Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası

Yaralamalı trafik kazası tazminat davaları, sürücülerin veya yolculuk yapanların kazada yaralanması sonucu oluşan ekonomik veya fiziksel zararlar için talep edilen bir tazminat türüdür. Bu tür davalar kaza sonucu oluşan sağlık harcamaları, gelir kaybı, hizmet kaybı, bedensel hasar gibi zararları kapsamaktadır. Ayrıca kaza sonucu oluşan fiziksel zararlar veya travma sonucu oluşan psikolojik sorunlar için de tazminat talep edilebilir.

Bu tür davalar genellikle sürücülerin sorumluluğunu belirlemek için yapılan bir yargılama türüdür. Sürücünün kaza sonucu oluşan zararların tamamen veya kısmen sorumlu olduğu kanıtlandığında tazminat talep edilebilir. Ayrıca kaza sonucu oluşan zararların nedeni olarak muayenesiz araçlar, kötü yol yapımı veya sürücülerin uygunsuz davranışları gibi faktörler de değerlendirilebilir.

Yaralamalı trafik kazası tazminat davalarının başarılı olabilmesi için zararların kanıtlanması ve sorumluluğun belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle kaza sonrasında hukuk danışmanlarından veya uzman trafik avukatlarından yardım almak dava sürecinde önemlidir.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Açılabilir Mi?

Trafik kazası nedeniyle tazminat davası açmak için öncelikle kaza sonucu oluşan zararların kanıtlanması gerekmektedir. Bu nedenle kaza sonrasında hukuk danışmanlarından veya uzman trafik avukatlarından yardım almak dava sürecinde çok önemlidir.

Kaza sonrasında yapılması gereken önlemler arasında kaza yerini ve yaralanmaları fotoğraflamak veya video kaydı yapmak, yaralanmalar için doktor raporu almak, kaza sonrasında oluşan ekonomik zararların ya da faturaların belgelerini saklamak gibi önlemler almak önemlidir. Bu evrakların saklanması dava sürecinde zararların kanıtlanması açısından önem arz etmektedir. Sürücünün kaza sonucu oluşan zararlardan tamamen veya kısmen sorumlu olduğu kanıtlandığında tazminat talep edilebilir.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Trafik kazası nedeniyle mağdurun kendisi kaza sonucu oluşan zararlar için sorumlu olan kişi veya kurumlara tazminat davası açabilir. Bu nedenle kaza sonucu yaralanan sürücü, yolcu veya yaya gibi kişiler trafik kazası nedeniyle tazminat davası açabilir. Bu durumda ilgili kurumlar veya şirketler de dava açabilir.

Trafik kazası nedeniyle tazminat davası açmak isteyen kişilerin öncelikle kaza sonucu oluşan zararların kanıtlaması gerekmektedir. Bu nedenle olası hak kaybının önüne geçebilmek amacıyla kaza sonrasında hukuk danışmanlarından veya uzman trafik avukatlarından yardım almak önem arz etmektedir. Sonuç olarak trafik kazası nedeniyle tazminat davaları kaza sonucu yaralanan sürücü, yolcu veya yaya gibi kişiler, ayrıca zarara uğrayan ilgili kurumlar veya şirketler tarafından açılabilir.

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Kimler Karşı Açılabilir?

Trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davaları kaza sonucu oluşan ekonomik zararlar için sorumlu olan kişi veya kurumlardan talep edilir. Bu nedenle trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası kaza sonucu sorumlu olan sürücüye, aracın sahibine, aracın işletmecisine veya sigorta şirketine karşı açılabilir. Sürücünün kaza sonucu oluşan zararlardan tamamen veya kısmen sorumlu olduğu kanıtlandığında tazminat talep edilebilir.

Trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası açmak isteyen kişilerin öncelikle kaza sonucu oluşan ekonomik zararlarını kanıtlaması gerekmektedir. Kaza sonrasında oluşan ekonomik zararların belgelerini saklamak da yine dava sürecinde zararların kanıtlanması açısından önem arz etmektedir.

Yaralamalı Trafik Kazası İçin Açılan Dava Ne Kadar Sürer?

Yaralanmalı trafik kazası için açılan dava süresi çeşitli faktörlere göre değişebilmektedir. Öncelikle davanın kapsamına ve zorluk derecesine göre süre değişmektedir. Örneğin kaza sonucu oluşan ekonomik zararların kanıtlanabilmesi için belgelenmesi ve sorumlu olan kişi veya kurumların belirlenmesi zor olan davalar daha uzun sürebilir. Ayrıca davanın görüleceği yargı kurumunun yükümlülükleri ve müracaat sırası da süreyi etkileyebilir. Örneğin dava sürecinde çok sayıda tanık ve belge sunulması gereken davalar daha uzun sürebilir.

Dava süresi genellikle birkaç aydan birkaç yıla kadar değişebilir. Yaralamalı trafik kazası davalarında yargı sürecinde yaralanan kişinin sağlık durumunun iyileşme sürecine göre de davanın uzunluğu değişmektedir. Özellikle ciddi yaralanmalar nedeniyle yaralanan kişinin sağlık durumunun iyileşmesi için belli bir süre gerektiğinden dava süresi de ona oranla uzayabilir. Sonuç olarak yaralamalı trafik kazası için açılan dava süresi, çeşitli faktörlere göre değişse de genellikle 9 ay ile 1.5 yıla kadar değişebilir.

Yaralamalı Trafik Kazası Mahkeme Kararları

Trafik kazaları yaralanmalar veya ölümlerle sonuçlanabilir. Yaralanmalı trafik kazaları için dava yoluna gidilerek kaza sonrası oluşan zararların tazmin edilmesini amaçlamaktadır. Önemli olan şey kaza sonrası yaralanmaların tazmin edilmesi için gerekli olan maliyetlerin karşılanmasıdır. Bu maliyetler; maddi zararlar, iş kaybı, sağlık maliyetleri veya diğer masraflar olabilir. Bu nedenle yaralamalı trafik kazası mahkeme kararları çok önemlidir. Verilen kararlar dosyanın durumuna içeriğine ve olayın oluş şekline göre değişiklik göstermekle birlikte örnek teşkil etmesi için aşağıda bir taslak paylaşılmıştır.

               Örnek Karar: Davanın kabulü ile davacı Ali için 18.000,00 TL, diğer davacı Veli İçin 12.000,00 TL ve hastane giderleri için 1.000,00 TL olmak üzere toplam 31.000,00 TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine,

               Davacı tarafından ilk dava, tebligat, bilirkişi ücreti olarak yapılan 1.167,75 TL yargılama gideri ile AAÜT gereğince ….. TL oranlı avukatlık parasının davalıdan alınarak davacılara verilmesine,
               Alınması gereken ….. TL oranlı ilam harcından peşin alınan 265.85 TL’nin mahsubu ile bakiye ….. TL’nin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

               HMK’nun 333. Mad gereğince karar kesinleştiğinden gider avansının artan bölümünün davacıya iadesine,

               Kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tarafların temyiz yoluna başvurabileceklerine ilişkin verilen karar davacılar vekilinin yüzüne karşı davalı vekilinin yokluğunda açıkça okunup anlatıldı 01.01.2023

Trafik Kazasında Maddi Tazminat Davasının Zamanaşımı Süresi

Karayolları Trafik Kanunun Madde 109 – Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 (iki) yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

               Trafik kazası sonrasında maddi tazminat davası açmak kaza sonrası oluşan maddi zararların tazmin edilmesi için önemli bir husustur. Ancak bu tür davaların açılması için belli bir zamanaşımı süresi vardır. Bu zamanaşımı süresi kaza yaptığınız tarihten itibaren geçen süredir ve yukarıdaki Karayolları Trafik kanununda belirtildiği üzere 2 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde dava açılmazsa dava geçersiz sayılır ve tazminat alınamaz.

Zamanaşımı süresi içinde dava açılmazsa kişi veya kişilerin sorumlu olduğu kazaların tazminatının ödenmesi için gerekli olan maliyetlerin karşılanması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle trafik kazası sonrasında maddi tazminat davası açmak için zamanaşımı süresi çok önemlidir ve dava açmak isteyen kişiler bu süreyi mutlak suretle dikkate almalıdır.

Trafik Kazalarında Tazminat Nasıl Belirlenir?

Trafik kazaları sonrasında tazminat miktarının belirlenmesi kaza sonrası oluşan maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi için önemlidir. Tazminat; kaza sonrası oluşan maddi zararların tazmin edilmesi için gerekli olan maliyetlerin karşılanmasını sağlamak amacıyla hesaplanmaktadır. Bu maliyetler sağlık maliyetleri, iş kaybı, maddi zararlar veya diğer masraflar olabilir.

Tazminat belirlenirken kaza sonrası oluşan zararların boyutu, sorumlu kişilerin sorumlulukları ve kaza sonrası oluşan maddi zararların tazmin edilmesi için gerekli olan maliyetler dikkate alınır. Örneğin; eğer kaza sonrası oluşan yaralanmalar sonucu iş kaybı yaşandıysa bu iş kaybının maliyeti tazminatta dikkate alınır. Aynı şekilde eğer kaza sonrası oluşan yaralanmalar sonucu sağlık maliyetleri veya maluliyet oluştuysa bunlar da tazminatta dikkate alınır.

Tazminat belirlenirken, ayrıca sorumlu kişilerin sorumlulukları da dikkate alınır. Yani kişiler kazadaki sorumlulukları oranınca tazminat ödemekle yükümlü hale gelebilir. Örneğin eğer kazanın tek sorumlusu varsa o kişi tazminatın tamamını ödemek zorunda olabilir. Ancak kazanın oluşumunda 2 taraf da sorumlu ise kusur oranınca tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Sonuç olarak trafik kazaları sonrasında tazminat miktarının belirlenmesi kaza sonrası oluşan maddi ve manevi zararların ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla çok önemlidir. Tazminat belirlenirken kaza sonrası oluşan zararların boyutu, sorumlu kişilerin sorumluluk oranları ve kaza sonrası oluşan maddi zararların tazmin edilmesi için gerekli olan maliyetler dikkate alınarak belirlenmektedir.

Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat İçin Avukat

Yaralamalı trafik kazaları sonrasında tazminat alırken tekrar bir mağduriyetler yaşanmaması için avukatın önemi büyüktür. Avukat, kaza sonrası oluşan zararların tazmin edilmesi ve gerekli olan maliyetlerin karşılanması için dava açmanıza veya tazminat talebinde bulunmanıza yardımcı olacak uzmanlıkta olmalıdır. Aynı zamanda tazminat talebinde bulunurken kaza sonrası oluşan yaralanmaların boyutunu ve sorumlu kişilerin sorumluluk oranlarını en ince ayrıntılarıyla belirleyerek tazminat talebinizi destekler ve siz herhangi bir hak kaybına uğramadan tazminatınızı alabilmeniz için emek verir.

Yaşamış olduğunuz trafik kazasında yaralanmış olmakla bir defa yaşadığınız mağduriyetin tazminatınızı talep ederken bir kez daha yaşamamanız için uzman trafik avukatı çok önemlidir. Çünkü kaza sonrası oluşan bedensel hasarlarınız sizi bir ömür etkileyecek düzeyde olabileceğinden tazminat başvurusu aşamasında en iyi hazırlığı yaparak başvuruyu gerçekleştirmek ve ömür boyu sizi ve sevdiklerinizi etkileyecek bir hak kaybına uğramanızı önleyecek olan şey uzman bir trafik avukatı ile başvurmuş olmanızdır. Bu aşamada Ankara/Çukurambar adresinde bulunan ofisimiz ile Or Hukuk ve Danışmanlık olarak deneyimli trafik avukatları ve danışman kadromuzla hak kaybına uğramadan davaları en kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflemekteyiz. Dinamik kadromuz ve tecrübeli uzman avukatlarımız sayesinde tazminat aşamasında ihtiyaç duyulan her türlü bilgi/belgeyi temin ederek dosyanızı desteklemekteyiz.

Yaralamalı Trafik Kazaları Konusunda Sıkça Sorulan Sorular

Bu kısımda trafik kazaları sonucunda ortaya çıkan yaralanmalar konusunda merak edilenleri ele alıyor ve “Yaralamalı Trafik Kazaları Konusunda Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında cevaplıyoruz.

Yaralamalı Trafik Kazalarında Sigorta Ne Kadar Öder?

Yaralamalı trafik kazalarında sigortanın ödediği tutar yaralanmaların derecesine ve olayın şartlarına göre değişebilir. Ödenecek miktar yaralanmanın ciddiyeti, sağlık giderleri ve geçici/kalıcı iş gücü kaybı gibi faktörlere göre belirlenir. Ancak 2023 yılı trafik sigortası teminat limitleri araç türüne göre değişmekte olup ortalama 1.200.000 TL’dir.

Kazada %100 Kusurlu Olmak Ne Anlama Gelir?

“Kazada %100 kusurlu olmak” yaşanan kaza olayında tek sorumlunun kendisinin olduğu anlamına gelir. Bu diğer tarafın hiçbir suçu ve kusurunun olmadığı anlamına gelir.

Yaralamalı Trafik Kazasında Tazminat Ödenmezse Ne Olur?

Yaralamalı trafik kazasında maddi – manevi tazminat ödenmediği durumda yaralanan taraf meydana gelen zararı karşılamak için dava açabilir. Bu dava ile birlikte kazadan sorumlu kişinin sorumlu olduğu oranla mal varlığına haciz işlemleri başlatılır. Yani alınamayan tazminat, haciz yolu ile birlikte alınabilir.

Yaralamalı Trafik Kazası Takibi Şikâyete Bağlı Mıdır?

Yaralamalı trafik kazası suçu basit suç hallerinden olduğundan istisnai durumlar hariç olarak takibi şikâyete bağlı bir suçtur ve şikâyet zamanaşımı süresi yaralanmanın meydana geldiği günden itibaren 6 ay olarak belirlenmiştir.

12 yanıt

 1. 21 Ekim 2023 tarihinde Aksaray da iki araç çarpışarak kaza geçirdim.ilk anda durumum iyi olunca şikayetçi olmadım. Bursa’ya evime gelince ağrılarım nedeniyle mr da kırıklar görüldü halen tedavi oluyorum..

  Şimdi şikayetçi olabilir miyim ?

  Cevabınıza göre sizi telefonla arayacağım

 2. Merhabalar 13.04.2024 tarihinde kızım yaya geçidinden geçerken 2 arac durmuş en sol şeritten 3. Araç kızıma çarpmış buna istinaden kafa tasinda kırık meydana geldi 1 gün yoğun bakımda akabinde 5 gün hastanede yattı kazada maddi olarak sadece gözlüğü kırıldı kızım tazminat davası açmak istiyor acaba bu münkün mü

  1. Merhaba 08.12.23 ‘te trafik kazasi geçirdik eşim şoför koltuğunda bense yolcu tarafındaydım. Kaza sonucu omiriligim v2 vertebra kemiğim kırıldı 5 aydır yatiyorum. Şikayet için karakola henüz gitmedim. Nasıl bir yol izlemeliyim davadan ne beklemeliyim. 5 aydır hiçbir şey yapamıyorum yeni yeni ev içinde yürümeye başladım. Maddi manevi çok madur oldum. Tazminat hesaplaması ne olur yardımcı olursanız sevinirim

 3. Merhaba oğlum 16 yaşında gecenin bir vakti arkadaşları çağırıyor buda üşendiğinden arabamı izinsiz alıp gidiyor arkadaşlarıda oo hadi tur atalım diyor çıkılan yolculukta zemin ıslak olduğundan araç sollama esnasında araç kayıyor ve direksyon hakimiyetini kaybediyor ve kaza oluyor kazada çocuk lar ufak tefek hasarlarla atlattılar şükür fakat arkadaşın biri sigortaya şikayette bulunmuş burda bizim yapabilceğimiz birşey varmıdır itiraz durumu yada araç hurda oldu maddi manevi tazminat davası gibi bir durum olabilirmi

  1. kazada kusur ile ehliyetsizlik farklı konulardır alabilirsiniz. bu hususta dosyayı detaylı incelememiz lazım. birisi alkollü yada ehliyetsiz olmasının cezası ayrıdır. kaza yoldan sebep oldu ise bu ayrı bir konu haklarınızı talep edebilirsiniz.

 4. Merhaba 08.12.23 ‘te trafik kazasi geçirdik eşim şoför koltuğunda bense yolcu tarafındaydım. Kaza sonucu omiriligim v2 vertebra kemiğim kırıldı 5 aydır yatiyorum. Şikayet için karakola henüz gitmedim. Nasıl bir yol izlemeliyim davadan ne beklemeliyim. 5 aydır hiçbir şey yapamıyorum yeni yeni ev içinde yürümeye başladım. Maddi manevi çok madur oldum. Tazminat hesaplaması ne olur yardımcı olursanız sevinirim

  1. merhabalar öncelikle geçmiş olsun yolcu konumunda olduğunuz için eşinize rücu edilmeden ( alacağınız maddi kazanımlar eşinizden tahsil edilmeyecektir. ) tüm haklarınızı alabilirsiniz. ofisimizle iletişime geçerseniz yardımcı olunacaktır.

 5. Merhaba,
  Geciktiğini düşündüğüm bir konuda bilgi almak istiyorum. Kızım 2001 yılında trafik kazası geçirdi. o zaman 3 yaşındaydı. Bir kargo firması meskün mahalde (lojman alanı) kargo dağıtımında önüne gelen çocukların içine dalarak kızımın ağır kafa travmalı yaralanmasına neden oldu. bir aya Ege üniversitesi beyin servisinde yattı. Ancak kargo firmasının sürücüsü kendini acındırdığı için davacı olmadık. Kızımızın bugünkü olumsuz duruma gelebileceğini düşünmedik. Ancak gelinen bugünkü noktada kızım ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Hasarlı bir beyin, iş yapamama, işitme sorunu, denge sorunu ve yardıma bağlı özürlü bir birey oldu.
  Bu durumda Bizim ilgili firmaya tazminat açma durumumuz olabilir mi? Böyle bir hak iddia edebilir miyiz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler