Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Uyuşturucu Avukatı – Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Cezası

Bu yazımızda uyuşturucu madde ticareti, suçu ve cezası her yönüyle incelenecektir. Bu anlamda konuya ilişkin Yargıtay kriterleri ele alınarak mevcut kanun ile birlikte değerlendirilerek, bir uyuşturucu avukatı açısından konu ele alınacaktır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Nedir?

Uyuşturucu madde ticareti suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi cezalandırılır. Bu ceza, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezasıdır.

Maddenin 3.fıkrasına göre ise uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi cezalandırılır. Ceza, on yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezasıdır. Aynı fıkranın son cümlesine göre ise uyuşturucu madde satılan kişinin çocuk olması halinde cezanın on beş yıldan az olmayacağı düzenlenmiştir.

Uyuşturucu Avukatı Kelimesinin Anlamı Nedir?

Öncelikle kanunlar çerçevesinde “uyuşturucu avukatı” şeklinde bir tanım bulunmamaktadır. Ancak ceza davalarına bakan avukatlar tarafından bu olay belli alanlarda uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Aşağıda detayları ile bahsedileceği gibi, uyuşturucu suçu her yönüyle farklı kriterler kapsamında değerlendirilebilmektedir. Bu kriterlere vakıf olabilmek, söz konusu suç bakımından bir çok davayı takip etmek ve bu konuda uzmanlaşmayı beraberinde getirir. Dolayısı ile zaman içerisinde, yazımızın konusu olan davalarda uzmanlaşmış avukatlara da bu tabir halk arasında verilmektedir.

Uyuşturucu avukatı kanunun belirlediği kriterler çerçevesinde müvekkillerine hukuki desteği vermelidir. İlk paragrafta ve bu yazının devamında, uyuşturucu madde ticareti ile ilgili detaylı bilgiyi verdik. Bu bilgiler uyuşturucu davalarına avukatlar tarafından tam olarak bilinmeli ve buna göre dosya titizlikle incelenerek hukuki yardımda bulunulmalıdır.

Uyuşturucu Cezaları Kaç Yıl 2021?

Peki uyuşturucu cezaları kaç yıl. Uyuşturucu satmanın cezası 5237 sayılı TCK’nun 188. Maddesinde uyuşturucu madde ticareti suçu tanımlanmıştır. Buna göre 188/1. Madde de; “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” Denilmektedir.

Yine 5237 sayılı TCK’nun 188/ 3. Maddesinde ise; “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(Ek cümle: 18/6/2014 – 6545/66 md.) Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçlarında Yargıtay Kriterleri Nelerdir?

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 15.06.2004 tarihli 107-136 ile 06.03.2012 tarihli 387-75 sayılı kararları başta olmak üzere birçok kararında kriterler belirlemiştir. Uyuşturucu madde bulundurmanın, kullanma maksadına yönelik olduğunun belirlenmesinde dikkate alınması gereken, öğreti ile uygulamada da kabul görmüş kriterlere bakış açımız aşağıdadır.

Yargıtay CGK’nın Satma – Kullanma – Bulundurma Ayrımında Belirlediği Kriterler

1 – Birinci kriter, failin bulundurduğu uyuşturucu maddeyi başkasına satma, devir veya tedarik etmek hususunda herhangi bir davranış içine girip girmediğidir.

2 – İkinci kriter, uyuşturucu maddenin bulundurulduğu yer ve bulunduruluş biçimidir. Kişisel kullanım için uyuşturucu madde bulunduran kimse, bunu her zaman kolaylıkla erişebileceği bir yerde bulundurur. Örneğin, genellikle evinde veya işyerinde bulundurmaktadır. Buna karşın uyuşturucu ev veya işyerine uzakta, çıkarılıp alınması güç ve zaman gerektiren depo, mağara, gibi bir yere gizlenebilir. İşte bu durum uyuşturucunun kullanma dışında bir amaçla bulundurulduğunu gösterebilir. Yine, uyuşturucunun çok sayıda özenli olarak hazırlanmış küçük paketçikler halinde olması, her paketçiğin içine hassas biçimde yapılan tartım sonucu aynı miktarda uyuşturucu madde konulmuş olması, uyuşturucu maddenin ele geçirildiği yerde veya yakınında, hassas terazi ve paketlemede kullanılan ambalaj malzemelerinin bulunması, kullanım dışında bir amaçla bulundurulduğu hususunda önemli bir belirtidir.

3 – Üçüncü kriter de, bulundurulan uyuşturucu maddenin çeşit ve miktardır. Uyuşturucu madde kullanan kimse genelde bir ya da benzer etki gösteren iki değişik uyuşturucu maddeyi bulundurur. Değişik nitelikte ve farklı etkileri olan eroin, kokain, esrar, amfetamin içeren tabletlerin birlikte bulundurulması bunların satmak amacıyla bulundurulduğunu gösterebilir. Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel-ruhsal yapısıyla uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliğine, cinsine ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebildikleri bildirilmektedir.

Esrar kullanma alışkanlığı olanlar bu durumu göz önünde bulundururlar. Bu nedenle birkaç-aylık ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda esrar maddesini ihtiyaten yanlarında veya ulaşabilecekleri bir yerde bulundurabildikleri adli dosyalara yansıyan bir husustur. Buna göre, esrar kullanan faillerin olağan sayılan süre içinde kişisel olarak kullanıp tüketebilecekleri miktarın üzerinde esrar maddesi bulundurmaları halinde, bulundurmanın kişisel kullanım amacına yönelik olmadığı kabul edilmelidir. Buradan anlaşılacağı üzere uyuşturucu maddeyi satın alma, kabul etme, bulundurma eylemi kişisel kullanım amacıyla gerçekleştiriliyorsa bu durumda uyuşturucu madde ticareti suçu değil; kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu ( TCK m. 191) oluşacaktır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Maddenin 4.fıkrasında ceza artırımına ilişkin bir takım düzenlemeler bulunmaktadır. Buna göre;

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfın olması halinde;

Üçüncü maddede düzenlenen uyuşturucu madde ticaretinin Okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacaktır.

Uyuşturucu madde ticareti suçunun üç ya da daha fazla kişi tarafından işlenmesi halinde verilen ceza bir kat artırılacaktır.

Üretimi resmi makamların iznine, satışı yetkili-tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan uyuşturucu veya uyarıcı maddeler de bu suçun konusunu oluşturur. Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmî makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi cezalandırılır. Bu ceza, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezasıdır.

Uyuşturucu satmak cezası, uyuşturucu ticareti cezası, uyuşturucu satma cezası ve uyuşturucu madde ticareti suçunun tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Davaları Ne Kadar Sürer?

Uyuşturucu davalarının süresi 300 gün olarak öngörülmektedir. Her ne kadar bu öngörü yapılmış olsa da, suçun işleniş şekli, dosyadaki delil durumu, suçun ağırlığı, sanık sayısı v.b gibi diğer kriterler de göz önünde bulundurulduğunda bu süreyi net olarak söylemek mümkün olmamaktadır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Avukat Ücretleri Ne Kadardır?

Uyuşturucu davalarında avukat ve iş sahibi arasındaki ücretin belirlenmesinde birçok kriter vardır. Avukatın harcayacağı emek ve mesaisi, dava yeri, dava süresi, kişilerin sosyo-ekonomik durumları gibi kriterler doğrultusunda belirlenen ve sabit olmayan bir durum vardır.

Ceza davalarındaki asgari ücret sınırı her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmekte ve resmi gazetede yayınlanmaktadır. 2021 yılı için bu sınır 8.200,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu asgari sınırın altında bir ücret ile iş takibinin yapılması avukatlar için yasaktır. Buna ek olarak avukatların bağlı olduğu barolar her yıl bir tavsiye niteliğinde ücret belirlerler. Yine Ankara Barosu’da ceza davalarında tavsiye olarak gösterdiği ücret çizelgesini her yıl yayınlanmaktadır. Burada hangi tür davalar için ne kadar dava alınması gerektiği tavsiye edilmiş olup bu tutarlara uyma gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Baroların belirlemiş olduğu tarifelerin tavsiye niteliğinde olması sebebiyle Türkiye Barolar Birliğinin belirlediği ücretin aksine baro tarafından tavsiye edilen tutarın altında avukat ücret belirleyebilir. Ankara Barosunca Ceza Mahkemelerinde görülen dava ve işler için 18.100 TL tavsiye ücreti belirlemiştir.

Her avukat boşanma davasının yönetimi boyunca harcayacağı mesaiyi ve emeği göz önüne alarak bir ücret belirler. Bu ücret Türkiye Barolar Birliği’nin ve de baroların belirlemiş olduğu ücretlerden çok daha fazla olabilir. Dava ücreti dışında ekstra dava masraflarını da isteyebilir. Bu durum tamamıyla davayı takip edecek olan avukatın inisiyatifindedir.

Sonuç

Özetle; uyuşturucu madde ticareti suçu; suçun işleniş şekli, suçun ağırlığı, Yargıtay tarafından belirlenen kriterler ve bunun gibi bir çok konu göz önüne alındığında; uzman bir avukat tarafından ele alınması gereken davalardan biridir. Bu nedenle konusunda uzman, yeterli tecrübeye sahip bir uyuşturucu avukatı ile anlaşmak, yaşayabileceğiniz mağduriyetlerin önüne geçer. Uyuşturucu davalarına bakan avukatlar, yukarıda bahsedilen konulara hakim ve uzman olmalı. Konu titizlikle her yönüyle incelenmeli ve dava süreci buna göre belirlenmelidir. Or Hukuk ve Danışmanlık ofisi yukarıda bahsettiğimiz kriterler çerçevesinde; uyuşturucu avukatı ankara ve uyuşturucu avukatı istanbul olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Uyuşturucu avukatı ve Ceza davaları ile ilgili, uyuşturucu davalarına bakan avukatlar ankara olarak ağır ceza avukatı başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Instagram sayfamızı takip ederek güncel makalelerimiz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

3 yanıt

  1. Merhaba, deniz kenarında otururken sigara paketinin içinde bi tane 0.50 bir tane de 0.30 gram esrar yakaladılar. Paketi 2 metre uzağımızdaki ağacın dibine atmıştık, polis oradan buldu. Karakolda ifadede kullanım amaçlı olduğunu söyledik, kimden nasıl temin ettiğimizi anlattık, polisler merak etmeyin tck 191. den işlem yapılacak dedi. ama yine içimde bir şüphe var, savcılığın beni satıcı olarak değerlendirme ihtimali var mı yoksa denetimli serbestlik mi uygulanacak. sicilim tertemiz daha önce karakola dahi girmişliğim yok.

  2. Esim 4 gün once med kullanmış dünde araçta seyir halindeyken çevirmeye yakalanmış 1.5 gram kadar yakalanmış kan almışlar daha sonuçlar cikmadi sizce ceza yermi yada ehliyet gidermi kanda çıkmama şansı da var

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler