Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Ecrimisil Davası Nedir? | Haksız İşgal Tazminatı

Kötü niyetli zilyedin hak sahibine ödemesi gereken ve taşınmazı kullanma veya işgalin bir karşılığı olarak ortaya çıkan bir tazminattır. Haksız işgalin bir sonucu olarak talep edilebilen bir maddi karşılıktır.

Ecri misil davası ise haksız işgal nedeniyle ortaya çıkan alacağa dair bir tazminat davasıdır.

Ecrimisil Davası Şartları Nelerdir?

Ecri misil adı altında talep edilen haksız işgal tazminatı; zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği tazminattır. Ecrimisil, taşınır veya taşınmaz mallar için istenebilir.

          Bunun için dört koşul gereklidir:

          a)Taşınır mal veya taşınmaz, haksız bir şekilde işgal edilmelidir.

          b)İşgal eden kötüniyetli olmalıdır. Kötüniyetli zilyet, eşya üzerindeki hakimiyetinin bir hakka dayanmadığını bilmesi gereken kişidir. Kötüniyet, somut olayın özelliklerine göre taşınmazı zilyet olarak kullanmanın bir hakka dayanmadığını bilmek veya biliyor olmak anlamına gelmektedir.

          Kanuni bir haktan yararlanarak veya yetkili merciin verdiği bir karara istinaden zilyet olarak taşınmazı kullanmak, haksız işgal olarak nitelendirilemez.

          c)İşgal nedeniyle malikin bir zararı meydana gelmelidir. Üçüncü bir koşul olan zarar, ilk iki koşul mevcut ise gerçekleşen bir sonuçtur. Yargıtay kararlarına göre haksız işgal ile zarar gerçekleşmiş olmalıdır. Haksız işgal ile zarar arasında nedensel bağ ve ilişki söz konusu olmalı ve haksız işgalin malikin zararına sebebiyet verdiği açık olmalıdır.

          d)Müdahalenin önlenmesi de ecri misil davasında aranan bir koşul olmakla birlikte özellikle paydaşlar bakımından paylar belli ise bu hak talep edilemez. Özellikle bazı paylı mülkiyetlerde ve elbirliği mülkiyeti bulunanlarda bu sorun ortaya çıkabilmektedir. Kullanım anlaşması ve ortak yararlanma bakımından sözleşmeler mevcut ise yine el atmanın önlenmesi istenemez. Ecri misil bakımından müdahalenin önlenmesi dava edilmiş ise buna göre ecri misil talep edilebilecektir.

Ecrimisil Davasında Zamanaşımı Süresi Nedir?

Ecri misil davaları bir tazminat olarak geriye doğru 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak 5 yıl geriye gidilerek haksız işgalin sebep olduğu zarara ilişkin tazminat talebinde bulunulabilir.

Ecrimisil Davası Kime Karşı Açılır?

Dava konusu taşınır veya taşınmazı haksız olarak kullanan kişiye yani kötü niyetli zilyede karşı açılır. Fiilen haksız işgali yapan kişinin tazminat sorumlusu ve davalı olduğu kabul görmektedir.

Haksız işgalin var olduğu her türlü delille ispatalanabilir ve ecri misil davası haksız fiilin işlendiği ya da zararın meydan geldiği veya zarar görenin yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılabilir.

Ecrimisil Davası Kaç Yıl Sürer?

Ecri misil davalarının, 2-2,5 yıl arasında (0kanun yolu hariç) sürmesi beklenmektedir.

Ecrimisil Ödeyen Kişi Hak Sahibi Olur Mu?

Mahkemece hükmolunan tazminatı ödemekle kişi kötü niyetli olarak haksız işgal ettiği ve zilyet sıfatıyla kullandığı mal üzerinde hukuken hak sahibi olamaz ve buna dair bir hak elde edemez. Tazminat ödenmesi davalı kişiye mülkiyet bakımından taşınır veya taşınmaz üzerinde bir hak bahşetmez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler