düzenlenmiştir.

* Kanunun 5/1-d maddesinde yer alan “d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.” hükmüne göre de bahis oynayanlar kabahatte cezalandırılırlar.

YILLARA GÖRE UYGULANMASI GEREKEN CEZA MİKTARLARI

YILLARALT DEĞER   (TL)ÜST DEĞER (TL)YENİDEN DEĞERLEME   ORANI
20135,000.020,000.03,9
20145,195.020,780.010,1
20155,719.022,878.05,6
20166,039.024,159.03,8
20176,268.025,077.014,5
20187,176.028,713.023,7
20198,876.035,517.022,6
202010,881.043,543.09,1
202111,871.047,505.036,2
202216,168.064,701.0122,9
202336,038144,218 

Bahis Sitelerine Üye Olmak Suç mudur?

Bahis Sitelerine Üye Olmak Suç mudur?

Kanunda yasa dışı bahis sitelerine üye olmak şeklinde bir suç düzenlenmemiştir.

Kanunsuz suç ve ceza olmaz temel ilkesi ve TCK’nın Genel Hükümleri çerçevesinde açık bir düzenleme olmadan bu sitelere üye olunması bir suç şüphesi olarak somut anlamda kabul edilse de kişi Kanun’da düzenlenen yukarıda yer verilen fiilleri işlemeden suç veya kabahat işlediği gerekçesiyle cezalandırılamaz.

Yasa Dışı Bahis Oynama Suçunu İşleyen Memur Görevden Atılır Mı?

Yasa Dışı Bahis Oynama Suçunu İşleyen Memur Görevden Atılır Mı?

“Yasa dışı bahis oynamak” fiili bir kabahattir. İşlediği kabahat sebebiyle genel anlamda kişi hakkında ayrıca disiplin yaptırımı uygulanması mümkün değildir. ancak bazı kurumlara ait disiplin mevzuatında yaptırım uygulanması düzenlenmiş olabilir.

Örneğin kumar oynamak bir kabahattir ancak disiplin mevzuatında bu fiil disiplin yaptırımına tabi bir fiil olarak düzenlenmiş olabilir. Yasa dışı bahis oynamak fiilinden mahalli idare mülki amiri tarafından kişi hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlenmesi halinde, memur olan kişi hakkında düzenlenen bu evrak, disiplin soruşturmasının açılmasına ve cezalandırmaya dair bir delil olarak kabul edilebilecektir.

Nitekim 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri̇ Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8 inci maddesinde meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasında n) Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişki kurmak.” eylemine yer verilmiş olup, kolluk mensupları bakımından kumar oynamak meslekten çıkarma cezasını gerektiren bir disiplin suçudur.

Aynı Kanun’un 8/5-c(3) maddesinde “Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak” yirmi ay uzun süreli durdurma cezası gerektiren bir fiil olarak düzenlenmiştir.

Kanunlarda kumar oynamak ile yasa dışı bahis oynamak ayrı fiiller olarak düzenlenmiştir.

Buna benzer şekilde diğer kurumların disiplin mevzuatında ayrıca hüküm bulunması halinde yasa dışı bahis oynamak gerekçesiyle meslekten çıkarma cezası kişi hakkında uygulanabilir:

Diğer yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda bu konuda yasa dışı bahse ilişkin açık bir cezalandırma hükmü ve özel düzenleme bulunmamaktadır. Yoruma açık diğer hükümler ile memur hakkında ceza verilemeyeceği değerlendirilmektedir. Çünkü 7068 sayılı Kanun’un özel düzenleme içerdiği dikkate alındığında, diğer kamu görevlileri bakımından da yasa dışı bahis oynamak fiilinin disiplin yaptırımına tabi olması konusunda özel düzenleme yapmak gerektiği değerlendirilmektedir.

Yasa Dışı Bahis Sebebiyle Banka Hesabına Bloke Konulur Mu?

7258 sayılı Kanun’un 5/2 maddesinde Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.” denilmiştir.

Yasa dışı bahis oynamak kabahat olduğundan ancak bahiste ele geçen paranın mülkiyeti 5326 sayılı Kanun’un ilgili gereğince tespit edilebilirse kamuya geçirilir. Ancak mülkiyet kamuya geçirmeye dair özel düzenleme bulunmalıdır. Ancak 7258 sayılı Kanun’unda açık bir hüküm bu konuda mevcut değildir. Bu tedbirin konusunu banka hesabı oluşturamaz. Ancak 7258 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen hükmü gereğince yasa dışı bahisle ilgili 5 ayrı suçun işlenmesinde bankada mevcut olan parasal değerler kullanılmış ise, ya da bu değerler bu suçlardan elde edilmiş ise suçu işleyen kişinin yada suç işlemeye katkıda bulunanların banka hesabına bloke konulması ve bankadaki paranın müsadere edilmesi mümkündür.

Yasa Dışı Bahis Oynamanın Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Yasa dışı bahis oynamanın cezası idari para cezasıdır. Bu cezanın uygulanması ile yerine getirme zamanaşımı devreye girer.

İlk olarak yatırılmayan idari para cezası hakkında trafik cezalarında olduğu gibi alacak, “amme alacağı” statüsü kazandığından ödemeye ilişkin yapılacak tebligat sonrasında aylık yasal faiz işlemeye başlar.

Tahsilat konusunda yerine getirme zamanaşımı işlev görmeye başlar. 5326 sayılı Kanun’un 21/1’inci maddesine göre “Yerine getirme zamanaşımının dolması halinde idarî para cezasına veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar artık yerine getirilemez.” Yerine getirme zamanaşımı süresi, On Bin Türk Lirasından az idarî para cezasına karar verilmesi halinde üç yıldır. Burada geçerli olan süre budur. Zamanaşımı süresi, kararın kesinleşmesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlar.

Zamanaşımının gerçekleşmesi ile cezayı ödeme yükümlülüğü de ortadan kalkar kural olarak. Artık takibi mümkün olmayan bir ceza haline gelir para cezası.

İllegal Bahis Suçunda Hapis Cezası Var Mıdır?

Yukarıda yer verilen suç tipleri bakımından 1 yıldan 6 yıla kadar değişik sürelerde hapis cezaları 7258 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir.

Ancak kabahat olan yasa ışı bahis oynamak eylemi sadece idari para cezasına tabidir.

Yasa Dışı Bahis Cezası Sicile İşler Mi?

5253 sayılı Adlî Sicil Kanunu’nda bu düzenlenmiştir.

7258 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinde düzenlenen ve yukarıda sayılan 5 ayrı suç tipinde verilen hapis ve adli para cezalarının adli sicile işlenmesi gerekmektedir.

Bu suçların içerdiği hapis miktarı itibariyle devlet memuru olmaya da engel suçlardan kabul edilmesi gerektiği (657 sayılı Kanun Md. 48 gereğince) görülmektedir. Ancak yüz kızartıcı suç tabirinin bu suçlar bakımından kullanılması konusunda özel bir kanun hükmüne ihtiyaç bulunmaktadır.

Yasadışı Bahis Suçları ile ilgili yaşadığınız tüm sorunlarla ilgili Or Hukuk ve Danışmanlıkla iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler