Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Banka Hesabına Haciz Konulabilir Mi?

Haciz yolu ile alacağın takibi bir yöntem olarak kanunda düzenlenmiştir. Borçlunun bankalar nezdindeki hesaplarına da bu kapsamda haciz konulması ve alacağın buradaki para değerlerinden temin edilmesi her zaman mümkündür.

Takibin kesinleşmesiyle alacaklının talebiyle borçlunun banka hesaplarına haciz konulmasına icra dairesi karar verir ve bu karar uygulanmak üzere bankalara gönderilir.

Banka hesaplarına “haciz müzekkeresi” ve “haciz ihbarnamesi” ile haciz konulabilir.

Ancak banka hesaplarına konulan haciz yönüyle özellikle kişinin geçimini sağlamak ve yaşamını devam ettirmek bakımından gelirlerinin yer aldığı MAAŞ HESAPLARINA, EMEKLİ MAAŞLARINA vb. kanunen haczi caiz olmayan gelirlere haciz konulamaz.

Bununla birlikte mevduat hesaplarına her zaman borcun miktarı kadar haciz konulması da mümkündür.

Hangi Durumlarda Banka Hesabına Haciz Konulabilir?

Borçlunun mallarına, başkaları nezdindeki haklarına ve alacaklarına ve bankalar nezdindeki gelirlerine veya birikmiş mevduatına/düzenli gelirlerine de haciz konulmasını isteme hakkını haizdir.

          Alacaklı, öncelikle izleyeceği takip yolu bakımından haciz yolunu tercih etmiş olmalı ve 2004 sayılı kanun kapsamında bu takibin yapılması uygun olmalıdır.

          Borçlu usulü dairesinde borcunu ifa etmezse alacaklı haciz talebi ile de mal, haklar ve banka hesaplarına borçlunun haciz konulmasını isteyebilir. Haciz kararı verildikten sonra  sonra bu üç gün içerisinde icra dairesince yerine getirilir.

Banka Hesabına Haciz Konulmasının Yasal Dayanakları Nelerdir?

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu Mad. 78 gereğince icra dairesi online sorgulama ile banka ve finansal kuruluşlarda tespit edilen borçluya ait banka hesaplarına haciz konulması işlemini talep üzerine yapar.

          “2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu

          Haciz:

          1 – Talep Müddeti

          Madde 78 – (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.) (Değişik birinci fıkra:22/7/2020-7251/49 md.) Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı, haciz konmasını isteyebilir. Ancak, alacaklı dilerse haciz talebinde bulunmaksızın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden, bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağını sorgulayabilir. Sorgulama sonunda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, varsa borçlunun mal, hak veya alacağının mahiyeti ve detayı hakkında bilgi verir ve bu durumda sistem üzerinden de haciz talep edilebilir. Bu takdirde icra dairesi, tespit edilen mal, hak veya alacağı elektronik ortamda haczeder. Sorgulama sonunda edinilen bilgiler hukuka aykırı olarak paylaşılamaz. Sorgulama ve haciz işlemlerinin yürütülebilmesi için kamu kurum veya kuruluşları ile 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ile kendi sistemleri arasında entegrasyonu sağlar. Sorgulamanın tür, kapsam ve sınırı ile diğer hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. …”

Banka Hesabına Haciz Konulması Durumunda Borçlunun Hakları Nelerdir?

Yapılan haciz işlemi bakımından Kanun’da “itiraz” ve “şikayet” olmak üzere iki müessese öngörülmüştür.

          Hacze maruz kalan borçlu, haciz konusu olan malların haczi caiz olmayan mallardan veya gelirlerden olduğu iddiasıyla itirazda/şikayette bulunabilir.

          Haczin zatında hukuka aykırı ve yasal gerekçeleri bulunmadığı gerekçesiyle de İcra Mahkemelerine icra dairesinin haciz işlemi aleyhine şikayet başvurusu yapmak mümkündür.

          Borçlu her zaman haciz işlemi aleyhine yasal gerekçeleri ile yetkili yerlere başvuruda bulunabilir.

          Ayrıca borçlu, hacze konu olan borcu bir şekilde ifa ederek banka hesapları üzerindeki haciz kararının kaldırılmasını her zaman kanun gereğince isteyebilme hakkına sahiptir.

Hangi Hesaplara Haciz Konulamaz?

Kanunda haciz konusu edilemeyecek mallar, haklar ve gelirler sayılmıştır. Buna göre; Banka hesaplarına mevcut olan aşağıdaki gelirler/maaşlar haciz konusu olamaz:

          * Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malül olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri,

          * Askeri malüllerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,

          *Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,

          * Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,

          * Öğrenci bursları.

          Bunun dışında kanunda kısmen haczi mümkün olan gelirlere de yer verilmiştir. Bu kapsamda; maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.

          Bunların haczi bakımından haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.

          Emekli maaşları bakımından emeklinin taraf olduğu bir sözleşme veya banka borcu sebebiyle maaşının 1/4’ünü geçmeyecek oranda borcun ifası bakımından haciz işlemi yapılabilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler