Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Memurların Disiplin Cezaları – Aylıktan Kesme Cezası ve İptali

Aylıktan Kesme Cezası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125.maddesinin 1.fıkrasının (c) bendinde düzenlenmiştir.

Aylıktan kesme, memurun, brüt aylığından 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılması olarak tanımlanmıştır.

Aylıktan Kesme Cezası Verilmesini Gerektiren Fiil ve Haller

Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 1. a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
 2. b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
 3. c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
 4. d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
 5. e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
 6. f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
 7. g) (Mülga: 13/2/2011 – 6111/111 md.)
 8. h) (Mülga: 13/2/2011 – 6111/111 md.)

ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

 1. j) (Mülga: 13/2/2011 – 6111/111 md.)

Aylıktan kesme cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre(10 yıl) içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır. Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.

Aylıktan Kesme Cezası Vermeye Yetkili Amirler

Aylıktan Kesme Cezası, ceza verilecek memurun disiplin amiri tarafından verilir. Disiplin amirleri her kurum için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Örneğin, okuldaki öğretmen hakkında disiplin cezası vermeye yetkili amir, okul müdürüdür. Okul müdürü hakkında disiplin cezası vermeye yetkili amir de ilçe milli eğitim müdürüdür.

Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

Aylıktan Kesme Cezasında Karar Süresi ve Zamanaşımı

Aylıktan kesme cezası, disiplin amiri tarafından, soruşturmanın tamamlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde verilmek zorundadır.

Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin-cezası verilmediği takdirde ceza-verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Memurun Savunma Hakkı

Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Aylıktan Kesme Cezasının İptal Nedenleri

 • Maddede belirtilen fiil ile cezanın örtüşmemesi,
 • Fiil ve halin öğrenilmesinden sonra 1 ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmaması,
 • Fiil ve halin öğrenilmesinden sonra 2 yıl içinde ceza verilmemesi,
 • Cezanın memurun disiplin amiri dışında biri tarafından verilmesi,
 • Disiplin soruşturmasını yapan ile ceza veren kişilerin aynı olması,
 • Savunma hakkı verilmemesi veya 7 günden az savunma hakkı verilmesi,
 • Usulüne uygun bir disiplin soruşturması yapılmaması,

Gibi nedenler aylıktan kesme cezasının iptal nedenlerindendir.

Aylıktan Kesme Cezası İle İlgili Diğer Hususlar

Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Aylıktan kesme cezası alan memur, aylıktan kesme cezasının uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini istenebilir.

Disiplin amirleri tarafından verilen aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarına karşı cezanın tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

İdari davalar ile ilgili olarak Ankara İdare Avukatı başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Polis Disiplin Cezalarına İtiraz ve Dava Yolu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler