Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Araç Haciz Kaldırma

Haciz, alacağın takibi için borçlunun malları ve parasal değerleri ile hak ve alacakları üzerine konulan ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda uygulanma şekli belirlenmiş bulunan bir cebri icra işlemidir.

Ülkemizde tescil edilen araçların kayıtları kolluk eliyle tutulur ve trafik tescil birimleri bununla yetkilidir. Son dönemde ara tescilinde Noterlere de kanunla yetki verilmiştir. Ancak tescil kayıtlarının, aynı sistem üzerinden İçişleri Bakanlığı eliyle tutulduğu görülmektedir. Aracın trafiğe çıktığı ve tescil olunduğu ilin Valiliği’ne bağlı trafik tescil birimi eliyle kayıt tutulur.

Haciz kararı, icra dairesince icra edilmek üzere bu tescil birimine gönderilir ve kolluk elindeki Araç Tescil Kayıtlarında hakkında haciz kararı uygulanacak aracın tescili bilgisine ŞERH düşülür. E-devlet uygulamasında bu şerhler görünür olur aynı zamanda kolluk da bu bilgileri sorgulayabilir.

Araç haczini kaldırma, işte bu alacağın takibi amacıyla konulan şerhin kaldırılması işlemidir. Haciz kararı, borcun borçlu tarafından ifa edilmesiyle, mahkeme kararıyla veya borca dair alacaklı veya borçlunun anlaşması ve şerhin kaldırılması yönüyle talepte bulunulması ile kaldırılabilir.

Araçta Haciz Olduğu Nasıl Öğrenilir?

Araç üzerinde bulunan haciz ve şerh kayıtları değişik yöntemler ile belirlenebilir. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

          a)Kişi, adına kayıtlı aracın e-devlet “ARAÇLARIM” başlığı altında sorgulamasını yaparak, Hak Mahrumiyeti başlığı alanda böyle bir şerhin var olup olmadığını her zaman kendisi sorgulayabilir.

          b) Diğer bir yöntem ise Noter kanalıyla bu işlemin yapılmasıdır. Özellikle araç alım satımlarında görevli noterlerde bu sorgulama öncelikle yapılması gereken bir işlemdir.

          c) Ayrıca araç tescil işlemleri ile görevli kolluk trafik birimleri de buna dair talep üzerine ve kişinin sahiplik beyanı ile aracın üzerinde bir kısıtlama olup olmadığını talep eden kişiye vermeye/bildirmeye yetkilidirler.

Araç Haczi Nasıl Kaldırılır?

          Araç haczi borcun ifa edildiğine dair belgelerin ibraz edilmesiyle, mahkemeye bu konuda yapılan müracaat üzerine karar verilmesiyle ve borca dair alacaklı veya borçlunun anlaşması ve şerhin kaldırılması yönüyle talepte bulunulması ile İcra Dairesi tarafından KADIRILABİLİR.

          Bu hallerde ödeme belgesi, mahkeme kararı ve varılan anlaşmaya dair hazırlanan dilekçe ile İcra Dairesi’nden haczin kaldırılması talep edilmelidir.

Araç Haczi Kaldırma İşlemi Ne Kadar Sürer?

          Borcun, borçlu tarafından ifa edilmesi ve bunun sonucunda bir dilekçe ile haczi koyan İcra Dairesi’nden kaldırılmasını isteme dilekçesi ile 1-5 gün arasında haczin kaldırılması mümkündür.

          İcra Mahkemesine yapılan itiraz üzerine de Mahkeme durumu inceleyip sunulan gerekçelerin ve yasal dayanakların haklı olduğuna karar verirse haciz şerhi kaldırılabilir. Bu hallerde kaldırma işlemi bakımından 1-2 Ay arasında sürelerin söz konusu olabileceği değerlendirilmektedir.

          Kısa süre içerisinde haczin kaldırılmasına dair diğer bir yöntem ise borçlu ile alacaklının borca dair ve ifası yönüyle vardıkları anlaşmanın sonrasında bu anlaşma kapsamında haczin İcra Dairesinden kaldırılmasını istemektir. Mutabakata dayanan bu işlem bakımından anlaşmanın süresine ve sonrasında yapılacak talebe göre sürelerin değişebileceği görülmektedir.

Araç Haczi Kaldırmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

          -Borcun ifa edildiğine dair ödeme belgeleri,

          – Borca dair tahsilat belgeleri,

          – Alacaklı ile borçlunun anlaşmasına ve haczin kaldırılmasına dair belgeler/Sözleşmeler,

          – Haczin kaldırılmasına dair mahkeme kararı,

          -Talep Dilekçesi.

          – Kişinin haczin kaldırılmasını talep etmeye ve taraf olduğuna dair belgeler.

Araç Haczi Kaldırma Ücreti Ne Kadar?

          Bunun için kesin bir ücret ve maliyet çıkarmak mümkün değildir. Haczin sebebi ve yapılacak işlemin mahiyetine göre ortaya çıkacak maliyet de değişebilir.

          Bunun yanında bazı hallerde araç hakkında haciz kararı mevcut ise araç yakalanır ve kolluk birimince yed-i emin otoparkına çekilir. Bu hallerde yakalamanın sonucu olarak ve otoparka çekme ve diğer işlemler yönüyle de bazı hizmet bedellerinin ödenmesi gerekli olabilir. Bu durumda maliyet de vekalet ücreti ile birlikte artacaktır.

          Ayrıca haczin kaldırılmasında izlenecek yönteme göre de ücret değişebilecektir. Özellikle yargısal yola başvurulması halinde daha uzun süreli ev harcanacak zaman bakımından avukatın çıkaracağı maliyet de artabilecektir.

          Haciz konulmasına bağlı olarak ortaya çıkacak diğer harç ve giderlerin de kaldırma işlemi sırasında ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler