Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Riskli Alan ve Riskli Yapı Nedir? Nasıl Dava Açılır?

Riskli Alan

Riskli Alan, 6306 sayılı Kanunda, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan alan olarak tanımlanmaktadır. Farklı bir kentsel dönüşüm uygulaması olarak değerlendirilebilir.

Riskli alan belirlemelerine karşı 30 gün içerisinde dava açılabilir. İvedi yargılama usulüne tabidir. Riskli alan olarak belirlenen bölgelerde yapılan uygulamalar üzerine de dayanağı riskli alan belirlenmesi kararı şeklinde iptal davası açılabilir.

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca;

  1. a) Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde;

1) Planlama veya altyapı hizmetlerinin yetersiz olması,

2) İmar mevzuatına aykırı yapılaşmanın bulunması,

3) Altyapı veya üstyapıda hasar meydana gelmiş olması, sebeplerinden birinin veya bir kaçının bir arada bulunması halinde,

  1. b) Üzerindeki toplam yapı sayısının en az % 65’i imar mevzuatına aykırı olan veya
  2. c) Yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskân ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlarda, uygulama bütünlüğü gözetilerek belirlenen alanlar, riskli alan olarak belirlenmek üzere teklif olarak Cumhurbaşkanına sunulur.

Riskli alan belirlenmesine dair kararların incelenmesinde anılan hususların gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilir. Riskli alan ilan edilen yerlerde her türlü imar uygulamaları 2 yıl süreyle durdurulur.

Riskli Yapı

Riskli yapı, Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapıdır. Aynı zamanda yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî-teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı da riskli yapı olarak tanımlanmaktadır.

Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır. Sonuç Bakanlığa veya İdareye bildirilir. Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır.

Riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların maliklerine altmış günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde yapı, malik tarafından yıktırılmadığı takdirde, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve tekrar süre verilerek tebligatta bulunulur. Verilen bu süre içinde de maliklerince yıktırma yoluna gidilmediği takdirde, bu yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı ile gereken diğer yardım ve krediler öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.

Belirtilen usullere göre süresinde yıktırılmadığı tespit edilen riskli yapılar, Bakanlıkça yıkılır veya yıktırılır.

Bu aşamada tebliğ edilen yıkım, tahliye, riskli yapı tespiti gibi idari işlemlere 2577 sayılı Kanun uyarınca 30 gün içerisinde idare mahkemesinde dava açılabilir.

Riskli alan veya riskli yapıya ilişkin davaların takibinde tarafların alınabilecek geçici önlemlerden yararlanabilmesi önemlidir. Dava açılması ya da geçici tedbire karar verilmesi için gerekli idari başvuru ve dava açma sürelerini de kaçırmamaları gerekir. Davalarının en hızlı şekilde sonuçlanması ve dava sonunda işlemlerden kaynaklı tüm haklarını da tam olarak kazanabilmeleri için profesyonel hukuki yardımdan faydalanmaları gerekmektedir.

İdari davalar ile ilgili olarak Ankara İdare Avukatı başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler