Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Tapu Tahsis Belgesi Nedir?

Tapu Tahsis Belgesi: 2981 sayılı İmar Affı Kanunu uyarınca hazine, belediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde yapılan gecekondulara yönelik olarak yapılan başvurular üzerine düzenlenen hak sahipliğini gösteren belgedir. Tapu tahsis belgesi, ıslah imar planı veya kadastro planları yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil eder.

Özel şahıs arazilerine ya da özel şahıslarla hisseli taşınmazlarda yapılan gecekondular bundan yararlanamaz. İmar planlarında kamuya ayrılan alanlarda kalan taşınmazlar bu hükümlerden yararlanamaz. Yine sit alanlarında ve Boğaziçi Kanunu kapsamındaki alanlarda da bu hükümlerden yararlanılamaz.

Yargı kararları gereği tapu tahsis belgesi zenginleşme vasıtası olarak kullanılamaz.

  • Tapuya dönüştürülme taleplerinin reddine dair işlemler,
  • Tapu tahsis belgesinin iptaline dair işlemler,
  • Islah imar planları,
  • Islah imar planı kapsamında yapılan parselasyonlar vb. diğer işlemler

tebliğ üzerine 60 gün içerisinde idare mahkemesinde dava konusu edilebilir.

Tapu Tahsis Belgesi alınmasına ilişkin davanın taraflarının dava devam ederken alınabilecek geçici önlemlerden yararlanabilmesi önemlidir. Dava açılması ya da geçici tedbire karar verilmesi için gerekli idari başvuru ve dava açma sürelerini de kaçırmamaları gerekir. Bu nedenle davalarının en hızlı şekilde sonuçlanması ve dava sonunda Tapu Tahsis davasından kaynaklı tüm haklarını da tam olarak kazanabilmesi için profesyonel hukuki yardımdan faydalanmaları gerekmektedir.

Danıştay 6. Dairesinin 18.11.2009 tarihli ve E:2009/5827, K: 2009/11236 sayılı kararı

“Dava konusu parselasyon işlemi, 3194 sayılı Yasanın 18.maddesiyle 2981 sayılı Yasanın 10-c ve 3290 sayılı Yasa ile değişik Ek 1. maddelerinin birlikte uygulanması suretiyle tesis edilmiştir. 2981 sayılı Yasanın 3290 sayılı Yasa ile değişik Ek 1. maddesi, 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca yapılacak parselasyon işlemlerini tamamlayıcı nitelikte uygulama yapılmasına olanak sağlamaya yöneliktir. Bu maddeyle amaçlanan, 3194 sayılı Yasa uyarınca yapılacak parselasyon işlemlerinin uygulanmasında problemlere neden olan özel parselasyona dayalı olarak veya hisse karşılığı satın alınan yerlere bir çözüm getirmektir. Ayrıca 3194 sayılı Yasanın 18.maddesinden farklı olarak özel parselasyona dayalı satın alınan yerlerin müstakil tahsis edilmesi olanağı sağlamaktır. Bu nedenle anılan maddelerin uygulanabilmesi için düzenlemenin ıslah imar planına dayanmaması gerekmektedir.

2981 sayılı Yasanın 10-c maddesi uyarınca yapılan parselasyon işleminde ise, hisselerin mümkün olduğunca azaltılması ve müstakil parseller oluşturulması, imar parseli tahsis edilemeyecek küçüklükteki hisselerin ise bedele dönüştürülmesi amaçlandığından, bu maddenin uygulanabilmesi için düzenlemenin ıslah imar planına dayanması gerekmektedir.

Bu durumda; 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi ile 2981 sayılı Yasanın 10-c maddelerinin birlikte uygulanma olanağı bulunmadığı….” belirtilmiştir.

İdari davalar ile ilgili olarak Ankara İdare Avukatı başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler