Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi ve Teknik Araçlarla İzleme

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin karar olsa dahi; CMK’nın 140.maddesi kapsamında alınmış bir karar olmaksızın teknik araçlarla izleme yapılamaz.

Yargıtay 20. Ceza Dairesi’nin E: 2015/8325, K: 2018/5022 Sayılı Kararı

İçtihat Metni

İncelenen Kararla İlgili Bilgiler

…… Ağır Ceza Mahkemesi’nin 21.11.2013 tarihli ve E: 2013/73, K:2013/360 sayılı “Mahkûmiyet” kararı sanıklar tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay 20. Ceza Dairesi tarafından gereği görüşülüp düşünüldü:

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 139.maddesine göre yapılmaktadır. Buna göre gizli soruşturmacı görevlendirilebilmesi için,

  • İşlenen suçun kanunda sayılan ve gizli soruşturmacı kullanılabilecek suçlardan olması,
  • Suçun işlendiği konusunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması,
  • Başka yolla delil elde etme imkânının bulunmaması,
  • Suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş bir suç olması ve
  • Yetkili ve görevli mahkemece bir karar verilmesi gerekir.

Somut olayda Sanık …’nın….Sulh Ceza Mahkemesi’nin 10.04.2012 tarih ve 2012/176 D.iş sayılı kararında yer almadığı görülmektedir. Dava konusu suç uyuşturucu madde ticareti yapma suçu olduğu halde, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen bir suç değildir. Zira CMK’nın 139. maddesinin 4. fıkrasına göre örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmeyen suçlarda gizli soruşturmacı görevlendirilemeyeceği belirtilmektedir. Yine CMK’nın “Teknik Araçlarla İzleme” başlıklı 140. maddesindeki düzenlemeye göre, sanıkların teknik araçlarla izlenmelerine ilişkin bir karar bulunmadığı görülmektedir. Bu çerçevede gizli soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin karara dayanılarak ve CMK’nın 140. maddesi uyarınca ayrıca bir karar alınmadan teknik araçlarla izleme ve görüntüleme ve ses alma işlemi yapıldığı dosya kapsamından anlaşılmıştır. Mahkemece suçun sübutu gizli soruşturmacı faaliyetleri ile teknik araçlarla izleme sonucu elde edilen kayıtlara dayandırılmıştır. CMK’nın 217. maddesine göre sanıklara atılı suç hukuka uygun şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir. Hukuka uygun olmayan teknik araçlarla izleme sonucu elde edilen delile dayanılarak sübuta gidilmesi mümkün değildir.

Sanıklardan … karşı tarafın ısrarlı teklifleri sonucunda uyuşturucu maddeyi verdiğini kabul etmiştir. Ancak diğer sanık … dosya içinde yer alan basılı görüntülerin uyuşturucu madde ticareti yapma eylemine ilişkin olmadığını beyan ederek, atılı suçu kabul etmemiştir.

Yapılan soruşturma işlemleri kovuşturma kapsamı ve tüm dosya içeriğine göre sonuç olarak;

  • Suçun sübutunun tespiti için sanıklardan uyuşturucu madde alma – temin etme eylemini gerçekleştiren gizli soruşturmacılar kolluk görevlisi ise “suçu ve faili belirleme, suçla ilgili delilleri toplama” konusunda faaliyette bulunabilirler. Bu nedenle öncelikle gizli soruşturmacıların adli kolluk görevlisi olup olmadığının sorulması gerekir. Adli kolluk görevlisi ise CMK’nın 139/3. maddesi hükmü de gözetilerek tanık olarak dinlenilip sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  • Teknik araçlarla izleme konusunda karar alınmadan yapılan ve bu nedenle hukuka aykırı olan görüntü kayıtlarına dayanılarak hüküm kurulması,
  • Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin “11.04.2012” olarak yazılması yerine “10.04.2012” olarak yazılması,
  • Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve E.2014/140; K.2015/85 sayılı kararının hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması nedeniyle TCK’nın 53. maddesiyle ilgili olarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,

Nedeniyle yukarıda bahsi geçen Kanuna aykırı hükümler çerçevesinde, sanıkların temyiz istemleri yerinde görülerek, kararın BOZULMASINA, 07.11.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ceza davaları ile ilgili olarak Ankara Ceza Avukatı başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler