Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma(İskan) İzni Nasıl Alınır?

Yapı Ruhsatı

Yapı ruhsatı – 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca herhangi bir taşınmazda yapı inşa edilebilmesi için yetkili kurumlardan istisnalar dışında yapı ruhsatı alınması zorunludur.

Yapı ruhsatının dayanağı uygulama imar planı ve yönetmeliklerdir. Yapı ruhsatı üzerinde mülkiyete ve yapılaşma şartlarına dair genel bilgiler yer almaktadır. Yapı ruhsatı eki mimari projede ise yapının ne şekilde inşa edileceği detaylı şekilde belirlenmektedir. Ruhsat alınmadan ya da ruhsata aykırı olarak inşa edilen yapılar 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca yıkılabilmektedir.

Esaslı tadilat niteliğinde olmayanlar dışında yapılacak her türlü değişiklik de aynı şekilde ruhsata tabidir. Bu değişiklikler için tadilat ruhsatı alınmalı mimari projede gerekli değişiklikler yapılarak onaylanmalıdır. Yapı ruhsatı ile birlikte mimari proje ve dayanağı imar planları da dava konusu edilebilir. Yargılamada genellikle bilirkişi incelemesi yaptırılarak mimari projenin ve yapı ruhsatının dayanağı imar planı ve yönetmeliklere uygunluğu değerlendirilerek karar verilir.

Yapı ruhsatında dava açma ehliyeti

Yapı ruhsatının iptali istemiyle menfaati ihlal edilenler tarafından idare mahkemesinde dava açılabilmektedir. Taşınmaz malikleri, komşu taşınmaz malikleri, ruhsatı dava konusu edebilmektedir. Kamu yararı iddialarıyla açılan davalarda dava açma ehliyeti yolunda farklı kararlar verilebilmektedir. Kamusal yararın düzenleyici işlem olan imar planlarında belirlendiği gerekçesiyle kamusal yarar iddialarıyla plana dava açılabileceği ancak uygulama işlemi ya da sübjektif bir işlem olan yapı ruhsatına bu iddialarla dava açılamayacağı yolunda kararlar verilebilmektedir.

Dava açma süresi

Dava açma süresi 2577 sayılı Kanun uyarınca 60 gündür. Ancak dava açma süresinin başlangıcı farklılık arz edebilmektedir. Tebligat yapılan kişiler açısından tebliğ tarihi üzerine 60 gün içinde dava açılabilir. Tebligat yapılmayan kişiler açısından inşai faaliyetin başlaması, ruhsat düzenlendiğinin öğrenilmesi… vb. durumlarda dava açma süresinin başlayacağı kabul edilmektedir.

İskân – Yapı Kullanma İzni

Yapı ruhsatı alınarak, İmar mevzuatına, yapı ruhsatı ve eki mimari projeye uygun bir şekilde inşası tamamlanmış yapıların kullanımına izin verilmesi anlamında düzenlenen belgedir. Yapının hukuka uygun olarak inşa edildiğini göstermektedir. İlgililer tarafından ruhsat ve eki mimari projeye uygun şekilde inşa edilen yapıya yönelik olarak yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi talebiyle yetkili kurumlara başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru üzerine 30 gün içerisinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi zorunludur. Herhangi bir cevap verilmemesi halinde zımnen izin verilmiş sayılmaktadır.

Yetkili kurumlar tarafından başvuru üzerine inceleme yapılarak uygunluk durumu tespit edilir. Bir aykırılık bulunması halinde düzeltilmesi talep edilebilir. İskân verilmesi talebinin reddi halinde ilgili kişiler tarafından yapının hukuka uygun olarak inşa edildiği iddiasıyla ret işlemine karşı 60 gün içerisinde idare mahkemesinde iptal davası açılabilir.

İdari davalar ile ilgili olarak Ankara İdare Avukatı başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler