Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Cinsel Saldırı Suçu, Cezası ve Nitelikli Halleri

Cinsel saldırı suçu kişinin vücut dokunulmazlığına karşı işlenen bir suçtur. Bireyin mahremiyetini, beden ve ruh sağlığını ve cinsel bütünlüğü korumayı hedef alır. Suç  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinde düzenlenmiştir.

Maddede sırasıyla cinsel saldırı suçunun;

 1. Basit hali (1. Fıkra 1. Cümle)
 2. Sarkıntılık Hali (1. Fıkra 2. Cümle)
 3. Ağırlaştırıcı Nedenleri (3. Ve 5. Fıkra)

tanımlanmıştır.

Cinsel Saldırı Nedir?

Cinsel saldırı suçunun genel tanımı şu şekildedir. Fail, cinsel arzularını tatmin için, şehvetle, mağdurun beden dokunulmazlığını, onun rızası dışında ihlal etmesidir. Cinsel saldırı suçunun özelliği, bu suçu oluşturan fiillerin mağdurun iradesi dışında gerçekleştirilmesidir. Cinsel saldırı suçunda cebir, tehdit, hile veya mağdurun iradesini etkileyen haller maddede unsur olarak düzenlenmemiştir. Ancak maddenin gerekçesinde, mağdura karşı cebir veya tehdit ya da hile kullanmak suretiyle ya da mağdurun bilincinin yitirilmesine neden olmak veya uyku hali dolayısıyla bilincinin kapalı olmasından yararlanmak suretiyle de bu suçların işlenmesinin mümkün olduğundan söz edilmiştir.

Cinsel saldırı suçunda, kişiye karşı gerçekleştirilen cinsel davranışların kişinin rızasına aykırı olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kişinin rızası hukuka uygunluk nedeni olup, rızanın varlığı ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmaktadır.

Cinsel saldırı suçunun basit hali ve sarkıntılık suretiyle işlenmesi takibi şikâyete bağlıdır. Nitelikli cinsel saldırı suçunun takibi ise resen yapılır.

Basit Cinsel Saldırı Suçu

Basit cinsel saldırı suçunda, mağdurun bedenine rızası olmaksızın cinsel ilişki düzeyine varmayan seviyede temasta bulunulması söz konusudur. Cinsel ilişki boyutuna varmayan, ancak belli bir yoğunluk ve süreklilik arz eden cinsel temas ve davranışlar basit cinsel saldırı suçunu oluşturur. (TCK 102/1-1.cümle). Öpme, elleme, sarılma, sıkma ve okşama türünden eylemler bu tür cinsel davranışlara örnek teşkil eder.

Bir kimseyi rızası dışında öpmek, vücuduna dokunmak, sarılmak veya okşamak suretiyle meydana gelen eylemlerin bir devamlılık oluşturmayıp kısa süreli ve kesintili olması durumunda sarkıntılık suretiyle işlenen basit cinsel saldırı suçu söz konusu olur. (TCK 102/1-2. cümle). Uygulamada buna sarkıntılık suçu denilmektedir.

Yargıtay ilgili ceza dairesi istikrar gören benzer pek çok kararında basit cinsel saldırı suçunun tanımını ortaya koymuştur.. Aynı zamanda sarkıntılık suçunun da ayrımını yapmıştır. Buna göre; fail tarafından sokakta yürümekte olan mağdura karşı arkasından yaklaşarak bacak ve kalça kısımlarını sıkmak şeklinde gerçekleşen eylemleri örnek vermiştir. Bu şekilde ani hareketle yapılıp süreklilik arz etmeyen öpme, elini dokundurup çekme, sarılıp bırakma türünden cinsel davranışların basit cinsel saldırı suçunu değil, sarkıntılık suçunu oluşturacağını belirtmiştir.

Sarkıntılık suçu da cinsel saldırı suçunun bir görünüm biçimi olduğundan mutlaka mağdurun bedenine fiziksel bir temasta bulunulması şarttır.

Sarkıntılık kesik ve ani bir eylem şeklinde tezahür eder. Failin, mağdurun bedenine temas etmeden gerçekleştirdiği söz ve davranışlar (laf atma, sözle taciz etme vb.) cinsel taciz suçu olarak nitelendirilir. Bu suç kanunun 105. maddesinde ayrıca düzenlenmiştir.

Cinsel saldırı suçunun oluşması için ise bedensel temas şarttır.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel saldırının nitelikli halleri şu şekilde özetlenebilir. Mağdurun vücuduna, rızası olmaksızın organ veya sair / başka bir cisim sokulması suretiyle, yani cinsel ilişkinin gerçekleşmesiyle meydana gelir.

Bir başka deyişle nitelikli cinsel saldırı suçu mağdurun ırzına geçilmesi veya tecavüz edilmesi halidir. Organ veya cisim sokulması oral, vajinal veya anal yolla söz konusu olur. Bu açıdan mağdurun vücuduna penis sokulabileceği gibi, vajinal veya anal yoldan cop, kalem, şişe, sopa gibi sair bir cisim de sokulabilir.

Bu suçun oluşumu için failin cinsel arzularını tatmine yönelik ve şehevi nitelikteki davranışlarla hareket etmesi yeterlidir. Ancak nitelikli cinsel saldırı suçunun oluşumu için vücuda organ veya sair cisim sokulması şeklindeki eylemin cinsel arzunun tatmini amacıyla yapılmış olmasının şart olmadığı hususu açıkça belirtilmiştir.

Suçun Ağırlaştırıcı Nedenleri

Gerek basit gerekse nitelikli cinsel saldırı suçunun;

 1. Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 2. Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 3. Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
 4. Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
 5. İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde,

Suçun ağırlaştırıcı nedeni söz konusudur.

Ağırlaştırıcı nedenlerden bir veya bir kaçının varlığı halinde cezalandırma yapılırken ceza yarı oranında arttırılarak hüküm kurulur. Burada cezanın yarı oranında arttırılması yönündeki düzenlemenin emredici olduğuna dikkat etmek gerekir. Suçun işlenişinde sadece bir ağırlaştırıcı neden bulunması haliyle birden fazla ağırlaştırıcı neden bulunması halinde artırım yine de yarı oranında mümkün olabilir. Bu durumda ceza adaletinin sağlanması ve orantılı bir ceza tayini için somut olayda birden çok ağırlaştırıcı neden varsa bu husus hâkim tarafından alt ve üst sınırlar arasında temel ceza tayini yapılırken göz önünde bulundurulmalıdır.

Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümünün söz konusu olması bir başka ağırlaştırıcı neden olarak düzenlenmiştir. Bu hallerde fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Suçun Unsurları

Maddi Unsur

Maddenin 1. fıkrasında düzenlenen basit cinsel saldırı suçu ile sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçunun oluşabilmesi için, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik davranışlarla kişinin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi gerekir. Failin cinsel bir davranışta bulunması gerekmektedir. Cinsel arzuları tatmin amacına yönelik fakat cinsel ilişkiye varmayan şehevi davranışlar cinsel davranışı oluşturmaktadır.

Basit Cinsel Saldırı suçunda kişinin vücudu üzerinde kendisinin iradesi dışında gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik fakat cinsel ilişkiye varmayan davranışlar söz konusudur. Kişinin vücuduna yönelik cinsel amaçlı davranışlar şayet ani ve kesintili ise, bir başka deyişle cinsel davranışta bir süreklilik söz konusu değilse bu durumda Sarkıntılık suçu söz konusu olur.

Basit Cinsel Saldırı ve Sarkıntılık suçlarının oluşması için, gerçekleştirilen hareketlerin objektif olarak şehevi bulunmaları yeterlidir. Failin şehevi duygularını fiilen tatmin edilmiş olması gerekmez.

Maddenin 2. Fıkrasında düzenlenen Nitelikli Cinsel Saldırı suçu mağdurun vücuduna rızası olmaksızın organ veya sair / başka bir cisim sokulması suretiyle, yani cinsel ilişkinin gerçekleşmesiyle meydana gelir. Basit cinsel saldırı suçunun oluşumu için failin cinsel arzularını tatmine yönelik ve şehevi nitelikteki davranışlarla hareket etmesi şarttır. Ancak nitelikli cinsel saldırı suçunun oluşumu için vücuda organ veya sair cisim sokulması şeklindeki eylemin cinsel arzunun tatmini amacıyla yapılmış olması şart değildir.

Manevi Unsur

Cinsel Saldırı suçu ancak özel kastla işlenebilir. Genel kast suçun oluşması için yeterli değildir. Suçun temel ve basit hali açısından oluşabilmesi için failde, ayrıca cinsel arzuları tatmin amacı olmalıdır. Failin hareketlerinin dış görünüşü itibariyle şehevi nitelikte bulunması gerektiği gibi, fail bu hareketleri cinsel arzularını tatmin amacıyla gerçekleştirmelidir.

Suçun Faili

Bu suçta fail kadın veya erkek herkes olabilir. Suçun basit halinin işlenişi bakımından, suçun faili cinsel arzularını tatmin amacına yönelik ve şehevi nitelikteki davranışlarla mağdura karşı cinsel saldırıda veya sarkıntılıkta bulunan, bu şekilde mağdurun cinsel dokunulmazlığını ihlal eden kişidir. Ancak suçun nitelikli hali için vücuda vajinal, anal veya oral yoldan penis gibi bir organ veya cop gibi bir cisim sokan kişi suçun faili olacağından bu bakımdan söz konusu eylemleri gerçekleştiren kişinin saikinin cinsel duygularını tatmin olması şart değildir.

Suçun Mağduru

Bu suç kişilere karşı işlenen bir suç olduğu için kadın veya erkek herkes bu suçun mağduru olabilir. Fakat mağdurun on sekiz yaşını doldurmuş olması gerekir. Mağdurun çocuk olması durumunda bu maddede düzenlenen Cinsel Saldırı suçu değil, TCK’nın 103.Maddesinde düzenlenen Çocukların Cinsel İstismarı suçu meydana gelmiş olur.

Suçun mağdurunun eş olması durumuna ayrıca değinmek gerekir.

Kanuna göre evlilik birliği içerisindeki eşin de cinsel saldırı suçunun nitelikli halinin mağduru olması mümkündür.

Evlilik birliği eşlere sadakat yükümlülüğünün yanı sıra, karşılıklı olarak birbirlerinin cinsel arzularını tatmin yükümlülüğü de yüklemektedir. Buna karşılık evlilik birliği içinde bile, cinsel arzuların tatminine yönelik talepler açısından tıbbi ve hukuki sınırlar bulunmaktadır. Bu sınırlar ihlal edilerek eş üzerinde gerçekleştirilen ve cinsel saldırı suçunun nitelikli halini oluşturan davranışlar, mağdur olan eşin şikayetçi olması durumunda ceza yaptırımını gerekli kılmaktadır.

Korunan Hukuki Yarar

 Bu suçla korunan hukuki değer kişilerin cinsel dokunulmazlığıdır. Özel olarak korunmak istenen değer, kişinin beden ve ruh sağlığı, cinsel bütünlüğü ve mahremiyetidir. Genel itibariyle aile kurumu ve toplumsal ahlak düzeninin de korunması amaçlanmıştır.

Soruşturma ve Kovuşturma

Bu bölümde Cinsel saldırı şikayete tabi midir? sorusunun cevabını inceleyeceğiz. Birinci fıkra birinci cümlede düzenlenen Basit Cinsel Saldırı suçu ile ikinci cümlede düzenlenen Sarkıntılık suçunun soruşturma ve kovuşturması, yani takibatı şikâyete bağlıdır. Şayet mağdur şikâyetçi olmazsa bu suçlar bakımından soruşturma veya kovuşturma yapılamaz.

Şikayet süresi TCK 73. maddesi gereğince fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren altı aydır. Bu süre içerisinde mazeret olmaksızın şikâyette bulunulmaması durumunda soruşturma yapılamaz. Şikâyet üzerine yürütülen soruşturma veya kovuşturmada mağdurun şikâyetinden vazgeçmesi üzerine devam eden soruşturma veya kovuşturma düşer.

İkinci cümlede düzenlenen Nitelikli Cinsel Saldırı suçunun ise soruşturma veya kovuşturması şikâyete bağlı olmayıp, takibi resen yapılır. Ancak burada bir istisna söz konusudur.

Şayet Nitelikli Cinsel Saldırı suçunun mağduru eş ise, suçun soruşturma veya kovuşturması mağdur olan eşin şikâyetine bağlıdır. Mağdur olan eş şikâyetçi olmadıkça soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

Cinsel Saldırının Cezası – Suçun Yaptırımı

Maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde düzenlenen basit sinsel saldırının cezası; suçun faili mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasıdır. (TCK md.102/1-1. cümle).

Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde faile, yine mağdurun şikâyeti üzerine iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. (TCK md.102/1-2 cümle).

Bunların yanında, suçun nitelikli olarak işlenmesi durumunda ne kadar cezaya hükmedilir. Nitelikli cinsel saldırının cezası; fail hakkında on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur (TCK md.102/2). Bu durumda hükmedilebilecek olan cezanın üst sınırı madde metninde belirtilmemekle birlikte Türk Ceza Kanununun 49/1.maddesi gereğince en fazla 20 yıl olabilir.

Hâkim, somut olayda;

 1. suçun işleniş biçimini,
 2. suçun işlenişinde kullanılan araçları,
 3. suçun işlendiği yer ve zamanı,
 4. meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını,
 5. failin kastının yoğunluğunu ve failin güttüğü amaç ve saiki

göz önünde bulundurarak yukarıda belirtilen cezaların alt ve üst sınırları arasında temel cezayı belirler.

Gerek Basit Cinsel Saldırı suçu gerek Nitelikli Cinsel Saldırı suçunun;

 1. Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 2. Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 3. Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
 4. Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
 5. İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde,

Suçun ağırlaştırıcı nedeni söz konusudur. Ağırlaştırıcı nedenlerden bir veya bir kaçının varlığı halinde cezalandırma yapılırken, hâkim tarafından belirlenen temel ceza yarı oranında arttırılır.

Öte yandan işlenen Cinsel Saldırı suçu sonucunda mağdur bitkisel hayata girmiş veya ölmüş olabilir. Bu durumda ise fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur (TCK 102/5).

Cinsel Saldırı Suçlarında Görevli Mahkeme Neresidir?

Sarkıntılık suçu hakkında yargılama yapma görevi, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Sarkıntılık suçu dışında TCK md.102’de yer alan tüm cinsel suçlarla ilgili yargılama yapma görevi ise Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yerine getirilir. 

Suçun Özel Görünüş Şekilleri

Cinsel Saldırıya Teşebbüs

Cinsel Saldırı suçunun gerek basit gerek nitelikli haline teşebbüs, icra hareketleri kısımlara bölünebileceğinden mümkündür. TCK m.35/1’e göre; kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamazsa teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur. Bu durum cinsel saldırıya teşebbüs olarak tanımlanır.

İşlenmek istenen cinsel saldırı suçuyla belirli bir yakınlık ve bağlantı içindeki hareketlerin yapılması durumunda suçun icrasına başlanılmış sayılacaktır. Ayrıca yapılan hareketlerin de bu suçu işlemek için uygun hareketler olması gerekmektedir.

Fail suçun icra hareketlerine başladıktan sonra, elinde olmayan nedenlerle mağdurun vücuduna organ ve sair bir cismi sokamamışsa eylem teşebbüs halinde kalmıştır. Failin icra hareketleri kişinin vücuduna anal ya da vajinal yoldan cinsel organının sokulmasına yönelik olup da iktidarsızlığı nedeniyle icra hareketlerini tamamlayamaması durumunda Nitelikli Olarak Cinsel Saldırı Suçuna Teşebbüs Etme söz konusu olur.

Türk Ceza Kanunu madde 36 gereği, fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz. Fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır. Örneğin; fail cinsel ilişkide bulunmak isterken vazgeçerse, o zamana kadarki eylemler cinsel saldırının temel şeklini oluşturabilir.

 İçtima / Zincirleme Suç

Cinsel saldırı suçunun, fail tarafından bu suçu işleme kararı kapsamında aynı kişiye (mağdura) karşı değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi durumunda, zincirleme suç hükümleri söz konusu olur. Bu durumda yani zincirleme suç halinin varlığı söz konusuysa bir tek cezaya hükmedilecek. Fakat Türk Ceza Kanunu 43/1.maddesi gereğince verilecek ceza, somut olayın özellikleri hâkim tarafından dikkate alınarak dörtte birinden dörtte üçüne kadar arttırılacaktır.

Failin, mağdurun iradesini ve direncini kırarak onunun üzerinde hâkimiyet kurduğu süre içerisinde aralıklarla gerçekleşen birden fazla cinsel saldırı eylemi zincirleme suç hükümlerini oluşturur.

Mağdur fiziki ve mekânsal olarak failin hâkimiyetinden kurtulduktan ve önemli sayılacak bir zaman geçtikten sonra fail tarafından mağdura yeniden cinsel saldırıda bulunulması söz konsu olabilir. Bu durumda artık zincirleme olarak işlenmiş suçtan bahsedilemez. Yeni durum bağımsız olarak işlenmiş yeni bir suçun varlığının kabulüdür.

Böyle bir durumda her bir eylem için bağımsız cezalandırma yapılmalıdır.

TCK m. 43/1’e göre, bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri aynı suçtur. Kişi aynı suç işleme kararıyla bir kişiye karşı önce TCK 102/1 maddesinde belirtilen cinsel saldırı suçunun temel şeklini işler. Daha sonra 102/2 maddesi anlamında cinsel saldırının nitelikli hali olan vücuda organ veya sair bir cismin sokulması suretiyle cinsel saldırı suçunu işlerse, bu durum zincirleme suçun kabulüne engel olmayacaktır.

İştirak

Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri fail olarak sorumlu olur.  (TCK madde 37). Suçun kanuni tanımında öngörülen cinsel davranışlarla bir başkasının vücut dokunulmazlığın ihlal eylemini gerçekleştiren kişi faildir. Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda, bu kişilerin her biri ayrı ayrı doğrudan fail olarak sorumlu tutulacaktır. Buna uygulamada doğrudan iştirak denir.

Doğrudan iştirakte, birlikte suç işleme kararının yanı sıra, fiil üzerinde ortak hâkimiyet kurulduğu için, her bir suç ortağı fail statüsündedir. Ortak hâkimiyetin kurulup kurulmadığının saptanmasında suç ortaklarının suçun icrasındaki rolleri ve katkılarının taşıdığı önem göz önünde bulundurulur.

Örnek olarak, cinsel saldırı suçunu işlemek isteyen ve bu konuda ortak karara varıp birlikte hareket eden suç ortaklarından biri cebir veya tehdit kullanarak mağdurun direncini kırıyor, diğeri de mağdura cinsel saldırıda bulunuyorsa, her iki suç ortağının suçun işlenişine yaptıkları katkı, suçun icrası açısından birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Dolayısıyla, her iki suç ortağı, suçun işlenişi üzerinde ortak bir hâkimiyet kurduğu için, ayrı ayrı suçun faili olarak cezalandırılacaklardır. Ceza sorumluluğu aralarında bölüştürülmeyecek, her biri işlenen suçun cezasıyla ayrı ayrı cezalandırılacaktır.

Dolaylı Faillik

Özellikle Nitelikli Cinsel Saldırı suçu yönüyle kişinin, kendi iktidarsız olduğundan, mağdurun vücuduna organ sokulması için bir başkasını araç olarak kullanması örneğinde olduğu gibi, suçu bir başkasını araç olarak kullanmak suretiyle gerçekleştirebilmesi söz konusu olabileceğinden bu suçta dolaylı faillik  de mümkündür.

Azmettirme veya Yardım Etme

Cinsel Saldırı suçuna azmettirme ve yardım etme suretiyle iştirak etmek de mümkündür. Suç ortaklarının azmettiren veya yardım eden olarak sorumluluğu için, suçun tamamlanmış veya en azından teşebbüs aşamasına varmış olması gerekir.

Dolaylı fail ve azmettiren, tıpkı doğrudan failde olduğu gibi işlenen suçun cezasıyla cezalandırılır. Ancak, başkasını araç olarak kullanan dolaylı failin, kusur yeteneği bulunmayan kimseyi suçun işlenmesinde araç olarak kullanması hali kanunda ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlenmiştir.

Böyle bir durumdan dolaylı failin cezası arttırılır. Yine azmettirmek suretiyle suça iştirak eden failin, alt soy veya üst soy ilişkisinden kaynaklanan nüfuzunu kötüye kullanarak bir kimseyi suça azmettirmesi veya çocuk olan bir kişiyi suça azmettirmesi hali de kanunda ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlenmiştir. Bu durumdaki azmettiricinin cezasının arttırılacağı hükme bağlanmıştır. Yardım eden sıfatıyla suça iştirak eden kişinin cezasının ise, suçun ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezası gerektirmediği durumlarda yarısı oranında indirileceği kanunda düzenlenmiştir.

TCK madde 41/1’e göre, iştirak halinde işlenen suçlarda, sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanır.

Gönüllü vazgeçen suç ortağı, suçun işlenmemesi için elinden gelen bütün gayreti göstermiştir. Buna rağmen cinsel saldırı suçu işlenmişse, örneğin cinsel saldırı suçunun işlenmesi sırasında mağdurun hareket etmesini önlemek suretiyle yardımda bulunarak suçun icrasını kolaylaştıran kişi bundan vazgeçip, icra hareketlerinde bulunanı önlemeye çalışmış olmasına rağmen suç işlenmiş olsa da gönüllü vazgeçen suç ortağını, gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlandırmak gerekecektir.

Ancak, bu durumda, suç ortağının gönüllü vazgeçme anına kadar gerçekleştirdiği fiillerin bağımsız bir suç oluşturması durumunda, bu suçtan dolayı sorumlu tutulacağı kuşkusuzdur.

Sonuç Olarak

Cinsel Saldırı suçu 5237 sayılı TCK’da 102. maddede düzenlenmiştir. Maddede sırasıyla; basit hali (1. fıkra-1. cümle), sarkıntılık hali (1. fıkra-2. cümle), nitelikli hali (2. fıkra) ve  ağırlaştırıcı nedenleri (3. ve 5. fıkra) düzenlenmiştir.

Cinsel saldırı suçunun temel şeklinde (m. 102/1), cinsel arzuları tatmin amacına yönelik davranışlarla kişinin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi, cinsel saldırının nitelikli halinde (m. 102/2) ise cinsel arzularını tatmini amacına yönelik olmasa da vücuda organ veya bir cisim sokulması cezalandırılmaktadır.

Cinsel saldırı suçunun özelliği, bu suçu oluşturan fiillerin mağdurun iradesi dışında gerçekleştirilmesidir. Cinsel saldırı suçunda, mağdura karşı cebir veya tehdit ya da hile kullanmak suretiyle ya da mağdurun bilincinin yitirilmesine neden olmak veya uyku hali dolayısıyla bilincinin kapalı olmasından yararlanmak suretiyle de bu suçun işlenmesi mümkündür.

Nitelikli Cinsel Saldırı suçu yönünden evlilik içi rıza dışı cinsel ilişki de suç olarak düzenlenmiştir. Böylece evliliğin hukuka aykırılığı ortadan kaldırdığı düşüncesi kanun koyucu tarafından kabul görmemiştir.

Cinsel saldırı suçunun yaptırıma bağlanmasıyla kişinin cinsel dokunulmazlığını, ruh ve beden sağlığını, mahremiyetini ve aile müessesesinin devamlılığı ile toplum ahlakını korumak amaçlanmıştır.

Cinsel saldırı, ciddi bir toplumsal, ailevi ve bireysel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Mağdurların veya kanuni temsilcilerinin veya vekillerinin;

 1. Maruz kalınan cinsel saldırı eylemlerine karşı yasal haklarını kullanmaları,
 2. Bu tür fiilleri derhal adli makamlara veya kolluk birimlerine intikal ettirerek faillerin gerekli yaptırımlara tabi tutulmasını sağlamaları,
 3. Mağdurların ruh ve beden sağlığının korunmasını sağlamak kadar, aile kurumunun ve toplumun da sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlamaya hizmet edecektir.

Cinsel saldırı suçlarında mağdurun, yetkili birimlerin ve toplumu oluşturan her bireyin, bahsi geçen haksız fiile karşı kolektif olarak mücadele etmesi sorunun çözümü için büyük önem taşımaktadır.

Ceza davaları ile ilgili olarak ağır ceza avukatı başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bu konu ile alakalı olarak aşağıda sayılan diğer makalelerimizi de okuyabilirsiniz.

Tehdit Suçu, Cezası ve Nitelikli Halleri

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Dolandırıcılık Suçu, Cezası ve Nitelikli Halleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler