Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Haksız Fiil Nedeniyle Maddi Tazminat Davası

Haksız Fiil Nedeniyle Maddi Tazminatın kapsamı, niteliği veya nasıl belirleneceği önemli bir konudur. Tazminat, hukuka aykırı bir eylem (haksız fiil) sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir.

Ankara Tazminat Avukatı – Tazminat, zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal bir değer veya edimdir.

Tazminat, maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi tazminat; hukuka aykırı davranışa maruz kalan kişinin mal varlığında oluşan eksilmenin karşılığıdır. Manevi tazminat ise; hukuka aykırı davranış ile kişilik hakları ihlal edilen kişinin çektiği acının, ıstırabın ve ruhsal çöküntünün kaşlığıdır.

Maddi Zarar Nedir? Maddi Tazminat Nasıl Belirlenir?

Maddi zarar, zarar verici eyleme maruz kalan kişinin malvarlığında zarar verici eylem sonucu meydana gelen durum ile bu eylemden önce mevcut olan durum arasındaki farktır. Malvarlığındaki bu eksilmenin haksız eyleme bağlı ve gerçek olması gerekir.

Maddi zarar iki çeşittir:

 • Fiili zarar(Malvarlığındaki aktif azalma),
 • Yoksun kalınan kar(Fiil olmasaydı malvarlığında meydana gelebilecek çoğalma)

Zarar somut ve belirlenebilir ise davacının işi kolaydır. Yoksun kalınan karın belirlenmesinde ise güçlük olabilir. Zararın gerçek miktarının tespit edilemediği durumlarda davacının ispat yükü hafiflemekte, zararın saptanması hâkime kalmaktadır. Hâkim, olayların normal akışını, zarar görenin ekonomik ve sosyal durumunu, aldığı tedbirleri gözönünde tutarak zarar miktarını hakkaniyete uygun takdir eder.

Maddi Zarar Hangi Tarihe Göre Hesaplanır?

Uygulamada kural olarak, zarar verici olayın gerçekleştiği tarihe göre hesaplanır. Zararın gerçekleştiği tarih ile karar tarihi arasında ortaya çıkan zarar ise faiz ile karşılanır.

Zarardan İndirilmesi Gereken Faydalar Nelerdir?

Haksız fiil sonucu zarar gören kişinin bazen malvarlığında bir artışın meydana gelmesi de mümkündür. Bu durumda net zararı bulmak için, haksız fiil sonucu malvarlığındaki artış miktarının brüt zarar miktarından düşülmesi gerekir. Örneğin, 20.000TL’lik araç trafik kazası sonucunda tamamen hasara uğrayıp, hurdası 5000TL’ye satılmışsa, burada hurda değeri zarardan düşülerek gerçek zarar 15.000TL olarak bulunur.

Haksız eylemlerde önce zarar(indirim sebepleri de gözetilerek)  sonra tazminat hesaplanır. Örneğin, zarar miktarından karşı tarafın kusuru, sonra da sigorta tarafından yapılan ödeme düşüldükten sonra kalanının tahsiline karar verilir.

Maddi Tazminatın Belirlenmesi

Zarar belirlendikten sonra olayın özellikleri değerlendirilerek tazminatın belirlenmesi gerekecektir. TBK’nun 51.maddesinde hâkim tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak saptanacağı belirtilmiştir. TBK’nun 52.maddesinde ise, tazminattan indirim nedenleri düzenlenmiştir. Bu hususlar da dikkate alınarak maddi tazminat belirlenecektir.

Maddi Tazminattan İndirim Nedenleri Nelerdir?

 • Zarar verenin kusurunun hafifliği veya ek kusuru(TBK 51/1 M)
 • Zarar görenin zarara rızası(TBK 52/1M)
 • Zarar görenin müterafik kusuru(TBK 52/1 m)
 • Tazminat nedeniyle zarar görenin mali durumunun kötüleşmesi(TB  52/2 m)
 • Olayın özelliklerinden kaynaklanan nedenler

a)Umulmayan olaylar

b)Zarar görenin bünyevi istidadı

c)Zayıf illiyet bağı

d)Hatır taşıması

Haksız fiil nedeniyle zarar gören kişiler bu zararlarının karşılanması amacıyla zarar veren aleyhine tazminat davası açabilirler. Tazminat davaları nasıl ve neden açılabilir diye merak edenlerin öncelikle hangi tür tazminat davası açacağı hususunu bilmeleri gerekir. Kişilik hakları saldırıya uğrayanlar manevi tazminat davaları açabilirken, maddi bir kayba uğranması durumunda ise maddi tazminat davası açma hakları doğar. Tazminat davalarında, dava gerekçeleri, deliller, gerek görülmesi halinde bilirkişi incelemeleri dava sonucunu belirleyeceğinden profesyonel hukuki yardım alınması uygun olacaktır.

Tazminat Hukuku ile ilgili olarak “Tazminat Davaları” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

3 yanıt

 1. TARSUS HUKUK MAHKEMELERİ ÖN BÜROSU ARACILIĞIYLA İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL 32. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

  Dosya No : 2022/186 Esas

  İSTİNAFA BAŞVURAN : ALİ FİLİK 32713764160
  Şehitler Tepesi Mah. Şehit Polis Lütfi Can Sok. No : 10/2 Tarsus-Mersin
  DAVALI TARAF : İSTANBUL 1. İflas Müdürlüğü 2013/2 E. İFLAS
  KARAR TARİHİ : 21.12.2022
  KARAR TEBLİĞ TARİHİ : 27.12.2022

  DAVA KONUSU : İstanbul 32. İcra Hukuk Mahkemesi 2022/186 Esas sayılı dosyası ile ilgili
  karar hakkında İSTİNAF İSTEMİDİR.

  İSTİNAF SEBEBLERİ :
  1 – Mahkeme kararı incelendiğinde yargı erkinin davanın bugüne kadarki yaşanan sürecin anlatımıyla birlikte itiraz ettiğim bilirkişi raporlarını baz alarak karar vermiş olması kanuni dayanaktan yoksun hakkaniyetten uzak Mülkiyet hakkının ihlali ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan yasalara uygun adil bir inceleme yapılmadan verilmiş olması hukuksuz kanunsuz ve kabul edilemez.
  2 – Beyoğlu 1. Asliye Tic. Mah.’nin 1994/311 E. ve 17.6.1994 tarihli muhafaza tedbiri ve ihtiyati tedbirin muhafaza tedbirine dönüştürülmesi kararı sanırım iflas masası tarafından yeteri kadar incelenmemiş olduğu eksikliğin burdan kaynaklanmış olabileceği düşüncemin hasıl olduğu kararın 2. sayfasının a, b, c, d, e, f, g, h ve ı bendlerinde yerine getirilmesi gerekli olan kanunilikler anlatılmıştır. İflas masası tam anlamıyla bu iflas kararını uygulamışmıdır, bence hayır uygulamamıştır. Eğer bu kararı tam anlamıyla uygulamışlar ise müflis şirket Çarmen Çarşı Menkul Değerler A.Ş’nin İflas kararı verilmesinden çok önce ve ortada bu blokeyi önler mahiyette başka bir ihtiyati tedbir kararı veya iflas kararı bulunmamış olmasına rağmen Antalya şubesindeki 333 nolu hesabın Mersin C.Başsavcılığı tarafından 7.12.1993 tarih ve 1993/16023 Haz. Sayılı kararı doğrultusunda bloke edilmiş olması ve iflas masasında blokeli hesapla ilgili hiçbir kayıt tutulmamış olması sonucu oluşan haksız fiil eylemi, kanunsuzluk , adil olmayan ve genel anlamda hukuksuzluk nedeniyle oluşan mağduriyetten süreçle ilgisi olanlar ile birlikte iflas masası memurlarınında sorumluluğu aşikardır.
  3 – Alacaklısı olduğum Çarşı Menkul Değerler A.Ş’nin Antalya şubesi 333 nolu hesabın Mersin C.Başsavcılığı makamı tarafından 7.12.1993 tarih ve 1993/16023 Haz. Sayılı yazılı talimatlarıyla bloke edilmesinden çok (6 ay) sonra Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı talebi doğrultusunda T.C Ankara 6. Asl.Tic.Mah.’nin 10.6.1994 tarih ve 1994/2298 D. İş sayılı ihtiyati tedbir kararı sonrası yine Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından yukarda anılan Ankara Asl. Ticaret Mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir kararının muhafaza tedbirine dönüştürülmesi için
  T.C Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesine ihtiyati tedbirin muhafaza tedbirine dönüştürülmesi için 17.6.1994 tarihli başvurusu üzerine mahkeme 17.6.1994 tarih ve 1994/311 Esas sayılı kararı ile Çarşı Menkul Değerler A.Ş’nin iflasına ve ihtiyati tedbirinde muhafaza tedbirine dönüştürülmesi kararı vermiştir. Bu kararlar nedeniyle; Mersin C.Başsavcılığı bloke kararı ile iltisaklı bulunan Mersin 3. Asl. Ceza Mah.’de devam olunan 1994/12 Esas numaralı dosyası ile yürütülen mahkemede 17.6.1994 tarihli ara celse kararı mucibince Çarşı Menkul Değerler A.Ş’nin Antalya şubesi uhdesinde bulunan 333 nolu blokeli hesabın Mersin adli emanetine alınmasına karar verildiği bu yolda yazılan yazıya karşılık Çarşı Menkul Değerler A.Ş vekili Av. Alpkaan Doğan’ın Beyoğlu 7. Asl. Ceza Mahkemesi aracılığıyla gönderdiği 22.6.1994 günlü yazıda müvekkili şirketin faaliyetlerinin S.K.P’nın 10.6.1994 günlü kararıyla süresiz olarak durdurulduğunun, şirket aleyhine iflas istemiyle İstanbul Asliye Ticaret mahkemelerinde dava ikame olduğunun belirterek Mersin 3. Asl.Ceza mahkemesinin 17.6.1994 gün ve 1994/12 Esas sayılı yazısı gereğini yerine getirilemeyeceğini bildirmişdir. Mersin 3.Asl.Ceza mahke- -sinin 18.7.1994 günlü duruşmasında mahkeme ara kararının yerine getirilmemesi fiilinin incelenen dosya içeriğine göre mahkememizdeki davanın hazırlık soruşturması aşamasında Mersin C.Başsavılığı- -nın 7.12.1993 gün 1993/16023 sayılı yazısıyla Çarşı Menkul Değerler Antalya AŞ şube müdürlüğün- -deki 333 numaralı hesapta bulunan paranın blokesine karar verilip bu yolda Çarmen çarşı menkul değerler A.Ş Antalya şubesine yazı yazıldığı , Antalya şubesinin 10.12.1993 günlü cevabi yazısında 607.000.000,00 liranın bloke edildiğinin bildirildiği anlaşılmış olup, her ne kadar sermaye piyasası kurulunun 10.6.1994 günlü yazısıyla çarmen çarşı menkul değerler şirketinin faaliyetleri süresiz olarak durdurulmuş ve tüm aktiflerine el konulduğu bildirilmekte isede yukarda açıklandığı gibi mah- -kememizdeki dava nedeniyle ve SPK’a tarafından faaliyeti durdurulmasından çok önce 7.12.1993 tarihinde firmanın Antalya şubesindeki sanıklar N. Türker Ergün ve Seçkin Tatar adlarına mevcut 333 numaralı hesabın bloke edildiği anlaşıldığından ortada bu blokeyi önler mahiyette bir ihtiyati tedbir kararı veya iflas kararı bulunmadığından çarşı menkul değerler a.ş vekili Av.Alpkaan Doğan’ın mahkeme ara celse kararını yerine getirilemeyeceğinin bildirilmesi üzerine Mersin 3.Asl.Ceza mahke- -mesi 18.7.1994 tarihli duruşması ara kararı mucibince T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına yazı yazılarak Çarmen Çarşı Menkul Değerler AŞ. Antalya şubesindeki N.Türker Ergün ve Seçkin Tatar’a ait 333 numaralı hesaptaki paranın ve menkul kıymetlerin mahkememiz emrine, yani mahkememizin 1994/12 Esas sayılı dosyası emrine gönderilip Mersin adli emanetine alınmak üzere gönderilmesi için yazı yazılması kararı verilmesi sonucu ise Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı yazılan yazıya cevaben Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.7.1994tarih HİD/733 3017 sayılı yazılarıyla Mersin 3. Asl. Ceza mahkemesine gönderdiği yazıda ‘’ kurul sermaye piyasası kanununa atıfta bulunarak anılan nedenler çerçevesinde, ilgili kararınızın uygulanmasında Kurul’umuzca izlenecek yolun belirlenmesi hususunu Sayın Mahkemenize arz ederiz .’’ şeklinde cevap vererek mahkeme kararının uygulanamayacağını belirtmiş ve mağduriyetime neden olan ikinci bir vakıa olarak süreçteki yerini almıştır. Ayrıca T.C Ankara 1. İcra Müdürlüğü 15.12.1995 tarih ve 1995/7820 Tal. yazısı ile T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına o günkü alacağım meblağ tutarında (107.300.000 TL) haciz yazısı göndermiş olmasına rağmen SPK icra müdürlüğünün bu yazısına cevap vermek bir yana işleme dahi almadığı aşikardır.
  4 -Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi 7.7.1994 tarihli ara celse kararında sanıklarla ilgili (N.Türker Ergün ve Seçkin Tatar) mahkememizdeki iş bu davada Ali Filik ve Seyfettin Yalçınkaya haricindeki diğer tüm müşteki ve müdahillerin alacaklarını tahsil ettiklerinden bahisle şikayetlerinden vazgeçtikleri anlaşıldığından ; bloke hesaptaki paralar Mersin Adli emanetine intikal ettirildiğinde alacaklı durumda gözüken Seyfettin Yalçınkaya ve Ali Filik’in alacaklarının kendilerine ödenmesi hususunun düşünülmesine diyede karar verilmiştir. (1994/12 Esas)
  5 – Eğerki yukarda anılan nedenlerden dolayı Çarşı menkul değerler A.Ş hakkında ihtiyati tedbir ve iflas kararı verilmemiş olsaydı müflis şirket faaliyetine devam ediyor olacaktı ve alacağımı tahsil etmem noktasında herhangi bir olumsuzluk vuku bulmayacaktı.
  Ve bugün bu 30 yıllık mağduriyet yaşanmıyor olacaktı. Yaşam kalitemizi derinden etkileyen bu hukuksuzluğa , haksızlığa ve kanunsuzluğa karşı yüksek mahkemenizin ilgili bütün yasalar ve hukuk mevzuatı çerçevesinde hakkaniyet hukuku çerçevesinde karar vermesi elzemdir.
  6 – İflas masası uygulamalarının ve kararlarının yukarda anılan ilgili Asliye Ticaret mahkemeleri kararlarının, yaptığım müracaatların ve Mersin 3.Asl.Cez.Mah.’si ara celse kararlarının masa tarafından pek dikkate alınmadığı sümenaltı edildiği sadece bilirkişi marifetiyle hazırlatılan itiraz ettiğim ve itirazımın reddedildiği bu rapora bağlı kalınarak karar verilmiş olması çok isabetsiz olmuştur. 25.01.2022 tarihli Bursa Bilirkişilik Bölge Kurulu raporunda yukarda izahına çalıştığım adli kararlara hiç yer verilmediği mağduriyetin Çarmen A.Ş faaliyetine devam eder haldeyken vukuu bulduğu belli bir süre sonra müflisin hesaplarına el konulması ve sonrasında iflas davası açılması sonucunda hesaplarına tedbir konması ve tedbirin muhafazaya dönüştürülmesi sonucundan etkilendirilen Antalya şubesindeki 333 numaralı blokeli ve sadece şahsımın alacaklısı olduğu bu hesapla ilgili yeteri ölçüde hakka hukuka nizama uygun bir rapor olmadığı yorumların haksız ve fütursuzca olduğu aşikardır. Müflisin direk alacaklısı olmadığımı belirtip ilaveten Borç Ödemeden Aciz Vesikası tanzim edilerek tarafıma tebliğ edilmiştir. Direk alacaklısı olmadığımı belirtip neden aciz vesikası tanzim edilmiştir bu bir çelişki değilmidir. SPK yetkilileriyle yaptığım şifai görüşmelerde sanık N.Türker Ergün ve seçkin Tatatr’ın alacak listelerinde adlarının olduğu daha sonra bundan hiç bahsedilmemesi üzerinde düşünülmesi gereken başka bir konudur. Sanık hakkında gıyabi tevkif kararı ve yakalama emri olması sonucunda yakalanıp 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış ve cezası yargıtayca onanmıştır. Ancak sanığın alacak listelerinde isminin olmaması durumu bir hakkın yokluğu anlamına gelmez. Müflis hakkında iflas davası ikame olduğunda , sanık hakkında yakalama kararı vardı bundan dolayı masaya alacak kaydı yaptırmamış olması ve isminin listede olmaması gerçeği masadan alacaklı olmadığı anlamına gelmez . Çünkü kendisinin tutuklu olması bu hakkını yerine getirmesine engel teşkil etmiştir. Bu durumun iyi tespiti ile birlikte bu durumdan dolayı alacağımı tahsil etme imkanının ortadan kaldırılması suretiyle mağduriyetime neden olunmuştur. Yukarda izah ettiğim hukuki sebepler nedeniyle blokeli hesap ilgili Asliye ticaret mahkeme kararları nedeniyle ve kararların iflas masasının teşkili sırasında tam anlamıyla uygulanmamış olması haksız, hukuksuz, hakkaniyetten uzak, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan ve kanunsuz uygulama neticesinde iflas masasının usul yükümlülüğünün ihlali olarak ortaya çıkmış olması hesabiyle ve ortaya çıkan sonucun bu vasıtalar nazarı dikkate alındığında müflisin resmi olarak ve imtiyazlı direk alacaklısı olarak muhatap alınmamın hiçbir yasal engeli bulunmamaktadır.İflas masası İİK. ‘na uygun masa teşkilini sağlamadığı, ilgili Asliye Ticaret mahkemeleri kararları sonucunda ihtiyati tedbir ve muhafaza tedbiri kararının 3. Kişilere devir ve temlikini önleyen kararı olması alacağımında bu karar doğrultusunda değerlendirilmiş olması mağduriyetime neden olduğu gibi bu durum bilgiside bilirkişi raporunda yer almamıştır. Raporda kanunilik, hakkaniyet, ölçülülük ve hakkın korunması ile ilgili herhangi bir hukuki açıklamayada yer verilmemiştir.Bütün bu anlatımlar ve olaylar ışığında İflas masasının yanlış uygulamaları ve usul hatası sebebiyle Mülkiyet hakkının İhlali ile birlikte adil yargılanma hakkınında ihlali sözkonusudur. İflas masasının sonuçtan ve verdiği zarardan yukarda açıklanan sebelerden dolayı sorumluluğu bulunduğunun tespit edilmemesi ve mahkemece bu yönde bir karar verilmemiş olması bir hakkın ihlali ve kamu düzenine aykırılığın açık bir tezahürüdür. Bu minvalde mahkemece şikayetimin reddedilmesi açıkçası isabetli olmamıştır. Haksız ve hukuksuzdur. Yukarda açıklanan bütün olaylar açıklamalar ve bilgiler minvalinde şikayetin kabülüne karar verilmesi gerekirken , reddine karar verilmesi isabetsizdir.
  7 – Yukarda belirtilen açıklanan maruz nedenlere binaen ve yasalara uygun HMK.’nun 355. Mad. Hükmü gereğince re’sen gözetilecek nedenlerle istinaf incelemesi yapılarak mahkeme kararının kaldırılmasını ve yeniden esas hakkında talebimiz doğrultusunda davanın (şikayetin) kabulüne karar verilmesini arz ve istirham ederim. 05.01.2023

  ALİ FİLİK Davacı

 2. Bu davayı nasıl yorumlarsınız başka yapılacak neler olabilir maddi ve manevi tazminat davası bu davada kime açılmalıdır devlet hazinesine karşı mı açılmalıdır*

 3. Bu davayla ilgil olarak maddi ve manevi tazminat davasını kime karşı açmalıyız ve sonuç ne olur mahkeme ne kadar sürer. Teşekkür ederim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler